Aktualne Novice E-revir

Je obvladovanje tveganja modni trend ali morda kaj več

Avtor: Aleš Berk

 

Podjetja se vse bolj zavedajo pomena obvladovanja tveganj. Poleg zakonodaje, računovodskih usmeritev in kodeksov jih v to silijo globalizacija poslovanja in konkurenčni trgi. Obvladovanje tveganja ne prinaša koristi zgolj v idealiziranem svetu brez transakcijskih stroškov in davkov in popolne razpršenosti premoženja lastnikov; tudi sicer je ključnega pomena za dolgoročni obstoj podjetja. Pozitivno vpliva na donosnost, učinkovitost, produktivnost in plačilno sposobnost podjetij.

Intervju: Zdenko Fritz, Regijsko povezovanje je ključno

Avtor: Tatjana Polanc Kolander

 

V Zasavju je bil novembra lani na osnovi novega Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (UL RS 93/2005) ustanovljen Svet zasavske regije, sestavljen iz županov občin Zagorja, Trbovelj, Hrastnika, Radeč, Litije in Šmartnega pri Litiji. Svet regije kot najvišji organ odločanja v regiji je januarja letos imenoval tudi t. i. usklajevalno telo za izvajanje regionalne politike – Regionalni razvojni svet, za njegovega predsednika pa predsednika uprave Banke Zasavje, Zdenka Fritza.

Energetska dolina – uvodna predstavitev

Avtor: Marko Agrež

 

V Sloveniji se soočamo s pomanjkanjem električne energije in relativno zastarelostjo proizvodnih naprav, hkrati pa bi nekateri kar zaprli termoelektrarne. Termoelektrarni Trbovlje (TET) poskušamo zato s projekti in jasno vizijo poiskati mesto v Nacionalnem energetskem programu. Imamo nekaj, česar drugi nimajo: neposredno lokacijo ob reki Savi. Izraba tega prostora, hladilne vode, obstoječih pomožnih naprav, znanja in izkušenj je tisto, kar zagotavlja našo konkurenčno prednost.

Hudič se skriva v podrobnostih

Avtor: Jože Andrej ČIBEJ

 

Pomemben del sistemov, namenjenih podpori poslovnemu odločanju, je osredotočen na finančne odločitve. Žal pa se pokaže, da noben model in noben računalniški program ne moreta pomagati, če uporabnik nima natančno razčiščenih osnovnih pojmov. Za finančne odločitve so neke vrste abeceda pravila obrestnega računa in že v njegovih osnovnih izhodiščih se skrivajo pasti, ki se jim moramo izogniti, če želimo pravilno presojati različne možnosti, ki so nam na voljo.

“Regionalni razvojni svet je zelo zanimivo sestavljen in naj bi usklajeval vsa področja življenja v neki regiji. Osebno vidim to regijsko povezovanje kot možnost »borbe navzven«. Notranjih konfliktov, ki so znani iz preteklosti, pa si ne bi smeli privoščiti.”

Se “splača” biti zaposlen?

Avtor: Mateja Leskovšek, 5. junij 2007

O zaposlovanju, brezposelnosti in delu zavoda za zaposlovanje ima vsak svoje mnenje, a najpogostejša razmišljanja gredo v dve smeri. Eni menijo, da je danes službo nemogoče dobiti, in ti imajo pogosto tudi pripombe na delo zavoda za zaposlovanje. Drugi (po navadi delo imajo) pa vedo povedati, da se službo da dobiti, a je problem v tem, da se nekaterim ne ljubi in ne splača delati. Koliko ljudi je v Zasavju brez dela, ali res nočejo delati, zakaj delajo na črno, kolikšne so socialne pomoči?

 

 

 

Mateja Leskovšek

je novinarka Radia Kum Trbovlje.

Od leta 2000 imamo v Zasavju svojo območno službo Zavoda za zaposlovanje, Območno službo (OS) Trbovlje, ki jo sestavljajo štirje uradi za del Litija, Zagorje, Trbovlje in Hrastnik. Pred letom 2000 so bili vključeni v Območno službo Ljubljana. Na zavodu pojasnjujejo, da je bila samostojna služba ustanovljena tudi zaradi neugodne gospodarske situacije, specifike trga in s tem povezanih težav pri zaposlovanju, zaradi katerih je bila stopnja brezposelnosti nadpovprečna (januarja 2000 v državi 13,3 %, v OS Trbovlje 15,6 %, najslabše je bilo v občini Trbovlje, kjer je znašala kar 20,4 %). Cilj nove območne službe je čim tesnejša povezanost z lokalnim okoljem.

Število brezposelnih v Zasavju se je dejansko od začetka leta 2000 do letošnjega leta precej znižalo. Ob koncu leta 1999 je bilo 4.394 Zasavčanov v evidenci brezposelnih, konec aprila letos pa 2.735.

vsi          ženske   moški

Hrastnik               493        283        210

Litija      729        412        317

Trbovlje               953        580        373

Zagorje 560        341        219

2735      1616      1119

Tabela: Podatki o številu brezposelnih, april 2007

Seveda je dobro, če se število brezposelnih v regiji (in tudi v državi) znižuje, kar je seveda posledica potreb po novih delavcih. A narobe je razmišljati, da se število brezposelnih znižuje samo zaradi novega zaposlovanja. Zavod skladno z zakonodajo nekoga “črta” iz evidence brezposelnih med drugim tudi v naslednjih primerih:

– če odkloni primerno zaposlitev ali s svojim ravnanjem povzroči, da delodajalec odkloni njegovo zaposlitev;

– če ni dal resničnih podatkov o izpolnjevanju pogojev za pridobitev statusa brezposelne osebe;

– če ni na voljo za zaposlitev (denimo ni dosegljiv tri ure dnevno skupaj na naslovu bivališča; ne predloži dokazov za opravičljivo odsotnost …);

– če dela ali je zaposlen na črno.

Novost, ki velja od lanskega julija, pa je tudi, da se za brezposelne ne štejejo študenti, dijaki, vajenci, udeleženci izobraževanja odraslih, mlajši od 26 let, udeleženci izobraževanja, ki jih je na šolanje poslal zavod za zaposlovanje, ter tudi ne udeleženci programa usposabljanja na delovnem mestu (ukrep Aktivne politike zaposlovanja). Omenjena novost je pomenila precejšnje znižanje števila brezposelnih v regiji (tudi v državi). Konec lanskega maja je bilo v OS Trbovlje 3.411 brezposelnih, konec avgusta, torej po uveljavitvi prej omenjene določbe, pa 3.211, torej kar 200 manj.

Toda dejstvo, mimo katerega ne moremo, je, da imamo na območju od Litije do Hrastnika 2.735 ljudi, ki so brez dela oz. natančneje: ki so vključeni v evidenco brezposelnih. Če bi bilo mogoče ugotoviti dejansko številko, bi bila gotovo precej višja. So ljudje, ki jim verjetno ustreza, da niso vključeni v evidenco, ker lahko z manj težavami “delajo na črno”.

Delo na črno

Nika Potrpin, vodja trboveljske območne enote Inšpektorata za delo, pravi, da je treba ločiti med pojmoma “zaposlovanje na črno” in “delo na črno”. Če gre za zaposlitev na črno, pomeni, da podjetnik z delavcem ni sklenil pogodbe o zaposlitvi oz. pogodbe, na podlagi katere delavec pri njem lahko dela, in delavca ni prijavil v zdravstveno ter pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Na črno je zaposlen tudi tujec, ki nima državljanstva in nima delovnih dovoljenj. Tretji primer zaposlitve na črno pa so dijaki ali študenti, ki delajo brez ustrezne napotnice ali pa na napotnico dela druga oseba. Od zaposlitve na črno se razlikuje delo na črno, ki ga nadzirajo tržni inšpektorji. Tu gre večinoma za pravne osebe, ki opravljajo dejavnost, ki ni vpisana v sodni register, ni določena v temeljnem aktu oz. pravna oseba ne izpolnjuje pogojev za opravljanje registrirane dejavnosti. Tudi fizična oseba seveda lahko dela na črno, in sicer v primeru, ko posameznik opravlja neko dejavnost, pa nima priglašene.

Če poenostavim pri Janezu, ki dela v podjetju X, pa z delodajalcem nima sklenjene pogodbe, gre za zaposlitev na črno. Pri Tomažu, ki recimo v svoji garaži popravlja avtomobile, ne da bi imel dejavnost registrirano, pa gre za delo na črno.

In kakšno je delo inšpektorjev za delo? Nika Potrpin pravi: “Dokazati moramo obstoj zaposlitve na črno, kar izvedemo z dejanskim ogledom kraja in subjekta, ki opravlja zaposlovanje na črno, in o tem napišemo zapisnik. Dokazujemo pa še na druge načine, na primer z zaslišanjem prič (…), z vpogledom v listine, če obstajajo.” Da bo inšpektor vzel pod drobnogled določenega delodajalca, se lahko odloči na podlagi prijave, lahko gre za običajni pregled ali pa v primeru poostrenih nadzorov po posameznih dejavnostih. Če inšpektor ugotovi, da gre za zaposlitev na črno, in sicer brezposelne osebe, potem ji mora delodajalec v treh dneh izročiti pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. Če pa je na črno zaposlena že zaposlena oseba ali pa denimo tujec brez delovnih dovoljenj, potem inšpektor takšno delo prepove, najprej ustno, potem izda še pisno odločbo. Globa v obeh primerih: za pravno osebo od 4.172 do 20.860 evrov, za odgovorno osebo od 417 do 2.086 evrov.

Delodajalci, ki iščejo delavce, torej razpišejo prosta delovna mesta, vedo povedati, da se pogosto zgodi, da brezposelni, ki jih na razgovor pošlje zavod za zaposlovanje, jasno povedo, da ne želijo delati. Tisti “pogumnejši” na razgovoru tudi povedo, da delajo na črno (ali kot smo ugotovili, lahko da so zaposleni na črno) in se jim ne splača biti zaposlen. Poglejmo izračun, pri katerem nam je pomagala Mirjana Kellner, direktorica Centra za socialno delo Hrastnik.

PRVI PRIMER: Vzemimo Jožeta, ki je brezposeln, brezposelna je tudi njegova žena, imata dva otroka (prvi hodi v šolo, drugi v vrtec), so občani Hrastnika. Jože je občasno zaposlen na črno, njegov povprečni mesečni (“črni”, neobdavčen) zaslužek je 500 evrov. Ker država ne ve, da dela, družini pripada še redna denarna socialna pomoč v višini 472 evrov mesečno ter za dva otroka otroški dodatek v višini 198 evrov mesečno. Če seštejemo vse tri prihodke, ima družina skupaj mesečno 1.170 evrov prihodkov. Poleg tega mesečno prihranijo še strošek vrtca, strošek malice in kosila v šoli, najemnino imajo subvencionirano; ker so občani Hrastnika, jim občina pomaga tudi pri nakupu ozimnice in šolskih potrebščin (iz tega naslova bi Jožetova družina lani dobila okrog 90 evrov za ozimnico in 37 evrov za šolske potrebščine). Oproščeni so še plačila taks v upravnih postopkih, enkrat letno pa lahko zaprosijo še za izredno denarno socialno pomoč (za ogrevanje, nakup pralnega stroja, poračun električne energije), ki znaša 472 za Jožeta in prav toliko za njegovo ženo, skupaj torej 944 evrov. In seveda, tistih 6.000 “črnih” evrov v dohodninsko napoved Jože ne vpiše …

“Naš” Jože je sicer izmišljena oseba, da pa so ljudje, ki dejansko živijo na opisan način, potrjujejo izkušnje Marjane Mlinarič Pikl iz zagorske Svee, ki pravi, da se zgodi, da ljudje, ki jih na razgovor pošlje zavod za zaposlovanje, pri njih jasno povedo, da ne želijo delati.

Tudi podžupan občine Trbovlje Metod Kurent je kritičen do tega. Na novinarski konferenci ob prazniku občine Trbovlje je izpostavil dva primera, ki kažeta, da ljudje niso pripravljeni delati – primer Revoza in Kolektorja. Obe podjetji sta pred časom skušali najti ustrezen kader v Zasavju, idrijski Kolektor je želel postaviti tovarno v Trbovljah, prvi pogoj pa je bil, da bo dovolj ustreznih ljudi, ki bi se zaposlili pri njih. Kurent je povedal, da je bilo takšnih le 8, in dodal: “… Ni krivda na strani občine, če brezposelnost ni manjša, ampak je predvsem v zakonodaji in ljudeh samih.”

DRUGI PRIMER: Zgodba mlajše ženske, ki je 11 let prijavljena na zavodu za zaposlovanje, sicer na neki način potrdi podžupanovo stališče, a odpre še nekaj dilem. Ker se, razumljivo, ne želi izpostavljati z imenom in priimkom, naj ostane anonimna. Ima družino, partner je zaposlen in zasluži več, kot znaša povprečna slovenska plača. A kljub temu sogovornica pravi, da si zelo želi delati. Edini pogoj, da bi sprejela službo, je, da bi delala v Zasavju, saj ima majhnega otroka in ne želi biti ves dan odsotna. Ima končano srednjo šolo, pove, da bi delala tudi za 450 evrov neto mesečne plače, ker je vendarle treba gledati v prihodnost. V vsem času, kar je prijavljena na zavodu, so jo poslali samo na en razgovor, in sicer za opravljanje dela prek javnih del. Delo je dobila, po izteku javnih del (eno leto) pa so jo spet uvrstili na seznam brezposelnih. Od zavoda ne pričakuje ničesar, to je njena varovalka pred prevelikim razočaranjem, a po njenem mnenju predavanja na temo dolžnosti in pravice brezposelnih, na katera jih pošilja zavod, niso učinkovita in so nepotrebna. Iskreno pove, da za lažje življenje dela na črno, v družinsko blagajno primakne okrog 250 evrov.

Osvetlimo še eno plat zgodbe, tisto o tem, kaj in kako dela zavod za zaposlovanje. Očitki v Zasavju letijo predvsem na območno službo Trbovlje, kamor sodijo uradi za delo Litija, Zagorje, Trbovlje in Hrastnik. Lijana Vidic Ristič, direktorica območne službe Trbovlje, pravi, da vedo, da so nekatere brezposelne osebe (BO) nezadovoljne z njihovim delom. Gre za tiste BO, ki “intenzivno iščejo zaposlitev, pa imajo izrazito suficitaren poklic (npr. ekonomski in administrativni tehniki, nasploh družboslovci), saj nekateri menijo, da jih premalo posredujemo na razpisana delovna mesta k delodajalcem,” pravi Vidic-Rističeva in opozori, da je treba upoštevati, da je teh delovnih mest malo, delodajalci pogosto želijo, da zavod napoti le nekaj najbolj ustreznih kandidatov. Med nezadovoljnimi BO so po besedah direktorice še tisti, ki se želijo vključiti v določen program izobraževanja, pa ga zavod ne financira, pa tisti, ki se ne želijo vključiti v različne programe pomoči pri iskanju zaposlitve (klub, delavnice …). Med nezadovoljnimi je v zadnjem času tudi precej tistih, ki so pogosto napoteni na razgovore (delovnih mest za moške je vedno več), “te BO pa dejansko nimajo interesa za zaposlitev in so prijavljene na zavodu zaradi prejemanja denarne socialne pomoči na centru za socialno delo ter velikokrat opravljajo tudi delo na črno.” Vidic-Rističeva zaključi: “Seveda so BO najbolj nezadovoljne z nami, ko jih črtamo iz evidence brezposelnih oseb, bodisi zato, ker se niso zglasile na zavodu ali pri delodajalcu, bodisi so odklonile zaposlitev ali vključitev v ukrep aktivne politike zaposlovanja. V tem primeru se 6 mesecev ne morejo ponovno prijaviti v evidenco, obenem pa izgubijo pravico do denarne socialne pomoči.”

Izkušnje delodajalcev, torej tistih, ki iščejo delavce, so z vidika sodelovanja z zavodom dobre. Še enkrat poglejmo v podjetje Svea. “Z zavodom za zaposlovanje nimamo slabih izkušenj, prej nasprotno”, pove Marjana Mlinarič Pikelj in opiše izkušnjo, kako so pred časom za dva dni iskali delavce, pa jih prek študentskega servisa niso dobili. Svetovalke na Uradu za delo Zagorje so se zelo potrudile in ne glede na to, da je bilo časa malo (v petek dopoldne, delo je bilo potrebno opraviti čez konec tedna), so našle ustrezne ljudi.

Tudi sicer, pravi Mlinarič-Pikljeva, Svea z zavodom korektno sodeluje. Je pa res, da po navadi kadra, ki ga išče Svea, ni oz. ga je v evidencah zavoda malo, na kar pa zavod seveda nima vpliva in tega se v podjetju zavedajo.

Tudi Splošna bolnišnica Trbovlje je med tistimi, ki so pogosto navedeni med delodajalci, ki iščejo ustrezen kader. Marina Barovič, direktorica bolnišnice, o izkušnjah s trboveljskim zavodom za zaposlovanje: “Glede sodelovanja z Zavodom za zaposlovanje, območno službo Trbovlje lahko rečem, da je zelo korektno, konstruktivno, ekspeditivno, da dobimo potrebne informacije glede kadrov, ki so prijavljeni kot iskalci zaposlitve, da nas obveščajo in pomagajo pri vključevanju v razne zaposlitvene programe, predvsem na področju pospeševanja zaposlovanja. Ne glede na dobro sodelovanje pa smo neuspešni na področju deficitarnih poklicev, ker kljub številnim objavam ni mogoče zaposliti potrebnega kadra.”

 

Uspešno poslovanje zasavskega gospodarstva v letu 2006

Avtor: Irena Murnc, 5. junij 2007

Zasavske družbe in podjetniki so že peto leto zapored izkazali pozitivni poslovni izid. Glede na to, da se je neto čisti dobiček družb v letih 2004 in 2005 nekoliko zmanjšal, pa je bila njegova rast v letu 2006 spodbudna, kar 28-odstotna. Zasavske družbe so v letu 2006 ustvarile 19 milijonov evrov neto čistega dobička. Tudi poslovanje zasavskih podjetnikov je bilo uspešno, neto podjetnikov dohodek se iz leta v leto povečuje, v letu 2006 je znašal 5 milijonov evrov, 11 % več kakor leto poprej.

 

 

 

Irena Murnc,

vodja izpostave AJPES v Trbovljah

Podatke iz letnih poročil za leto 2006 je AJPES, izpostavi Trbovlje, predložilo 528 gospodarskih družb in 988 samostojnih podjetnikov iz Zasavske regije. Družbe in podjetniki so podatke iz letnih poročil predložili na novih obrazcih, pripravljenih na podlagi novega zakona o gospodarskih družbah in novih slovenskih računovodskih standardov 2006 (SRS 2006), še zadnjič pa so zneske izkazali v tolarjih.

Zaradi novega velikostnega razreda mikro družbe se je v letu 2006 spremenila struktura družb po velikosti. Večina družb, ki je prej sodila med majhne družbe, je po novih merilih uvrščena med mikro družbe. Kar 90 % zasavskih družb je bilo mikro družb, 5,7 % majhnih, 1,7 % srednjih in 2,6 % velikih. Na rezultate poslovanja so odločilno vplivale velike družbe. 14 velikih družb je ustvarilo več kot polovico neto dodane vrednosti (58,7 %) in neto čistega dobička (59,0 %). Mikro družbe so imele na rezultate poslovanje večji vpliv kot majhne in srednje, ustvarile so petino neto čistega dobička Zasavske regije.

Slika 1: Razvrstitev družb po velikosti

 

 

Zasavske družbe so v letu 2006 ugotovile 23 milijonov evrov čistega dobička in 4 milijone evrov čiste izgube. Čisti dobiček se je v primerjavi z letom poprej povečal za 20 %, čiste izgube pa je bilo za 10 % manj. Poslovanje v letu 2006 so zasavske družbe sklenile z neto čistim dobičkom v višini 19 milijonov evrov, kar 28 % večjim kakor v letu 2005. Ustvarile so 227 milijonov evrov neto dodane vrednosti, 12 % več kakor leto poprej.

Tabela 1: Pomembnejše postavke poslovnega izida zasavskih družb v letu 2006 – GLEJTE PRIPONKO

 

Čeprav so zasavske družbe k celotnemu neto čistemu dobičku in neto dodani vrednosti slovenskega gospodarstva prispevale le manjše deleže, pa se lahko pohvalijo z visokimi indeksi rasti v primerjavi z ostalimi regijami. Po rasti neto čistega dobička je bila Zasavska regija na petem mestu in je le malo zaostajala za povprečno rastjo neto čistega dobička slovenskega gospodarstva, ki je bila 41 %. Rast neto dodane vrednosti v Zasavju je bila tako kot še v treh drugih regijah najvišja in je presegla rast neto dodane vrednosti celotnega gospodarstva. Kljub temu pa po ustvarjenih prihodkih na zaposlenega in po izkazanem neto čistem dobičku na zaposlenega Zasavje še vedno nekoliko zaostaja za drugimi regijami.

Tabela 2: Primerjava Zasavske regije z ostalimi regijami – GLEJTE PRIPONKO

Več kot dve tretjini neto čistega dobička Zasavske regije so ustvarile družbe, ki sodijo v področje predelovalnih dejavnosti. Njihov neto čisti dobiček je znašal 13 milijonov evrov in je bil glede na leto poprej večji za 31 %. K tolikšni rasti neto čistega dobička so največ prispevale družbe iz podpodročja nekovinskih mineralnih izdelkov, saj so ustvarile skoraj polovico celotnega neto čistega dobička Zasavske regije, njegova rast pri teh družbah pa je bila kar 79 %.

Tudi podjetniki so v zadnjih petih letih povečevali pozitivni poslovni izid

Število zasavskih podjetnikov, ki so predložili podatke iz letnih poročil, se zadnjih pet let povečuje. Za leto 2006 je letna poročila AJPES predložilo že 988 zasavskih podjetnikov. Vsi podjetniki Zasavske regije po novih merilih sodijo med mikro podjetnike. Podjetniki so v letu 2006 ugotovili 4,9 milijona evrov neto podjetnikovega dohodka, 11 % več kakor v letu 2005, in ustvarili 17,9 milijona evrov neto dodane vrednosti, 15 % več kakor v letu 2005.

Rezultati poslovanja po občinah

 

Kar 250 družb oziroma 47,4 % vseh zasavskih je bilo iz trboveljske občine, 187 (35,4 %) iz zagorske in 91 (17,2 %) iz hrastniške. Kljub večjemu številu družb iz Trbovelj pa so te zaposlovale nekoliko manj delavcev kot družbe iz Zagorja. Ne glede na to pa so večji vpliv na rezultate poslovanja vseeno imele trboveljske družbe, saj so ustvarile 47,5 % neto dodane vrednosti in 60,7 % neto čistega dobička, medtem ko so zagorske družbe ustvarile 34,9 % neto dodane vrednosti in 35,3 % neto čistega dobička. Največji indeks rasti neto dodane vrednosti in neto čistega dobička so zabeležili v hrastniški občini, ki je v letu 2005 poslovala zelo slabo, v letu 2006 pa so se rezultati poslovanja opazno izboljšali.

Pri razporeditvi podjetnikov po občinah pa je slika nekoliko drugačna. Največ podjetnikov je bilo v občini Zagorje, 436 oziroma 44,1 %, sledi občina Trbovlje, v kateri je bilo 382 podjetnikov (38,7 %), in občina Hrastnik s 170 podjetniki (17,2 %). Tako neto dodana vrednost kot neto podjetnikov dohodek sta bila ugotovljena v vseh treh občinah. Najbolje so poslovali podjetniki zagorske občine, saj so ustvarili 55,9 % neto podjetnikovega dohodka, podjetniki iz trboveljske občine so ustvarili 30,7 % in podjetniki iz hrastniške občine 13,4 % neto podjetnikovega dohodka.

Slika 2: Rezultati poslovanja po občinah

 

 

 

Se vam zdi vsebina tega prispevka zanimiva? Vas zanima sodelovanje?

Tujejezični vplivi na slovenščino – tujke in drugo

Avtor: Danijela Čibej, 9. november 2007

Tujke so neizogibne v vseh jezikih, pregovorno majhen slovenski jezik pa je še bolj na udaru. Kako naj ravnamo, da bo prav? Boj proti tujkam je star toliko kot slovenski knjižni jezik, torej se je tudi tu začelo s Trubarjem. Če smo natančni, z njegovimi sodobniki, predvsem s Kreljem, ki si je prizadeval čim več nemških besed zamenjati s slovenskimi. Trubar je namreč prisegal na razumljivost in se ni posebej izogibal tujkam in popačenkam.

 

Več na povezavi.

Rubriko POSLUJMO SLOVENSKO sofinancira Ministrstrvo RS za kulturo, omenjena pa je tudi v majski resoluciji o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2007-2011.

Danijela Čibej, prof. slov. jezika, ima za seboj 27 let pedagoške prakse v srednjem šolstvu, lektorirala je nekaj deset znanstvenih in strokovnih monografij, univerzitetnih, visokošolskih in srednješolskih učbenikov s področja ekonomije, organizacije in menedžmenta; kot profesionalna lektorica, zaposlena v podjetju EKORIST, d.o.o., Trbovlje, pa redno lektorira letna poročila in druge poslovne dokumente velikih delniških družb ter znanstvene članke v zbornikih Zveze ekonomistov Slovenije in v slovenskih številkah Economic and business review (nekdanja Slovenska ekonomska revija).

 

 

Stare sorte jablan vse bolj iskane

Avtor: Nada Grešak, 8. oktober 2007

Pred dnevi mi pravi kolegica: »Veš, da tisti tvoj avstrijski kupec jabolka iz starih, visokodebelnih nasadov išče tudi po ribniškem koncu …« Me veseli, sem si mislila, saj je bilo pričakovati, da bo surovina za živila, pridelana na naravi prijazen način, vedno bolj cenjena. Vendar bolj med tujci, ne pa med Slovenci, saj še vedno ne znamo ceniti kvalitete, še manj pa jo znamo prodajati, tržiti. »Krivopecelj«, »jutranja zarja« in »mičurinka« so sorte, primerne za konzumno uporabo in predelavo.

 

Nada Grešak, dipl. ing. agronomije in hortikulture, je specialistka za razvoj podeželja pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije – Zavodu Ljubljana. Je tudi avtorica knjige Stare sorte jablan za nove čase.

 

NAROČILO KNJIGE lahko oddate na e-naslov: nada.gresak@email.si. Knjiga stane 15 EUR (v ceno niso všteti stroški poštnine).

 

 

 

 

 

‘Krivopecelj’

Sorta je nemškega porekla. Plod je srednje debel, valjast, enakomerno razvit. Pecelj je kratek in debel, v pecljevi jamici je mozoljast izrastek, ki je značilen za to sorto. Po tem ga razlikujemo od sorte ‘bobovec’, ki mu je precej podobna. Koža je tanka, svetlo rumena, na sončni strani zabrisana z zamolklo rdečico in prevlečena s temnejšimi rdečimi prižami. Meso je zelenkasto belo, sočno, prijetnega, sladko kiselkastega vinskega okusa, a brez posebne arome. Pobran oktobra je uporaben od decembra do februarja. Rast drevesa je zmerna in ni najprimernejša, saj razvije zelo krhke veje, ki se pod težo plodov in snega rade lomijo. Značilnost te sorte so izkrivljene in povešene veje. Zaradi te slabe lastnosti ga je primerno cepiti na sorto ‘carjevič’ ali ‘ilčnik’ (Adamič, 1956). Ugaja mu tudi težja in vlažna zemlja, uspeva pa tudi na manj rodovitnih tleh. Sorto ‘krivopecelj’ je pametno saditi v kombinaciji s sortami ‘jonatan’, ‘zlata parmena’ in ‘šampanjska reneta’. Plodovi so za otiske in prevoze občutljivi, drugače je sorta odporna proti boleznim (Honzak, 1968), občutljiva pa za grenko pegavost (Viršček Marn, 1998).

V Hrastniku ‘krivopecelj’ velja za zimsko sorto, priznano kot namizno jabolko, uporablja pa se tudi za predelavo v sok in jabolčnik, predvsem v kombinaciji s sortami ‘ontario’, ‘boskopski kosmač’, ‘kitajka’ in ‘ilčnik’. Plodove obiramo v drugi polovici oktobra, užitno pa dozorijo decembra, v kleti se ohranijo do aprila. Rast drevesa je bujna. Krošnja ni lepo oblikovana, saj razvije zelo krhke in v zrak štrleče veje, ki se pod težo plodov in snega rade lomijo oziroma se značilno povešajo do tal. Zaradi te slabe lastnosti starejši sadjarji priporočajo, da sorto ‘krivopecelj’ cepimo na drevo sorte ‘damasonski kosmač’ ali na drevo sorte ‘carjevič’, kajti izkušnje so pokazale, da se rast tako umiri in krošnja normalno izoblikuje. Sorta je odporna proti boleznim in jesenskemu mrazu.

 

‘Mičurinka’

 

Je stara sorta jablan, katere opisa v starejši literaturi ne zasledimo. Po navedbah lokalnih sadjarjev je bila sorta v naše kraje prinesena iz Maribora, izhajala pa naj bi iz ruskih pokrajin. Je zimska sorta, poznana po velikem številu podzvrsti (lokalni sadjarji jih navajajo okrog 10). Podzvrsti se razlikujejo po barvi plodov in času zrelosti. Za večino podzvrsti je značilno, da užitna zrelost nastopi šele januarja. Sorta je zelo odporna proti spomladanskim pozebam, primerna za višjeležeče predele in hladnejše podnebje. Vroča in sušna poletja drevesa zelo izčrpajo. Cveti pozno. Plodovi niso občutljivi za prevoz in otiske, sama sorta pa je odporna proti boleznim in škodljivcem. Rast drevesa je visoka, veje so povešene in močne, mladi poganjki (enoletni in dveletni) pa zelo tanki in šibki. Sorta se uporablja predvsem za predelavo v sok in jabolčnik, manj kot namizno jabolko. V kleti zdrži do marca.

 

 

 

‘Jutranja zarja’

 

Je zimska sorta in njenega opisa v literaturi ni zaslediti. Cepiče te sorte je v Hrastnik prinesel učitelj Jurko v dvajsetih letih dvajsetega stoletja in sorto širil po sosednjih krajih oz. šolskih vrtovih. Sorta je nemškega izvora. Plodovi so ploščati, srednje veliki, zelenkasto roza barve s svetlimi rdečimi prižami. Zorijo v drugi polovici oktobra, užitna zrelost nastopi v decembru, v kleti pa zdržijo do marca. Plodove uporabljajo večinoma kot namizno jabolko, manj za predelavo v sok. Sorta je občutljiva za monilijo, ki plodove napade tik pred začetkom zorenja. Rast drevesa je bujna, vendar nizka, krošnje široke. Drevesa na kmetijah so stara okrog 70 let.

 

Jože Kotar – klarinetist in dirigent

Avtor: Katra Hribar, 24. april 2007

Jože Kotar je glasbenik, klarinetist. Izredni profesor na ljubljanski Akademiji za glasbo, ki je na svoje učence (tiste, ki so to bili, in tudi na tiste, ki so še) zelo ponosen. Dolgoletni član Delavske godbe Trbovlje in po novem tudi njen umetniški vodja ter dirigent. Glasba je njegov poklic in način izražanja. Zapolnjuje njegov delovni dan in tudi njegov prosti čas. Trenutke, ki mu ostanejo, namenja družini. Je Trboveljčan, a že nekaj let živi v Ljubljani.

 

 

Pretekli meseci so bili zelo pomembni za vse članice in člane Delavske godbe Trbovlje – dobili so novega dirigenta. Dirigentsko palico je iz rok dolgoletnega umetniškega vodje in dirigenta Alojza Zupana – Vuja prevzel klarinetist, član in namestnik dirigenta Delavske godbe Trbovlje, Jože Kotar. Rodil se je leta 1970 v Trbovljah v družini, v kateri je bila glasba ves čas prisotna, čeprav se z njo nihče ni profesionalno ukvarjal. Sedem let kasneje je ob spodbudi prijatelja začel igrati klarinet. V trboveljski glasbeni šoli se je učil pri profesorju Ervinu Plevniku, za katerega še danes pravi, da je najboljši učitelj klarineta v Zasavju. Šolanje je nadaljeval na Srednji glasbeni in baletni šoli v Ljubljani, kasneje pa tudi na ljubljanski Akademiji za glasbo pri profesorju Alojzu Zupanu. Dodiplomski študij je končal leta 1990, podiplomskega pa dve leti kasneje. Za svoje dosežke je že med študijem dobil akademijsko nagrado (leta 1989) in univerzitetno Prešernovo nagrado (leta 1991). Svoj rojstni kraj Trbovlje je zapustil zaradi glasbe in poklicne poti, na katero ga je glasba popeljala, a prav glasba je tista, zaradi katere se enkrat ali dvakrat tedensko iz Ljubljane vozi v Trbovlje – na vaje Delavske godbe Trbovlje. Pravi, da je bilo igranje z vajami in učenjem včasih naporno, a ga ljubezen do glasbe ni nikoli minila. Čeprav v otroštvu ni sanjal, da se bo z glasbo ukvarjal poklicno, klarinet še danes igra z zadovoljstvom ter sebi v veselje. Član Delavske godbe Trbovlje je postal leta 1980 in tega koraka do sedaj še ni obžaloval. Vrsto let je bil soklarinetist in namestnik dirigenta, marca letos pa se je odločil, da se preizkusi še v vlogi umetniškega vodje in dirigenta godbe, katere zvesti član je bil skoraj 27 let. Ali je bila ta odločitev pravilna, bo pokazal čas, dodaja Kotar. Na koncertu v trboveljskem delavskem domu sta si “stari” in “novi” dirigent izmenjala dirigentsko palico in led je bil prebit, zvesta domača publika pa ganjena in znova ponosna na svoje godbenike.

Jože Kotar pa ni samo dirigent Delavske godbe Trbovlje, je tudi solist, komorni glasbenik, član različnih komornih sestavov – je član, soustanovitelj in umetniški vodja Slovenskega orkestra klarinetov in Slovenskega seksteta klarinetov, član Pihalnega kvinteta Ariart ter Ansambla za sodobno glasbo MD7 in soklarinetist v Simfoničnem orkestru Slovenske filharmonije. Sodeluje s Slovenskim komornim orkestrom, Orkestrom slovenske policije in v Orkestru Academie Ars Musicae. Jože Kotar sodeluje tudi v žirijah mednarodnih tekmovanj in vodi seminarje za klarinet in komorno igro. Poleg vsega tega pa je tudi izredni profesor za klarinet na ljubljanski Akademiji za glasbo. Nekaj let je poučeval tudi v Glasbeni šoli Trbovlje. Pedagoško delo je zanj zelo pomembno in meni, da bi se moral vsak glasbenik tudi pedagoško udejstvovati. Pravi, da lahko s pomočjo svojih učencev reši veliko problemov, ki mu jih glasba postavlja na pot, in s tem pomaga tako sebi kot tudi njim. Z Jožetom Kotarjem sva se dotaknila tudi glasbeno nadarjenih otrok. Pravi, da jih najdemo tudi pri nas v Sloveniji in da jih menda ni malo, za njihovo glasbeno vzgojo pa je po njegovem mnenju tudi dobro poskrbljeno – tako s strani pedagogov kot tudi staršev. Starši morajo otrokov talent še posebej negovati in otroka navajati na redno vadbo, siljenje pa zaradi strahu pred zasičenostjo z glasbo ni zaželeno. Sam je na svoje bivše učence zelo ponosen, na vsakega posebej.

Glasba mu vzame kar veliko časa, vse proste trenutke pa posveča družini – ženi in dvema otrokoma, starima tri in sedem let. Hči obiskuje pevske vaje, sin pa je za glasbeno udejstvovanje še premajhen. Koliko glasbenega talenta sta podedovala, bo pokazal čas, meni Jože Kotar. Družini so že nekaj let namenjeni tudi avgustovski tedni, ki jih preživljajo uživaško in počitniško. Počitniške utrinke pa sam nabira tudi med “službenimi” potovanji – med nastopi v tujih deželah si vedno vzame čas in si ogleda znamenitosti, ki jih okolje ponuja. Najbolj sta mu v spominu ostali Japonska in Brazilija – zaradi drugačne kulture.

A delo je delo in zabava je zabava – Jože Kotar je posnel že deset zgoščenk. Štiri zgoščenke so samostojne solistične (z Godalnim kvartetom Slovenske filharmonije, s harfistko Nicoletto Sanzin Fabbri, s Simfoničnim orkestrom Slovenske filharmonije ter eno, na kateri nastopa povsem sam s skladbami za solo klarinet), šest zgoščenk pa je ansambelskih (tri je posnel s Pihalnim kvintetom Ariart, po eno pa s Slovenskim kvartetom klarinetov, s Slovenskim sekstetom klarinetov in z Ansamblom za sodobno glasbo MD7). Tudi meseci, ki so pred nami, bodo za Jožeta Kotarja delovni – z Delavsko godbo Trbovlje in tudi z drugimi sestavi, katerih član je, se odpravlja na nastope v širni svet, med drugim v Moskvo in Sankt Petersburg.

 

Jana Mlakar Adamič – muzealka

Avtor: Katra Hribar, 15. maj 2007

Jana Mlakar Adamič je muzejska svetovalka v Zasavskem muzeju Trbovlje. Zbira, dokumentira, hrani in razstavlja posamezne sklope zasavske kulturne dediščine. Objavlja strokovne članke, v poljudnih pa popularizira kulturno dediščino in zbirke matičnega muzeja. Poleg rednih obveznosti kustosinje si je nabrala še cel kup prostočasnih dejavnosti, ki jo na zasavsko zgodovino še dodatne vežejo – predavala je na Univerzi za tretje življenjsko obdobje in je ustanovna članica Muzejskega kluba.

 

 

(foto: osebni arhiv)

Rodila se je v svetli, demokratični, liberalni, smejoči se družini, katere obliko so družinski znanci poimenovali “hčerkiarhat”. Trbovlje so jo zaznamovale, tako kot zaznamujejo vse ljudi, ki se tu rodijo, in sicer tako, da so lahko samo “za” ali pa “proti” – Zasavje imajo radi in so ponosni na njegovo preteklost ter vlagajo v njegovo prihodnost ali pa se zanj enostavno ne zmenijo in Rdeče revirje kmalu pustijo daleč za seboj. Zasavje ljudi ne pušča ravnodušnih. Jana Mlakar Adamič je vsekakor “za”. Za ohranjanje zasavske kulturne dediščine in prenos znanja ter vednosti na mlajše generacije. Za prebiranje življenjskih zgodb navadnih, malih ljudi. Za razvoj Zasavja in razbijanje stereotipnih predstav o Zasavčanih. Sama razbija stereotipe že od začetka – z zgodbo o svojem rojstvu, ki je bilo obremenjujoče za vse vpletene: za njo, ki je čakala, da ugleda luč sveta, njeno mamo in rudniškega šoferja, ki jo je visoko in rizično nosečo peljal v Ljubljano in jo celo vožnjo rotil, naj vendarle ne rodi v avtu. Na knape z odtrganimi udi je, češ, že lahko popaziti in jih varno dostaviti v bolnišnico, porodnice pa nikakor ne. In vendarle se je takrat vse dobro končalo.

Sama družino postavlja na prvo mesto, a je zasebno življenje mnogokrat prepleteno z etnološkimi muzejskimi projekti. Mesto kustosinje v Zasavskem muzeju Trbovlje je njena prva redna služba in edina, če odštejemo študentsko delo. Pravi, da v muzejstvu in družboslovju na sploh ni veliko možnosti za menjavo področja pa tudi poznavanje domačega okolja in dolgoletna praksa, ki prinašata izkušnje, sta razloga, da muzealec ne menja službe. Naloge kustosinje so evidentiranje, zbiranje, dokumentiranje, hranjenje, razstavljanje in predstavljanje posameznega segmenta ali sklopa kulturne dediščine. Kaj pa poleg tega v Zasavskem muzeju Trbovlje še počne, je odvisno od vizije muzeja, muzejske politike, včasih pa tudi od spleta okoliščin in naključij. Muzejska politika je vplivala na zadnji aktualni Janin projekt, Etnološko pot po Trboveljskih rudarskih kolonijah, ki dopolnjuje podobo delavske kulture. Naključje je vplivalo na razstavo o lutkah in lutkarstvu v Hrastniku ter tako na ponovno oživitev nekdanjega lutkovnega gledališča – o lutkah Jana že pripravlja katalog. Splet okoliščin je spodbudil monografsko raziskavo vsakdanje prehrane večinskega sloja Zasavčanov v prvih 60 letih 20. stoletja – raziskavo o prehranjevalnih navadah in možnostih. Raziskava je začela nastajati kot stranski produkt njenega sodelovanja z zasavsko Univerzo za tretje življenjsko obdobje, njeni posledici pa sta bili knjiga z naslovom Teknilo nam je! in razstava, ki je Zasavski muzej Trbovlje na otvoritvi ovila v vonjave preprostih, a slastnih jedi, kakršne so pripravljale že žene prvih zasavskih rudarjev. Še en aktualen projekt, s katerim se od lanskega leta ukvarja, je Muzejski klub, v okviru katerega muzealci Zasavskega muzeja Trbovlje muzejskim članom in širši javnosti predstavljajo aktualne teme, stalne zbirke in zanimive goste. Tudi s pomočjo članov kluba zbirajo informacije, gradivo in nove sodelavce.

Članice in člane zasavske Univerze za tretje življenjsko obdobje je šest let poučevala etnologijo. To sodelovanje je zanjo zanimiva izkušnja, ki ji je prinesla kup prijateljev, ugotovitev, da je krasno, če se ob delu zabavaš (“Saj sproščeni možgani bolje delajo!” tako Jana), in spoznanje, da je delitev ljudi na starostne skupine povsem nepotrebna, saj energija nima nobene povezave z leti. “Poznam ljudi iz svoje generacije ali celo iz generacije svoje hčere, ki s svojo brezbrižnostjo in družbeno anemičnostjo zastrupljajo prostor okrog sebe,” pravi in doda, da se ravno zaradi teh svojih “študentov” nikakor ne boji prihajajočih let tretjega obdobja.

V Zasavskem muzeju Trbovlje se je znašla tik pred diplomo iz etnologije in sociologije kulture na ljubljanski filozofski fakulteti. Na vprašanje, zakaj se je odločila za ta študij, pravi, da si je poklic izbirala v času, ko je bilo vse mogoče – doma so ji dejali, naj gre študirat tisto, kar hoče. Vleklo jo je na arheologijo, ki tisto leto ni vpisovala študentov, in tako je po “tehtnem” premisleku izbrala etnologijo in sociologijo kulture. “Živi ljudje so vendarle boljši in bolj zgovorni od mrtvih kosti.” Meni, da je naša preteklost stkana iz zgodb “malih” ljudi in da marsikateri veleopevani dogodek in zelo cenjeni ljudje (npr. vladarji, vojskovodje) na vsakdanje življenje ljudi niso imeli pretiranega vpliva. Pravi, da se natanko v to smer obrača tudi sodobno zgodovinopisje. Izbire študija ni nikoli obžalovala, kako bi ga vendarle lahko, saj je zasavski kulturni dediščini predana z vsem svojim bistvom in je z njo tudi zaznamovana. A kljub vsej naklonjenosti, ki jo čuti do Zasavja in njegovih prebivalcev, jo privlači in zanima še cel kup drugih stvari, kar se ne nazadnje odraža tudi v njeni osebnosti – riše se v ljubezni do spreminjanja utečenih stvari in veselju ob razbijanju stereotipnih predstav o Zasavju in Zasavcih, v oboževanju presenečenj ter hitrih in nepričakovanih zasukov, v veselju do “pacanja” v kuhinji in preizkušanja kulinaričnih dosežkov pa tudi v prebiranju elektronskih pisem prijateljev, kajti ta so vedno daljša od ene vrstice. Kaže pa se ne nazadnje tudi v Janini naklonjenosti dežju, saj dež razbija monotonost vsakdanjika, je nosilec preobratov v naravi in tudi v človeških dušah. Prava narava Jane Mlakar Adamič pa se odkrije tudi vsem, ki vedo, da Jana ne mara dolgočasnih ljudi, ponavljanja ustaljenih usmrajenosti, tarnanja na temo, česa vse se ne da narediti, neinteligence in narejenosti. Rada pa ima svojo službo in svojo družino – to sprejema takšno, kot je, brez nenehnega spraševanja, ali je “fajna” in če bi si lahko ustvarila boljšo. “Hčerkiarhata” nima, saj ima poleg Tesse še Petra in moža. Včasih ji je žal le tega, da nima vsaj še dveh mulcev, a ve, da potem ta dva, ki ju ima, ne bi bila takšna “carja in tudi ne unikatna, kot sta, vsak na svoj način”.

Na vprašanje, v katerem zgodovinskem obdobju bi najraje živela, odgovori: “Pravzaprav ni pomembno, v katerem obdobju, ampak bolj v katerem sloju. Katera koli doba je bila za vrhnji sloj v redu, še posebej za moške. Ženske so ali vlekle niti iz ozadja ali vsaj malo trpele. Ker nisem ne za prvo ne za drugo možnost, bi morda raje živela v prihodnosti, saj se nam zaenkrat kaže v lepši luči kot preteklost. Zanesljivo pa ne v času od srednjega veka do razsvetljenega 18. stoletja – zna biti, da bi mi bilo na kakšni grmadi pretoplo. To je bilo namreč obdobje, ko nikakor niso cenili inovativnosti, prva vrlina je bila ubogljivost, ki pa je ne premorem. Hitro bi lahko prišla v konflikt z okoljem.”

 

Po poti gozdov, granita in glažut

Avtor: Jože Ovnik, 5. junij 2007

Sedeti udobno nameščen v dnevni sobi in ob popoldanski kavici lagodno pregledovati karto pogorja Pohorja je, verjemite, čisto nekaj drugega kot dobrih 75 kilometrov dolgo traso prekolesariti od Maribora do Slovenj Gradca. V sedlu »zica«. Potiskati pedale prek korenin stoletnih dreves, po granitnih stezah, mimo opuščenih glažut, žag in kamnolomov, mogočnih slapov, pravljičnih jezer, mravljišč ter v sončnem zahodu doživeti občutek pietete ob Šarhovem Pohorskem bataljonu.

 

 

Jože Ovnik, likovnik in zadnja leta navdušen kolesar, ki svoje poti dokumentira s sliko in besedo.

V bistvu sem si predstavljal, da bom, ko se bo bližal čas upokojitve, Slovensko planinsko transverzalo prepešačil. Ker pa sem, kot veste, zagrizen kolesar, mi je padlo na misel, da pa nemara ne bi bilo slabo poskusiti to isto traso doživeti malo drugače. Jo prevoziti s kolesom, kjer je to pač mogoče. Lagodno zleknjen na sedežni garnituri v omenjeni dnevni sobi si seveda še nisem predstavljal, da se mi bo Pohorje čisto zares tudi zgodilo.

Po Pohorju me sicer zdaj čaka že nova avantura. Od Cerkljansko-Idrijskega hribovja prek Trnovskega gozda in Javornika čez Nanos in Vremščico tja do Slavnika, zadnjega tisočaka na tej poti. Z njega pa dol in dol do Ankarana, kjer se bo moj kolesarski podvig (“kolesarsko pešačenje”) po Slovenski planinski poti končal. Toda o tem več še pozneje.

Prispem v Maribor, kolodvor, 27. april 2007, 09.25

Ob izstopu z vlaka me objame vrvež železniške postaje. Zagledam tablo z napisom Republika Slovenija, Območje mejnega prehoda, Gibanje omejeno. Smešno, jaz sem prišel sem ravno zaradi gibanja. Pohitim k izhodu, zajaham kolo in vzame me ulica.

 

Maribor se koplje v jutranjem soncu, ulice so praznično opustele. Ko zapeljem na most čez Dravo, se po njenih valovih razgrne dolga senca kolesarja. Počasi se bližam zelenemu pobočju Pohorja. Rožna dolina, natančneje – Pekre. Na parkirišču pri bivši kasarni JLA se ustavim in uredim za vzpon. Na območju te vojašnice se je odvil pomemben del scenarija v obdobju osamosvajanja Slovenije. Danes je praznik, parkirišče pa je prazno, okna zaprta, nikjer nikogar. Radio pravi, da bo popoldan ob 13.00 na Rogli, v športni dvorani hotela Planja, na proslavi govoril JJ, predsednik slovenske vlade. Pogledujem proti vrhu Bolfenka. No ja, niti ni tako visoko, a do tja je še daleč. Naj zapišem, da se je na Pohorje mogoče povzpeti tudi z vzpenjačo. Zgradili so jo Mariborčani leta 1957 ob pomoči podjetja Metalna Maribor. Stoji na desetih stebrih, višinska razlika pa znaša 705 m na trasi dolžine 2540 metrov.

Z avtom se malo za mano pripeljejo trije kolesarji, mladinci. Razložijo svoja kolesa in z zanimanjem pogledujejo proti mojemu kolesu, ob katerem stoji čudak v gojzerjih, oprtan s planinskim nahrbtnikom. Priznam, res sem se tudi sam sebi zdel kot nekakšen kolesarsko-planinski hibrid. Toda, če sem iskren – prav užival sem v spremembi! Eden izmed njih me je vprašal, kam da grem, pa sem jim rekel, da se nameravam malo peljati. Oni pa kar ni dal miru. “Aja,” je zavil in pogledal kolega, ki sta se svetila kot oglasni neonski luči od vse silne moderne kolesarske opreme. “In kam se pa te pelete?” “Malo do Slovenj Gradca,” sem odgovoril, fant je utihnil in vsi trije so se brez pozdrava odpeljali. Malo pred prvim ovinkom so še pogledali nazaj čez ramo, potem pa jih nisem več videl. Tudi prav.

Preden zares začnemo, še nekaj podatkov. Kolesarska transverzala (za kolesarje označena kot PT) poteka večinoma po gozdnih poteh ter makadamu. Kam in kje se boste vozili, je stvar zavestne osebne odločitve vsakega posameznika ali zgolj zavožene smeri … in to je vse.

Zapeljem v hrib in ni minilo dosti, ko sem že globoko dihal in začutil

 

Cerkev sv. Bolfenka (foto: Jože Ovnik)

prve kaplje potu. Pohorje me je čakalo. Z veseljem sem se odzval njegovemu vabilu. Na zgornji gondolski postaji se žičnica veselo vrti, iz zvočnikov prihaja prijetna glasba v slogu “Naši poslušalci čestitajo in pozdravljajo”, ljudje so posedli po travniku okoli cerkve sv. Bolfenka. Mir. Tudi jaz sem tu zaradi tega.

Dalje me čaka že prva v seriji postojank, Mariborska koča. Lična lesena zgradba, ki se ji pozna, da je bila postavljena v času, ko je bilo slovensko planinstvo še v povojih. Tudi tu gori vse živo obdaja spokojni mir. Levo, malo naprej, šumi slap Skalce. Od vsega radostnega pozabim plačati pijačo. Šele kasneje na kolesu se zavem, kaj sem storil (ali natančneje: česa nisem storil …). V Ruški koči nekoliko v zadregi pokličem nazaj v Mariborsko kočo in se opravičim, a glas na drugi strani se le nasmehne in me povabi, naj le še pridem kdaj. Obljubim, da bom.

Pragozd Šumik je, poleg dveh čudovitih slapov – Mali in Veliki Šumik, naslednja zanimiva točka. Že samo védenje, da sem gost v pragozdu, me dela majhnega, neznatnega. Ko bi znala ta drevesa govoriti! Če si želite ogledati slapova, se bo treba malo sprehoditi. Toda pozor. Pot je vlažna, njena skoraj pravljična idila pa v ničemer ne odkriva, da zna biti tudi nevarna. To se je pokazalo malo po moji vrnitvi domov. Fant in dekle sta se pri ogledu teh dveh lepotcev zaradi zdrsa smrtno ponesrečila. Pot po pragozdnem Šumiku se v glavnem zoprno vzpenja, pa spet spušča in vzpenja vse do križišča pod Osankarico. V zraku je čutiti spomin na Pohorski bataljon in Šarha z njegovimi tremi sinovi. Tu, pri Treh žebljih, so 8. januarja 1943 mrtvi obležali Šarhovi. 2000 Nemcev proti 69 partizanom. Mitološki boj Pohorskega bataljona do zadnjega naboja in zadnje kaplje krvi proti tridesetkrat močnejšemu in bolje oboroženemu sovražniku je postal in ostal legendaren. Legenda živi še po 63 letih, le da se zadnja leta na prizorišču poslednjega boja bataljona zbere dvakrat toliko častilcev njihovega spomina, kolikor je bilo takrat v akciji angažiranih okupatorjev. Duh Pohorskega bataljona in zavest, da “manj strašna je noč je v črne zemlje krili, kot so pod svetlim soncem sužni dnovi”, ki je te borce vodila, sta preživela do današnjega dne. Ne morem si kaj, da ne bi zapisal, kako obiski prizorišč takšnih dogodkov v meni vedno predramijo globoke občutke patriotizma. Najpogosteje ob obisku partizanskih grobov. Razmišljam … le kaj jih je gnalo, da so se uprli takrat najmogočnejši vojaški sili na svetu? Norost? Junaštvo? Kdo ve? Oni so vedeli: svoboda! Edino misel o svobodi je bila od nekdaj tista, ki človeka dvigne do mentalnega stanja, v katerem je pripravljen žrtvovati tudi svoje življenje.

Vozim dalje, kot bi rekli – “naprej za nosom”. Ob pogledu na raj, ki me obdaja, mrke misli počasi pominevajo in končno povsem “mrknejo”.

Oglasi pa se moja zadnjica. Nekako se ne gre preveč veseliti dolgih, za vsakega kolesarja prav prijetnih spustov, saj te že za prvim ovinkom cesta boleče ponese do vzpenjajočih klancev, v prospektih suhoparno opisanih kot “precej razgiban teren”. Pazite. Poti po Pohorju znajo biti polne pohodnikov, avtomobilov (njihov spremljevalec je prah, zaradi česar sem se tudi na Pohorju na trenutke počutil zelo domače) ter “narave in miru” željnih turistov. Pot nadaljujem mimo Klopnega vrha in naprej proti Koči na Pesku (1386 m n. v.) Sem že skoraj na polovici Pohorske kolesarske poti, ki pa je obenem tudi trasa že omenjene Slovenske planinske poti. Današnja Koča na Pesku stoji na temeljih stare gozdarske bajte, v kateri so občasno bivali pohorski gozdarji in prevozniki oglja. Tu sem si vzel čas za porcijo pasulja, mrzlo pivo in toplo, mehko posteljo. Poln adrenalina sem potreboval več kot dve uri, da me je odnesel spanec. V tem času sem lahko skozi okno opazoval, kako se pred mano dviguje Rogla.

… se nadaljuje.

 

Slow Food – pravica do užitka

Avtor: Jože Andrej ČIBEJ, 9. avgust 2006

Nenadzorovan prodor hitre ameriške prehrane, znane tudi drugje pod imenom “fast food”, je poleg opozoril medicinske stroke že pred dvajsetimi leti v Italiji rodil tudi odpor ljubiteljev tradicionalnega načina prehranjevanja. Z ohranjanjem užitkov, ki jih daje druženje ob dobri hrani in pijači, so želeli preseči razumevanje prehranjevanja kot zadovoljevanja ene od fizioloških potreb. Da jim je uspelo, danes dokazuje skoraj 85.000 članov gibanja SLOW FOOD® v več kot 100 državah po celem svetu.

 

O zgodovini in poslanstvu

Da se je to gibanje “zgodilo” v Italiji kot enem kulinarično najbolj osveščenih okolij, v bistvu ne preseneča, začetek pa je bil skoraj revolucionaren: njegov ustanovitelj Carlo Petrini je leta 1986 organiziral demonstracije, ko je hotela multinacionalka McDonald’s zgraditi restavracijo s hitro prehrano v samem centru Rima. Orožje, ki so ga uporabljali protestniki, je bilo tipično italijansko – ogromne posode testenin z omako. Zgodovina ne poroča, ali so bile namenjene izključno spodbujanju tradicionalnega prehranjevanja ali kot uničevalno orožje, rezultat spopada pa je bil vsekakor tipičen italijanski remi. Restavracijo so namreč kljub protestom zgradili, vendar v slogu, ki zelo odstopa od tipične podobe teh restavracij, tako po zunanjosti kot po notranjosti se je prilagodila tradicionalnemu okolju. Hrana pa … se razume, McDonald’s. Zato je Petrini ustanovil mednarodno gibanje Slow Food in v slogu klasičnih revolucionarjev napisal manifest, ki z obrambo “pravice do užitka” ni naperjen samo proti “hitri hrani”, ampak proti “hitremu življenju” nasploh. Protestira proti intenzivnemu kmetijstvu, ki s pesticidi in drugimi sredstvi uničuje okolje in z globalizacijo tudi lokalno gospodarstvo, zaradi česar so posredno ogrožene tako posamezne tradicionalne vrste hrane kot biološka raznolikost rastlinskih in živalskih vrst.

 

Gibanje je do srede devetdesetih let postalo tudi po politični plati upoštevanja vreden dejavnik, ki zlasti z lobiranjem v okviru EU poskuša vplivati na ekologijo in agrarno politiko. Še posebej aktivno nasprotuje t. i. “standardizaciji okusa” (se vam kdaj zazdi, da imajo zadnje čase vsa kupljena jabolka enak okus?) in – tudi z intenzivnim obveščanjem in izobraževanjem potrošnikov – poskuša celovito zavarovati tisti del naravne in kulturne dediščine, ki se kakor koli navezuje na hrano in gastronomsko tradicijo nasploh. Tu mislimo predvsem na tiste rastlinske oziroma udomačene in divje živeče živalske vrste, ki jim grozi izumrtje. Pomembne so tudi aktivnosti pri ohranjanju tradicionalnih postopkov pri pridelavi hrane, predelavi živil in v končni kulinarično obdelavi.

Podrobnosti si lahko bralec prebere na spletnem naslovu http://www.slowfood.com/welcome_eng.lasso.

Organiziranost in delovanje

 

Gibanje je tako danes razširjeno praktično po celem svetu. Če odmislimo naštete pomembne cilje iz njegovega poslanstva, je navzven prepoznavno predvsem kot način druženja ob hrani in vinu, pri čemer je poudarek na zdravi prehrani, ponovnem odkrivanju morda že pozabljenih starih, avtohtonih jedi posameznih regij (ki pa jih prilagaja današnjim prehrambenim smernicam) ter iskanju harmonije med hrano in vrhunskimi vini. Ta sicer mednarodna neprofitna organizacija na lokalni ravni deluje predvsem po t. i. “omizjih”, v katerih se združujejo somišljeniki iz posameznih regij ali večjih mest, omizja pa se povezujejo znotraj večjih regij ali držav. V Sloveniji se je ta razvoj začel leta 1995, ko je bilo na pobudo znanega vinarja Aleša Kristančiča in njegovih prijateljev ustanovljeno Novogoriško omizje. Temu so se pridružila tudi druga okolja in Zasavsko omizje, ustanovljeno pod neke vrste mentorstvom Tomaža Sršena 14. maja 1999 v trboveljskem gostišču Martin (kjer ima še danes svoj domicil), je bilo v bistvu jubilejno 10. slovensko omizje. Pod geslom “Ne živimo zato, da jemo, toda gotovo živimo zato, ker jemo.” se je zbralo nekaj deset zasavskih ljubiteljev dobre, zdrave, z ljubeznijo in primerno mero kreativnosti ter občutka za harmonijo okusov pripravljene hrane, plemenitih kakovostnih vin, prijetne glasbe in prijateljskega druženja s podobno mislečimi “polžki”, kot se med seboj iz lahko razumljivih razlogov imenujejo člani gibanja.

Nekaterim ni bilo povsem jasno, da “slow food” sicer res pomeni dolgo vrsto različnih jedi, skrbno pripravljenih in postreženih z ustreznimi premori, da v njih steče tudi nekaj dobre kapljice in kakšna “čaša razgovora”, da pa to ni niti nažiranje do onemoglosti niti nalivanje čez vsako mero. (Avtor tega prispevka z veseljem ugotavlja, da na vseh srečanjih zasavskega in drugih slovenskih omizij praktično ni videl pijanega človeka!) Teh, ki jim je “gramov na minuto” poglavitno merilo za učinkovitost prehranjevanja, kakovost zrezka pa merijo s kvadratnimi centimetri (pa če je bil zrezek pred obdelavo še tako tepen), pač prihodnjič ni bilo. Večina pa je ostala in vztraja v svoji pravici, da si ob vsej naglici vsakdanjega življenja vsaj občasno vzame tudi čas za užitke.

Od teorije k praksi

 

Kakšni so ti užitki, nam lahko vsaj približno pričara jedilnik ustanovnega večera:

Namesto uvoda: aperitiv

Da se okus zbudi: žafranov kruh s skutnim namazom

Mi smo pa od tam doma: jetrnica s prilogo

Intermezzo za žlico in užitek: koprivna juha z legirjem

Š’ st’r ata bi jih jedu: knapovski žlikrofi s smetanovo omako

Skrivnosti zasavske pomladi: Martinova polnjena bučka

Pregrešni okus po mladem: jagnječje stegno v zeliščni omaki, masleni žličniki

Iz logov in gajev zelenih: jelenov medaljonček v teranovi omaki

Zapelji me nežno: jagodova rezina

Epilog in slovo po rustikalno: sir z olivnim oljem

Iz tega vzorčnega jedilnika (s katerim seveda nikakor nismo hoteli dražiti lačnega bralca!) se lepo vidi klasična struktura večerje na srečanju takega omizja.

Začne se z aperitivom (ki je običajno penina ali kozarec suhega mirnega vina, žgane pijače preveč načnejo brbončice na jeziku in zmanjšajo užitek pri preverjanju različnih okusov) in manjšim prigrizkom, ki pa že pomeni preizkušnjo za gostinca: kaj izbrati, da bo originalno, da se bo lepo povezalo z aperitivom (nasploh je ideal doseči “poroko vina in hrane” tako pri vsaki jedi posebej kot v zaokroženem scenosledu jedi oziroma posameznih “hodov” ali “krožnikov”) in da bo po možnosti odražalo poslanstvo gibanja – odkrivati jedi, ki bi brez posebne skrbi utegnile izumreti. (Še droben namig: suhih mesnin ne oblagajmo z vloženo kislo zelenjavo, če nočemo pokvariti sožitja z vinom.

V ta del sodi tudi hladna predjed, v konkretnem primeru je bila izbrana jetrnica kot eden najbolj tipičnih primerkov zasavskih mesnin. (Medklic: to omizje je eno redkih “združenj” v Zasavju, ki ni nikoli priznavalo medobčinskih meja in jih njegovi člani tudi nismo nikoli čutili … čeprav smo se morda kdaj skregali, v kateri občini delajo boljše klobase.) K jetrnici lahko pijemo marsikaj, modri pinot ali na primer suh rose sta dobra izbira.

Juha in ena ali dve topli predjedi so velikokrat izrazito nebeljakovinski (ali morda “manj-beljkovinski”) del večerje, ki ob nežnejših okusih zahteva tudi primerno umirjena vina (ne verjemite, da se k juhi sploh ne pije vino: nekatere juhe se krasno povežejo z dolenjskimi in belokranjskimi vini), klasična izbira je beli pinot, h krepkejšim, polnejšim okusom sodi tudi vino “z nekaj več telesa”, kot bi rekli ljubitelji, morda kak sivi pinot, renski rizling in podobno. Najpomembnejše pravilo pa je – da ni pravil: gibanje je demokratično tudi v tem, da člani brez predsodkov poskušajo nove in nove kombinacije jedi in vin in si šele po tem vzamejo pravico, da (vsak zase!) presodijo, ali in koliko jim takšna kombinacija ustreza.

Namesto ene od obeh predjedi ali po drugi boste na takšnih večerjah – pod znanim in večkrat tudi med zakrknjenimi pivci zlorabljenim geslom “da malo presekamo” – pogosto dobili sorbet ali kakšno lahko solato, ki je sicer (spet zaradi težavnega sožitja kisov in vin) ob drugih jedeh običajno ne jemo; v spominu mi je ostal odličen regrat z ocvirki in krompirjem, ki s svojimi grenčinami izrazito pospeši prebavne sokove in omogoči lažje nadaljevanje spopada z verigo, ki še sledi.

Sledita običajno dve mesni glavni jedi, lahko tudi v kombinaciji “enkrat riba, enkrat krepkejše meso”. V odvisnosti od mesa izbiramo vino … zdaj je trenutek za tista doživetja, ki jih lahko prinesejo samo vrhunska, ustrezno bogata in starana vina, ob katerih lahko pravi ljubitelj nekaj minut uživa v barvi, vonju in na koncu tudi okusu tega, kar so ustvarile vinogradnikove in kletarjeve skrbne (in strokovne!) roke. Vina so težja, mnogokrat starana v hrastovih sodih (barikirana), za “negodne mladeniče” tu ni prostora … spekter pa seže od sortnih vin do različnih zvrsti, v katerih so slovenski vinarji v zadnjih nekaj letih dosegli pravo mojstrstvo, potrjeno tudi s priznanji na številnih mednarodnih razstavah.

Dilemo “ali desert ali sir” pravi polžek (če mu je le uspelo prihraniti še nekaj prostora) preseže z “in desert in sir”, pa zraven tudi kaj primernega popije … polsladki in sladki muškati in podobna vina k desertom (naj se ne zgodi, da je desert bistveno slajši od vina, zato s čokolado postrežejo res samo tisti, ki znajo najti zraven pravo vino … denimo teran iz sušenega grozdja ali kaj podobnega), siru ustrezno vino je pač treba izbrati glede na vrsto, zrelost in aromo sira … če ste presegli normalne okuse in ste eksperimentirali z različnimi kombinacijami s sladkimi snovmi (ideja: poskusite, če še niste, kdaj akacijev med na kozjem siru), bo treba pač bolj paziti.

Toliko za prvo silo. V naslednjih prispevkih bo podrobneje predstavljeno delovanje Zasavskega omizja, ogledali si bomo nekaj starih zasavskih jedi … vabimo pa tudi vse, ki jih tema zanima in bi radi kaj dodali, da se nam pridružijo.

 

Darila – takšna in drugačna

Avtor: Domen Bajde, 5. februar 2007

Darila so fenomen, ki ima veliko razsežnosti, od antropoloških prek psiholoških, socioloških in filozofskih do tiste, ki postaja v sedanjem času vedno opaznejša – ekonomske. V tem prispevku želimo opozoriti na nekatere izmed njih, ki morda lahko pomagajo preprečiti, da bi zadnji (ekonomski) vidik preveč izrazito prevladal nad ostalimi.

 

 

 

Dr. Domen Bajde

je asistent na področju trženja na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, e-naslov: domen.bajde@ef.uni-lj.si

Če bi svoj rojstni dan vsi praznovali februarja, bi bil tudi to mesec, ko bi se za med prodajala ne le darila, ampak tudi številna (bolj ali manj pametna) razpredanja o darovanju in darilih. Tako pa se moramo sprijazniti s tem, da je predvsem december tisti mesec, ko dan za dnem poslušamo, beremo in gledamo prispevke o darilih. Da, december je nedvomno rezerviran tudi za visokoleteče razprave o prihodnosti človeštva, o nezadržnem potrošniškem razvratu in o starih dobrih časih, ko je božič (še) nekaj pomenil. Tiste, ki se z darovanjem in darili malo bolj resno ukvarjamo po poklicni dolžnosti, tovrstne populistične razprave pogosto spravljajo v obup. Pa ne zgolj zaradi samovšečnega občutka, da smo nekako “nad” vsemi temi populizmi, ampak predvsem zaradi ogorčenja nad poskusi prodajanja prežvečenih krilatic o darilih kot znanosti o aktualnih družbenih pojavih. Kdaj, če ne zdaj, ko je december za nami, je primerno potegniti na dan malo bolj zahtevno razmišljanje o naših darilih, o tem, kaj nam pomenijo in kam nas peljejo?

Pojem darila predstavlja, kot že rečeno, eno najbolj vročih antropoloških tem, v katero se pogosto vključujejo tudi sociologi, filozofi, ekonomisti – skratka vsi, ki imajo kaj povedati o vedenju ljudi. Eno izmed osrednjih dognanj v teh razpravah je ugotovitev, da je pojav darila zgodovinsko-kulturno pogojen. Medtem ko je v tradicionalnih, arhaičnih skupnostih na izmenjavi daril temeljil celoten ekonomski, politični in religiozni ustroj, sta pomen in položaj daril v sodobnih kapitalističnih družbah nekoliko drugačna. Na “stare čase”, ko si je bilo nemogoče zamisliti vero brez ceremonialnih daril bogovom, vzpon na visok družbeni položaj brez strateških daril, osnovanje družine brez daril med vpletenimi družinami in preživetje brez skrbno preračunanih izmenjav daril med klani, nas spominjajo le nekateri ostanki arhaičnih daril. Če zgolj pomislimo na sodobne poroke, na vse bolj razvodeneli pomen “dote” in “šrange”, ali pa na dejstvo, da oče dandanes “da” roko svoje hčerke le še “simbolično”, hitro opazimo, da nekateri rituali, ki se nam danes zdijo že nekoliko nelogični ali nepotrebni, pravzaprav namigujejo na neki pretekli čas, ko so ta darila pomenila nekaj povsem drugega.

Danes, ko se politična razmerja med ljudmi urejajo z ustavami in zakoni, ko večino svojih potreb zadovoljujemo z nakupovanjem oz. izmenjavo denarja in blaga namesto z izmenjavo daril, igra darilo povsem drugačno vlogo. Darilo postaja eden temeljnih simbolov, ki napajajo tista področja našega življenja, ki jih (bolj ali manj zavestno) nismo pripravljeni povsem prepustiti trgu in državi. Potemtakem ni presenetljivo, da se darilo na neki način umika v zavetje družine in tesnih odnosov ter simbolizira tisto ljubezen, predanost in zaupanje, ki jih ni moč kupiti z denarjem ali iztožiti na sodišču. Raziskave potrjujejo dejstvo, da se na primer božično darovanje v sodobni družbi vse bolj korenini v t. i. nuklearni družini, da se torej vse bolj omejuje na obdarovanje najožjih družinskih članov. Darila ostalim, ki padejo izven tega ozkega kroga, so manjša, bolj rutinska in simbolno manj bogata. Obseg in narava simbolne moči sodobnih daril se odražata v neštetih pravilih darovanja, ki jim danes moramo slediti, najsi gre za obvezno zavijanje daril, za odstranjevanje nalepk s cenami ali pa zgolj za sledenje pravila o nesebičnem upoštevanju želj obdarovanca. Vsa ta pravila nam omogočijo, da darilo nekako odtujimo od trga, na katerem kraljuje sebična preračunljivost, kjer ima vse ceno in je vse strošek, in mu tako vdihnemo neki osebni netržni pomen.

S tovrstno evolucijo darila seveda ni nič narobe. Nas pa sodobno decembrsko veselje opominja tudi na neko drugo vrsto daril, ki težje najdejo svoj prostor v naših razmišljanjih in srcih. Umik v zavetje ožje družine sodobno darilo sicer obrani pred kruto neosebnostjo trga, ampak hkrati tudi omeji njegov doseg. Takoj ko sprejmemo kot dano dejstvo, da “pravo” darilo lahko damo le tistim, ki so nam zares blizu, avtomatično omejimo doseg daril. Povedano drugače, vsi odnosi med ljudmi, z izjemo tistih tesnih družinskih (seveda ob upoštevanju dejstva, da je pojem sodobne družine zelo širok in neoprijemljiv), so prepuščeni na nemilost trgu in državi. Seveda takšna smer razvoja v času, ko je brezmejna vera v svobodni trg in vsemogočno državo že pošteno (in tudi zasluženo) omajana, ni preveč obetajoča. Darilo mora svoje mesto najti tudi v odnosih do “manj bližnjih” drugih, ki so odrinjeni na obrobje s strani trga in države. Zato decembra še vedno radi (ampak kako dolgo še?) damo kakšen kovanec brezdomcu, Unicefu in še komu, ki se bori z mlini na veter. Na to drugo vrsto daril bi veljalo pomisliti tudi takrat, ko praznujemo rojstni dan ali obletnico poroke. Konec koncev ne pozabimo, da se s sodobnimi mlini na veter bolj ali manj uspešno borimo vsi in prav darila nam lahko pomagajo, da se vsaj v določeni meri borimo skupaj.

Dr. Domen Bajde je asistent na področju trženja na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Poleg sodelovanja v slovenskih strokovnih in znanstvenih združenjih za trženje je član mednarodnega znanstvenega združenja Raziskovalcev vedenja porabnikov (ACR). Svoje doktorsko usposabljanje je opravil na britanski Lancaster University, zaključil pa na Ekonomski fakulteti v Ljubljani z disertacijo, ki raziskuje darovanje v dobrodelne namene in trženje v dobrodelnih organizacijah. Pedagoško in raziskovalno delo opravlja predvsem na področjih raziskovanja vedenja porabnikov, kvalitativnih raziskav in trženja v nepridobitnih organizacijah.

 

 

Žiga Zagorc: Trbovlje so športno, a neizkoriščeno mesto

Avtor: Petra Prošt, 2. julij 2007

Žiga Zagorc je še eden v mozaiku uspešnih športnikov, ki so uspeli tudi izven Zasavja. Je košarkar ekipe Helios, s katero je v letošnji sezoni osvojil pokal Spar in zmagal v ligi UPC Telemach. Poleg tega so bili Domžalčani najboljša slovenska ekipa v ligi NLB, kjer so na koncu osvojili osmo mesto. Žiga je v zadnjem delu prvenstva v prvi peterki uspešno zamenjal klubskega kolega Jureta Močnika in bil na koncu prvenstva celo najbolje ocenjen igralec finala državnega prvenstva.

 

Kdaj si se začel ukvarjati s košarko in kdo te je navdušil za ta šport?

S košarko sem se začel ukvarjati v petem razredu osnovne šole. Za to me je navdušil Oto Virt. Na šoli smo imeli neko testiranje psihofozičnih sposobnosti. Teste, ki naj bi pokazali potencialne sposobnosti v košarki, sem opravil 100-odstotno. Na podlagi tega sem se odločil za košarko, pred tem sem namreč treniral tenis.

V katerih klubih si že igral in od katerega trenerja si se največ naučil?

Začel sem v trboveljskem Rudarju, potem pa sem odšel za eno sezono v Laško. Tam sem igral za kadetsko in mladinsko ekipo, poleg tega sem tam tudi obiskoval šolo. V drugem letniku so se v šoli pojavile težave, zato sem vrnil k Rudarju, saj sem šolanje želel dokončati. Tri leta sem igral v Zagorju, v letošnji sezoni pa sem bil član domžalskega Heliosa. V bistvu se največ naučiš, ko si še mlajši. Sam sem se v tistem obdobju največ naučil od Toneta Krumpa, ki je zdajšnji direktor slovenskih reprezentanc, pred tem je bil pa trener v Laškem in v tistem letu sem res ogromno napredoval, saj smo trenirali dvakrat dnevno, treningi pa so bili kvalitetni in profesionalno izpeljani. Poleg tega sem se veliko naučil tudi od Memija Bečiroviča, ki je vodil mlajše reprezentance, in takrat daš res vse od sebe, saj je na teh reprezentančnih treningih huda konkurenca, tako da se res lahko veliko naučiš.

Kakšne lastnosti mora imeti po tvoje dober košarkar in kdo je zate najboljši košarkar na svetu?

Dober košarkar mora imeti poleg talenta v sebi neko borbenost, mora biti priden, delaven, marljiv, vedeti mora, v kaj se spušča, se odreči nekaterim drugim stvarem. Mora biti tudi pameten, inteligenten, saj je v košarki treba precej razmišljati. Znati mora poslušati in sprejemati napotke ter to pokazati na igrišču. Zame je bil najboljši košarkar Dražen Petrovič. Sicer sem bil v tistih časih še premlad, da bi tako podrobno spremljal njegovo igro, ampak po tem, kar sem kasneje videl na kasetah, prebral in slišal o njem, je bil res najboljši.

Si imel oz. še imaš kakšnega vzornika?

Kar se tiče košarke, nisem imel vzornika, sta pa to definitivno moja starša, ki sta me vzgojila v takšnega, kakršen sem.

Kaj bi označil za svoj največji uspeh v košarki?

Vsekakor zadnjo sezono, ko smo s Heliosom osvojili tako pokalni kot prvenstveni naslov. Poleg tega pa nastop na svetovnem prvenstvu v Argentini za reprezentanco do 21 let, kajti to je bila moja prva izkušnja z reprezentanco na tako velikem tekmovanju.

Kdaj si bil zaradi košarke najbolj razočaran in kaj te v takem primeru dvigne, motivira?

Najbolj sem razočaran oz. bolj bi rekel brez prave volje takrat, ko se začnejo priprave. Ko so treningi zunaj, tek v vročem vremenu, takrat malo težje prenašam vse te napore in bi najraje vse skupaj pustil in rekel dovolj imam tega, grem v eno normalno službo. Ko pa začnemo trenirati z žogo in pridejo tekme, pa na vse to pozabim in začnem uživati.

Iz Zagorja si odšel v Domžale. Kako je prišlo do sodelovanja?

S Heliosom sem imel stike še preden sem šel iz Rudarja v Zagorje, vendar sem potem z Zagorjem podpisal prestopno izjavo, ki me je zavezala, da bom tisto sezono igral v Zagorju. V Domžalah so me vseskozi spremljali. Memi Bečirovič me je že od prej poznal, vedel je, kakšen tip igralca sem, kaj lahko od mene pričakuje. Ko je prišel na trenerski stolček, je želel, da pridem v Domžale.

V zadnjem delu prvenstva si zelo uspešno zamenjal Jureta Močnika. Kako si zadovoljen s svojo igro v letošnji sezoni?

Sezona je bila res zelo uspešna, tudi sam nisem pričakoval, da bo tako. Kakšnega pritiska nisem čutil, mogoče sem se samo na začetku spraševal, kako bo šlo, ali bom zmogel ali bom kar pozabil, da znam igrati košarko. To je bilo zame res nekaj novega, v prvi profesionalni sezoni igrati v prvi peterki finala, ampak ko enkrat stopiš na parket, na te stvari pozabiš. Potem je bilo vse skupaj celo lažje, kot sem pričakoval.

Domžale so letos postale najbolj uspešno športno mesto v Sloveniji. Po nogometnem je v Domžalah ostal tudi košarkarski naslov. Zakaj misliš, da so Domžale tako športno uspešne?

Po mojem mnenju so v klubih pametni ljudje, tako v nogometu kot tudi v košarki. Ti ljudje so delali načrtno, niso prehitevali nekih dogodkov, z mladimi so gradili leto za letom, niso hoteli kar v enem letu postati prvaki. Poleg tega so Domžale majhno mesto, ki pa je gospodarsko zelo razvito. Uspešni so predvsem zato, ker poznajo tudi svoje omejitve in ne gredo prek svojih zmožnosti. Ekipo sestavljajo v mejah proračuna, poleg tega ogromno delajo z mladimi in to je kombinacija, ki prinaša zmage.

V športnem dnevniku Ekipa si bil najbolje ocenjen igralec končnice lige UPC Telemach.

Odkrito povedano, dolgo časa nisem vedel za to. V Domžalah nimam interneta, poleg tega nisem kupoval nobenih časopisov, tako da sem za to izvedel šele, ko sem prišel v Trbovlje. S temi ocenami se ne obremenjujem preveč, tako da mi to tudi ne pomeni toliko. Seveda pa je lepo to slišati ali prebrati. Mi pa naslov državnega prvaka ogromno pomeni, saj je marsikdo poskušal, pa mu ni uspelo, marsikdo bo še poskušal, pa mu tudi ne bo uspelo, ampak meni je z ekipo to uspelo. Ko po nekaj prespanih nočeh premisliš, kako si do tega naslova prišel, da si garal celo sezono in da je na koncu vse to poplačano, je res zelo lep občutek. Pred nekaj leti si niti pomisliti nisem upal, da bom kdaj tekmoval na tako visoki ravni, da se bom boril za naslov prvaka … Ja, ta naslov mi res ogromno pomeni.

Helios bo v prihodnji sezoni vodil nov trener. Ali ostajaš v Domžalah?

Ostajam v Domžalah, imam še dveletno pogodbo.

Kakšne spremembe bo po tvojem mnenju prinesel prihod Zorana Martiča?

Zorana Martiča ne poznam, zato ne morem o njem nič reči, dokler ne vidim, kako dela, kako se bom vklopil v njegov sistem. Po eni strani je svež veter dobrodošel. Memi Bečirovič si je želel oditi, ima višje ambicije, saj bo Olimpija le igrala v Evroligi. Cilji kluba ostajajo isti, se pravi, želimo se uvrstiti v oba finala, v ligi NLB (Jadranska liga) bi si želeli ponoviti letošnji uspeh. Mogoče bi nam lahko uspel preboj v Evropo, v ULEB CUP, samo moramo biti med prvimi petimi v ligi NLB. Vemo, da kar nekaj igralcev zapušča klub, tako da bomo videli, kako se bodo vklopili novi v samo ekipo, kako se bomo razumeli s trenerjem. Če se bomo prilagodili novemu načinu dela, je mogoč tudi uspeh.

Kakšne so tvoje ambicije v košarki? Te vleče v tujino, v NBA?

Danes je tak trend, da igralci že z 18 leti odhajajo v NBA in sem s svojimi 22 leti že kar malo prestar za to ligo. Ampak s tem se ne obremenjujem. Pred to sezono sem si želel preizkusiti se v NBA, videti, ali sem se sposoben kosati z igralci, ki že nekaj let igrajo v tej ligi, in sem videl, da lahko, tako da bom poskusil postopoma narediti korak naprej in se preizkusiti tudi v tujini.

Kateri klub v tujini bi izbral, če bi lahko izbiral?

Kluba, za katerega bi fanatično navijal, nimam. Zanimivi se mi zdijo klubi v Italiji, Španiji, zelo zanimiva je postala tudi Rusija, saj Rusi zelo vlagajo v košarko. Poleg tega pa tudi Grčija, ki je že kot dežela zelo zanimiva in ima najboljše navijače. Če bi lahko izbiral klub, bi izbral Real Madrid ali pa grški Panathinaikos.

Kako bi primerjal Domžale s Trbovljami?

Res je, da živim v Domžalah, na Viru imam klubsko stanovanje, in če bi primerjal ti dve mesti po velikosti, so Trbovlje še malo večje od Domžal. So pa Domžale dosti bolj razvite, predvsem gospodarsko, definitivno so tudi prometno bolj povezane z ostalim delom Slovenije. In česar ni v Domžalah, je pač v Ljubljani. Ko se vračam v Trbovlje, vidim, da se vedno nekaj gradi, tako da se v tej smeri nekaj spreminja. Kar pa se tiče gospodarstva, pa mislim, da se ne razvija preveč. Upam, da se bo enkrat tudi na tem področju odprlo, saj bi tudi jaz rad enkrat v prihodnosti živel tukaj.

Kar nekaj športnikov iz Zasavja uspešno nastopa tudi na mednarodni sceni. Koliko spremljaš šport v Zasavju oz. zasavske športnike, ki nastopajo v tujini?

Veliko spremljam tudi ostale športnike, saj je večina teh športnikov mojih kolegov že iz mladosti. Vzdržujem redne stike z Mišom Brečkom in Klemnom Lavričem, ki igrata v Nemčiji. Spremljam tudi Primoža Prošta, ki igra rokomet v Velenju, drugače pa redno pogledam rezultate zasavskih ekip, saj sem igral tako v Trbovljah kot v Zagorju, poleg tega spremljam tudi športnike v individualnih športih, npr. Stoklasa. Mislim, da so Trbovlje zelo športno mesto in da bi se dalo na tem področju še veliko narediti za sam razvoj, predvsem v nogometu.

V Zasavju ima košarka bogato zgodovino.

Zasavska košarka ima res bogato zgodovino in mogoče je okolica tista, ki tem klubom ne dovoljuje, da bi se razvili. Na žalost je gospodarska situacija takšna, kot je, je pa v Zasavju med mladimi ogromno potenciala, ampak morajo imeti veliko sreče, da izstopijo iz tega povprečja, da se prebijejo v ospredje. Morajo imeti voljo in se boriti, da pridejo iz tega okolja. Je pa to zelo težko in mislim, da bi potrebovali neko pomoč, nekoga, ki bi jih ”porinil” naprej.

Čeprav se vsi zavedamo, da ste športniki najboljši promotorji neke regije ali države, se vse manj denarja vlaga v šport. Zakaj misliš, da podjetja nimajo posluha za klube in predvsem za mlade športnike?

Športniki res prek klubov ali tudi z individualnimi dosežki najbolje predstavljamo svojo državo in v tujini nas veliko ljudi pozna. Očitno podjetja še ne prepoznavajo donosov, ki jih lahko prinese vlaganje v šport, čeprav bi se lahko vložek zelo hitro obrnil. Verjetno pa tudi sama država ne naredi dovolj na področju športa. Če pogledamo samo zakonodajo, je v njej ogromno lukenj, tako da bi se moralo najprej spremeniti kaj na tej ravni.

Kakšen je Žiga izven košarkarskih igrišč?

Počnem vse, kar počne običajen 22-letnik. Hodim s prijatelji v kino, s punco greva na sprehod, na sladoled, predvsem je veliko druženja. Za kakšen resen hobi ni časa, poleti veliko igram tenis, pozimi bi rad smučal, pa ne morem zaradi košarke. Skratka, poskušam uživati. Izven košarke nisem ravno drug človek, sem pa veliko bolj sproščen, umirjen, ogromno mi pomenijo prijatelji in mi je žal, da nimam več časa zanje.

Že razmišljaš, kaj boš počel po končani karieri? Se mogoče vidiš v vlogi trenerja?

Tudi o tem sem že razmišljal. V vlogi trenerja se ravno ne vidim. Preden sem prišel v Domžale, sem bil sodnik in se mi je zdelo to delo zelo zanimivo. Mogoče bo to moj naslednji korak, ampak upam, da je pred menoj še nekaj let profesionalne košarkarske kariere.

 

Njen doping je voda

Avtor: Petra Prošt, 23. oktober 2007

Trinajstletna Trboveljčanka Tjaša Vozel, ki je že deveto leto članica plavalnega kluba Lafarge Cement Trbovlje, velja za eno obetavnejših slovenskih plavalk. Svoje dobre telesne pripravljenosti in sposobnosti je dokazala na zadnjem absolutnem državnem prvenstvu z osvojitvijo naslova državne prvakinje v članski kategoriji v disciplini 100 in 200 metrov prsno.

 

Plavati se je naučila pri štirih letih, pri petih pa so jo starši vpisali v Plavalni klub Lafarge Cement Trbovlje, kjer se je prvo leto bolj učila, potem pa začela tudi tekmovati. Njen trener je Darko Raušl, najraje pa tekmuje v svoji paradni disciplini 100 metrov prsno, v kateri dosega tudi najboljše rezultate. Starši in dedek so še danes njeni najzvestejši navijači, ki jo spremljajo na vseh tekmah po Sloveniji.

Trenutno tekmuje v kadetski kategoriji in kategoriji absolutno, kjer nastopajo vsi plavalci in plavalke ne glede na starost. Najboljše rezultate je letos dosegla v kadetski kategoriji, kjer je dosegla vse osebne rekorde, ima pa tudi dve najboljši uvrstitvi v absolutni kategoriji (50 in 100 metrov prsno). Njeni vzornici sta Sara Isakovič, ki ima podoben slog plavanja kot Tjaša, in sicer obe lebdita na vodi, ter Mirna Jukić, ki je v evropskem in svetovnem merilu izvrstna plavalka prsnega sloga.

Poleg odličnega nastopa na državnem prvenstvu je Tjaša izvrstno plavala tudi na olimpijskem festivalu evropske mladine v Beogradu, kjer je nastopilo 45 držav v 8 različnih športih. To tekmovanje je podobno olimpijskim igram, saj prinesejo olimpijski ogenj naravnost iz grškega Olimpa, športniki so nameščeni v olimpijski vasi, kjer življenje poteka v t. i. olimpijskem duhu. Seveda pa je tovrstni festival manjši od pravih olimpijskih iger, saj se na njem predstavijo samo tekmovalci iz Evrope, stari od 13 do 16 let.

Program plavanja sestavljajo vse discipline, ki so na sporedu na olimpijskih igrah. V vsaki disciplini lahko nastopa samo po en(-a) plavalec(-ka) iz vsake države, ki je v predhodno določenem obdobju odplaval(-a) za te igre posebej določeno normo. Med približno 40 plavalkami je Tjaša osvojila dve 5. mesti, kar je glede na zelo dobro konkurenco odličen uspeh.

S tem uspehom si je priplavala štipendijo olimpijskega komiteja, ki jo ta podeljuje tistim, ki se na olimpijskih igrah, evropskem in svetovnem mladinskem prvenstvu ter olimpijskem festivalu evropske mladine uvrstijo na prvih osem mest. Štipendijo prejemajo uspešni športniki leto dni in jo na podlagi doseženih rezultatov tudi podaljšajo oziroma jim miruje do takrat, ko ponovno dosežejo omenjene rezultate.

Kljub temu, da je bila pretekla sezona nad pričakovanji, pa je bila Tjaša med lansko zimsko sezono precej razočarana, ker je na državnem prvenstvu plavala slabo, saj je osvojila samo dve medalji in od tega nobena ni bila zlata. Ni kaj, Tjaša ima visoke cilje in ob takšnih razočaranjih, ki so sestavni del športa, jo motivira to, da bi s trdim delom lahko premagala konkurentke in odplavala čim boljši rezultat.

Tjaša je zadovoljna s pogoji za treninge na letnem bazenu v Trbovljah, malo težav pa trboveljskim plavalcem povzroča zimska sezona, saj začnejo v pokritem bazenu trenirati šele oktobra, medtem ko konkurenca v notranjih bazenih trenira že septembra. Kadar pa ima priprave z reprezentanco, trenira tudi v drugih bazenih. Trenira šestkrat tedensko po dve uri in pol, in sicer od ponedeljka do petka popoldan in ob sobotah dopoldan. Med pripravami pa potekajo treningi dvakrat dnevno.

Mlada plavalka obiskuje osnovno šolo in pravi, da ji ta zaenkrat še ne povzroča težav, čeprav je veliko odsotna. Zato pa pri urah, pri katerih je prisotna, toliko bolj posluša in si poskuša zapomniti čim več učne snovi. Prostega časa, kot vsak vrhunski športnik, nima veliko, ko pa je prosta, najraje gleda televizijo, se druži s prijatelji, bere knjige ali gre v naravo. Lansko leto je bila Tjaša na lokalni televiziji ETV izbrana za “najšportnico Zasavja” in sama pravi, da je bila tega priznanja zelo vesela, saj očitno ljudje spremljajo njene dosežke. Z uspehi pride tudi večja medijska prepoznavnost, ki pa Tjaše ne moti, novinarjem odgovori na vsa vprašanja, saj se zaveda, da je to posledica uspehov.

Sezona 2007/2008 se je začela 8. septembra z mini maratonom v Kopru, kjer je bila proga dolga 1100 metrov. Maratona se je udeležilo okrog 200 plavalcev, Tjaša pa se ga udeleži zgolj rekreativno, saj ni “dolgoprogašica”. V rekreativnem tempu je progo preplavala v približno 25 minutah. Ta maraton ji je všeč, ker je to začetek nove plavalne sezone, hkrati pa predstavlja zadnji skok v morje v tekočem letu.

Tudi v letošnji sezoni ima visoke cilje. Tekmovala bo v kategoriji kadetinj in v absolutni konkurenci. Na zimskem državnem prvenstvu si želi biti boljša od lani, na letnem pa ponoviti uspehe z letošnjega prvenstva. Rada bi osvojila državni rekord pri kadetinjah na 50 metrov prsno, za katerim zaostaja 70 stotink, in na 100 metrov prsno, za katerim zaostaja 54 stotink. Sedanja nosilka obeh rekordov je Anja Klinar.

Kljub temu, da slovenski plavalci v splošnem dosegajo boljše rezultate v kratkih, 25-metrskih bazenih, kjer je več obratov in se plavalci na obratih spočijejo, je Tjaša boljša v 50-metrskih bazenih, ker ni tako visoka (njene sedanje mere: 164 cm, 48 kg), v krajših bazenih pa tekmice na obratih izkoristijo svojo višino. V 25-metrskih bazenih imajo prednost večji in močnejši plavalci, ki svojo moč izkoriščajo na več obratih, v 50-metrskih bazenih pa imajo prednost lažji in plovni plavalci, saj za svoje plavanje porabijo dosti manj moči kot težji. Čeprav je, kot pri vsakem športu, tudi pri plavanju potrebno paziti na prehrano, je Tjašina prehrana običajna. Rada ima sadje in zelenjavo, testenine, riž, pa tudi sladkarijam se ne odreče.

Glavni cilj mlade plavalke pa je svetovno mladinsko prvenstvo v 50-metrskih bazenih v Mehiki, kjer glede rezultatov še nima posebnih pričakovanj. Kako bo v naslednjih letih, še ne ve, če bo njena plavalna pot še tako uspešna, pa želi plavati na kakšnem članskem svetovnem prvenstvu ali olimpijskih igrah.

O plavalki, ki se boji plavati v morju, ker ne vidi dna, in za katero je voda največji doping, bomo prav gotovo še slišali, zato srečno, Tjaša!

Ni toliko pomembno, koliko si star, pomembneje je, kako si star

Avtor: Kristina Hacin, 14. junij 2007

Ob polnih vsakdanjikih, vse hitrejšem tempu življenja in pomanjkanju časa vse manj razmišljamo o tem, kakšna bo naša jesen življenja ter kako se s težavami staranja soočajo naši najbližji. In kaj pravzaprav je staranje? Človeško bitje se stara vse od spočetja, pa vendar začnemo o staranju in starostnih težavah po navadi govoriti šele po prvih sivih laseh, prvih gubah, upokojitvi.

 

O starosti v družbi govorimo šele, ko nastopijo prvi vidni znaki, do takrat pa je to na neki način najpogosteje tabu tema. Prav to izogibanje in zanikanje je krivo, da so skupine starostnikov danes opredeljene kot marginalne skupine, kar pa njihove težave samo še poslabša. Ljudje ne živimo sami ali v svojem ožjem okolju, temveč v skupinah, ki močno oblikujejo našo osebnost. Prav starejši ljudje pa so iz skupin pogosto izločeni: otroci se odselijo in si ustvarijo svoje družine, z upokojitvijo so starejši izločeni iz delovne skupine, pogosto jim zato upade tudi zanimanje za stroko, nič več niso tako dobrodošli v organizacijah in društvih …

Čeprav pogosto nehote, so starostniki odrinjeni na rob družbenega dogajanja. Kot je v svoji knjigi Psihologija staranja zapisal Vid Pečjak: “Družba odklanja starostnika, zato se ji tudi on izmika. In narobe: ker se ji izmika, ga odklanja.”

Ena izmed prelomnic v staranju posameznika je prav gotovo upokojitev. Ljudem, ki v svojem delu uživajo in v njem najdejo smisel svojega življenja, upokojitev največkrat pomeni hud stres, ki lahko pogosto vodi tudi v depresijo ali celo upad duševnih funkcij. V tem obdobju “novemu upokojencu” zelo pomaga zapolnitev prostega časa – potovanja, izleti, različne delavnice … Tistim, ki v svojem delu niso preveč uživali ali so ga čutili kot breme, upokojitev pomeni vstop v prijetnejše obdobje, še posebej če se začnejo ukvarjati z dejavnostmi, za katere jim je prej zmanjkovalo časa ali zbranosti.

Ne glede na to, kako starostnik sprejme upokojitev in se sooči s staranjem, pa pogosto pride do prelomnice, ko ne more več samostojno skrbeti zase. Sodeč po raziskavi (L. Leskovic, 2004), 12 % ljudi, starejših od 65 let, ne more v celoti skrbeti zase, dodatno pomoč pri negi potrebuje 5 %, pri gospodinjstvu pa do 25 % oseb. V starostni skupini od 70 do 80 let potrebuje pomoč 30 % ljudi. Razlogi se največkrat skrivajo v zdravstvenih težavah. Takrat jim ob strani stojijo prav njihovi svojci.

Ne smemo pozabiti, da bomo za svoje starše vedno ostali otroci, kljub temu pa pride čas, ko je potrebno skrbniško vlogo zamenjati. Starostnik lažje premaguje težave, če ve, da ga njegovi najbližji razumejo, podpirajo in mu stojijo ob strani. Zavedati pa se moramo tudi dejstva, da bodo starejši ljudje mogoče imeli težave s sprejemanjem naše pomoči, saj nam nočejo biti v breme. Mary Pipher je v knjigi Drugačna dežela zapisala, da bi mnogi raje plačali tujim ljudem za pomoč ali celo umrli, kot da bi bili odvisni od tistih, ki jih ljubijo. V tem primeru se je dobro s starostnikom odkrito pogovoriti in upoštevati njegove želje in pričakovanja. Ni nujno, da mu naklonimo vsak svoj prosti trenutek in pozabimo na lastno življenje in družino. Mogoče mu lahko omogočimo strokovno nego na domu ter občutek, da mu bomo stali ob strani, ko nas bo potreboval.

Rešitev pa lahko morda predstavljajo tudi domovi za ostarele občane. V Sloveniji je v približno 70 domovih okrog 16.000 oziroma 5 % oskrbovancev, zaradi premajhnih kapacitet pa jih čaka za sprejem v dom še okrog 10 %. Namen takšnih domov ni samo zdravstvena in telesna nega oskrbovancev, temveč tudi omogočanje čim višje kvalitete življenja. V kvalitetnih domovih skrbijo za kulturno življenje, telesno vadbo, šport, oskrbovanci gojijo prijateljske odnose, včasih pa tam spoznajo tudi svojega novega življenjskega sopotnika oziroma sopotnico. Kljub vsem poskusom druženja pa se starostniki lahko počutijo tudi osamljene, najpogosteje takrat, ko jih otroci in vnuki ne obiskujejo dovolj pogosto. Problem pa lahko predstavlja tudi pretirana pomoč, saj jim onemogoča, da bi pokazali, kaj še zmorejo. Največ težav z vživljanjem v domove imajo po navadi ljudje, ki so imeli svoje družine, bili uspešni na delovnih mestih in ugledni v javnosti. Takšni starostniki so še vedno ponosni nase in težko prenašajo zanje ponižujočo disciplino in nekatere neizogibne postopke (npr. pomoč pri hranjenju, oblačenju, osebni higieni, nošenje plenic …). Pri odločitvi za odhod v dom ima vsekakor glavno besedo starostnik sam, pomagamo pa mu lahko s preučitvijo razmer, standarda ter dejavnosti, ki jih posamezen dom ponuja, saj namreč pri sprejemu starostnika v dom občina njegovega stalnega prebivališča nima nikakršnega vpliva in lahko zaprosi za sprejem v kateri koli dom v Sloveniji. Kljub temu pa je, po besedah Draga Kopušarja, direktorja Doma starejših Hrastnik, za starostnika manj stresna situacija, če se odloči za selitev v dom, ki je v okolju, katerega že pozna.

Cicero je nekoč zapisal: “Ko to študiram, odkrijem štiri vzroke navidezne bede starih let: prvič, vzamejo nam aktivno življenje, drugič, naredijo telo šibkejše, tretjič, odvzamejo nam skoraj vse užitke in veselje, četrtič, približajo nas smrti.” Zavedajmo se, da leta, gube, sivi lasje in upokojitev še ne pomenijo konca življenja in čakanja na smrt. Poskrbimo, da bo naša jesen življenja in jesen življenja naših najbližjih takšna, kot mora biti: polna barv, življenja in plodov, ki smo jih leta in leta nabirali zato, da jih bomo lahko v tej naši jeseni življenja zaužili.

 

“Big brother”

Avtor: Revir Satir, 25. april 2007

Smo slišali te dni, da diplomacija teče po kanalih, ali nekaj takega. Da naša diplomacija deluje tako, ko gre za Hrvaško. Samo pomislite, če diplomacija teče po tajnih kanalih, po kako tajno tajnih kanalih delujejo šele naši tajni agentje. Hvala bogu, da je izbruhnila afera SOVA, ker šele zdaj vemo, kakšno pionirsko delo je naša tajna služba opravljala na nekaterih področjih, predvsem na področju resničnostnih šovov.

 

Že dolgo očitno teče diplomacija nekje doli po kanalih, no, če smo bolj natančni, izgublja se v kanalizaciji. Kar je razumljivo. Če gre za tajno diplomacijo, mora teči na skrivaj, skrita očem. Med Slovenijo in Hrvaško pa poteka le tajna diplomacija. Tisto, kar je je bilo doslej javno, se je po pravilu končalo s prevračanjem naših politikov prek ograj na mejnem prehodu ali pa s kotaljenjem borca za južno mejo v korito Dragonje. Kar pa je bil že poskus vdora v tajno diplomacijo, katere kanali tečejo prav tam nekje, po koritu Dragonje.

SOVA. Kaj je že to? Slovenska obveščevalno-varnostna agencija. Torej, nekdo nekoga nekaj obvešča, da sem jaz varen. Obvešča tudi o meni? Mogoče. Ja, pa kaj, saj skrbi za mojo varnost. Predstavljam si, da deluje tako, da pač čuječe kot sova mežika nekje nad mano in ima vse pod kontrolo kot veliki brat. Kot rečeno, je pri delovanju tajne službe najpomembnejša tajnost. Včasih so agente zakrinkali v čisto navadne ljudi, na tajnih stikih pa so se srečevali na čimbolj javnih mestih, da bi bili čimmanj prepoznavni. Pa so jih ljudje vseeno razkrinkavali kot za šalo. Tako si lahko slišal za šankom pogovor dveh navadnih ljudi, eden zidar, drugi mehanik na primer, pod krinko seveda, v stilu: “Kaj si delao čez vikend?” Drugi nekaj zamrmra, zelo konspirativno. Spet prvi vpraša: “A u Bosni si bio?” Na, pa je šla vsa tajnost dogodka. Seveda smo vsi za šankom takoj vedeli, da gre za izmenjavo informacij dveh posebej tajnih agentov. Razkrita je bila skrivna lokacija in vsebina pogovora. Spet so morali šefi iskati novo lokacijo, nov šank, na novo zakrinkati agenta, skratka štala.

Potem so agente preoblekli. Dobili so dolge črne usnjene plašče in črne klobuke s širokimi krajci. Dobro so izgledali, ampak na javnih krajih so tako padli v oko, da jih je bilo treba skriti. Najprej v hotele. Pa je bilo nerodno. Pride tajni agent iz tujine k našemu agentu z zelo tajnimi informacijami. Kje naj jih izmenjata? Gresta v hotel, a že na recepciji morata pustiti pasoša. Najameta sobo z zakonsko posteljo in receptor ju seveda čudno gleda. Ampak morata imeti takšno posteljo. Ne moreta ležati vsak na enem koncu sobe in vpijoč izmenjevati strogo zaupne informacije. Način se ni dobro obnesel, zato so nastale takoimenovane konspirativke, ki danes burijo domišljijo državljanov, posebej poslancev.

Konspirativka je konspirativno ime za posebej konspirativen prostor za izmenjavo tajnih informacij. Da agentje tega ne morejo početi na javnih krajih in po hotelskih sobah, je v praksi postajalo vse bolj jasno, zato si je tajna služba omislila tajna stanovanja na tajnih lokacijah po državi. Obveščevalno-varnostna dejavnost je lepo tekla. Fantje so očitno znali dobro sestaviti urnik obiskov stanovanj in vsi so bili zadovoljni. Dokler se ni nekje zalomilo. Ali je kdo po nerodnem izpadel z urnika, ali bil prebukiran, ni jasno, jasno pa je, da ko nekdo postane nervozen, se marsikaj razve.

In smo zvedeli. Najprej, da takšna stanovanja sploh so. Da so ga fantje menda v teh stanovanjih kar dobro lomili. Eden od poslancev parlamenta je te dni drugim omenil celo govorice, da “so nekateri v stanovanjih Sove imeli zelo pestro seksualno življenje”. Kar ni tako nenavadno. Tudi James Bond, eden najslavnejših tajnih agentov, je imel zelo pestro seksualno življenje. Takšni so pač tajni agentje. Ključni podatek, razkrit v tej zgodbi je, da je bilo očitno dogajanje v teh konspirativkah snemano. Predstavljajte si režijo z živo sliko petnajstih kamer iz prav toliko stanovanj. SOVA je obvladala resničnostni šov big brother že davno pred komercialnimi televizijami po svetu. Očitno morajo obstajati zelo sočni posnetki dogajanja, da poslanci hodijo in hodijo na SOVO gledat, pa se ne morejo nagledati. Zasledovalci dogajanja v aktualnem big brotherju dneve in dneve bulijo v televizor ali računalnik, da bi ujeli koga pod tušem ali morda celo med seksom, dobro zavitim v odeje. V sovinem big brotherju je bilo, če je verjeti navadno dobro obveščenemu poslancu, tega na pretek. Tisti, ki je izpadel iz igre in vse skupaj sčvekal, je tako prekinil dolgoletni resničnosti show, proti kakršnemu je Big brother ena risanka za otroke.

Najbrž do danes niste pomislili. Kaj če je vaše stanovanje konspirativka? Če ste veliko od doma, bi s tem lahko zelo dobro zaslužili, ko ste doma, pa bi lahko nastopali v resničnostnem šovu. Po drugi strani pa vam razkritje zgodbe o konspirativkah pride prav tudi v kočljivih situacijah, na primer, da vas partner zasači v prešuštvu v domačem stanovanju. Poveste hladnkrvno, da gre za interes države. Stanovanje je konspirativka, vi tajni agent ali agentka, tisto kar je v postelji z vami pa sodi zraven po službeni dolžnosti. Grem zdaj domov, zamenjat ključavnice, za vsak slučaj.

 

Leopold Povše: Inovativnost je gonilo življenja

 

 

POST 19 JUNIJ 2013

 

 

PREV

1 OF 2

NEXT

Leopold Povše, sicer finančni direktor v podjetju Lafarge Cement Trbovlje in pa dolgoletni član komisije za inovacije pri območni gospodarski zbornici Zasavje, nekaj let tudi pri GZS, je v začetku leta 2013 po upokojitvi dolgoletnega predsednika mag. Andreja Pušnika prevzel nalogo predsednika komisije za inovacije pri OZ Zasavje, ki je v sredo, 19. junija, podelila priznanja najboljšim zasavskim inovatorjem za leto 2012.

Kako ste zadovoljni z »izplenom« inovacij za leto 2012?

Prijav je bilo manj kot lani, vendar je največje odstopanje v številu prijav v občini Hrastnik, kar pripisujemo temu, da občina Hrastnik nič več ne podeljuje pomoči za prijavoj. Ta denarna spodbuda je v preteklih letih motivirala kakšno podjetje, da je prijavilo več inovacij, ki pa morda niso bile dovolj »domišljene«. Zadovoljen sem, da so letošnje prijave bolj kakovostne in je nivo ocen bolj usklajen. Pozitivno sta me presenetila inovator Matic Hribar iz Trbovelj, pa tudi inovacija za učilo, ki jo je prijavila Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje. V prihodnosti si želimo še več takšnih prijaviteljev z različnih področij, športa, šolstva, turizma, storitvene dejavnosti nasploh.

Ste s prevzemom vodenja komisije uvedli kakšne spremembe pri ocenjevanju?

Kriterije določa GZS in po njih smo vedno ocenjevali tudi zasavske inovacije. Spomnil bi, da so prvi začeli podeljevati nagrade inovatorjem v Zasavju in ko je idejo povzela GZS, je spremenila koncept ocenjevanja. Dolgo časa smo se upirali, a nazadnje sprejeli njihove kriterije. Glede na situacijo se mi zdijo ti kriteriji boljši, manj zapleteni in trenutno prikazujejo tudi bolj realno stanje.

Spremembe sem uvedel pri ocenjevanju. Če je prej postopek potekal tako, da so vsi ocenjevalci ocenili vse prispele inovacije po predpisanih kriterijih, jih vpisali v program, ki je izračunal povprečno oceno in dal rezultate, smo tokrat k zadevi pristopili bolj osebno. Prijavljene inovacije sem razdelil med ocenjevalce, ki so jih preštudirali, jih predstavili ostalim ocenjevalcem in na podlagi pogovora smo potem oblikovali tudi oceno. Sprememba je tudi ta, da član komisije ne sme ocenjevati inovacije podjetja, v katerem je zaposlen.

Lafarge je med dobitniki zlatih priznanj?

Podelili smo tri zlata priznanja in med njimi je eno prejel tudi Lafarge. Inovacija se nanaša na apnenice v Zidanem Mostu, kjer so naši inovatorji z minimalnim vložkom 3000 evrov dvignili storilnost mlina iz leta 1920 s 5 na 15 ton na uro.

Merila in navodila za ocenjevanje

Inventivnost predloga

Izvirnost

Zaščita novosti

Gospodarski rezultati

Doseženi gospodarski rezultati

Pričakovani gospodarski rezultati

Trajnostni vidik inoviranja

Trajnostni učinki inovacije na inovacijski sistem

Okoljski vidik

Kakšen je odziv med inovatorji, zasavskimi podjetji?

Med zasavskimi podjetji je odziv vedno dober. Zaključne prireditve se med drugim vedno udeleži direktor družbe ETI mag. Tomaž Berginc, na letošnji je bil govornik direktor Steklarne Hrastnik Andrej Božič, ki je govoril o inovacijah in trženju. O tej temi je zbranim predaval tudi mag. Aleš Lisac. Več odziva bi si želeli od ljudi, samostojnih podjetnikov, iz storitvenih dejavnosti ipd.

Čeprav samo odlikovanje najboljšim inovatorjem ne prinaša nekega določenega dohodka?

Tega res ni. Če gre za inovatorje znotraj večjih podjetij, potem se njihovi dosežki ocenjujejo po internih pravilih in morda dobijo kakšno nagrado. Osebno si prizadevam, da bi nagrajenim inovatorjem pripravili kakšno presenečenje tudi znotraj GZS, seveda pa si želimo, da bi res dobre inovacije pospremili na državni nivo ter inovatorjem pomagali pri prepoznavnosti.

Člani komisije

Mag. Leopold Povše, predsednik (Lafarge Cement, Trbovlje)

Stane Koci (SVEA, Zagorje ob Savi)

Jože Weingartner (RTCZ, Hrastnik)

Mag. Blaž Zupan (Teveluks, Kisovec)

Mag. Miran Dolinšek (ETI Izlake)

Mag. Roman Tušek (Steklarna Hrastnik)

Tudi vi ste v preteklih letih prejeli kar nekaj nagrad za inovativnost?

Tri zlata priznanja.

Kaj vam pomeni biti inovativen?

Inovacija je gonilo napredka, trenutno je tudi gonilo izhoda iz krize. Človek si mora prizadevati za uvajanje novosti, sicer zamre.

Tudi v zasebnem življenju?

Vsekakor (smeh).

To pomeni, da iščete vedno nove kuharske recepte, načine, kako preživeti prosti čas?

Prvo prepuščam ženi, drugo bo pa kar držalo. K temu me prisilijo že otroci, ki se prehitro naveličajo rutine in je treba vedno najti nekaj novega, da jih navdušiš. Včasih tudi iz nič ustvariti igro, igračo.

Veljate doma za moža in očeta, ki vedno reši vsak problem?

Trudim se, čeprav si ne delam utvar, saj niti Albert Einstein ni bil stoodstotno kos vsem težavam.

Ste po prvem letu vodenja komisije za ocenjevanje dobili že kakšne nove ideje tudi za prihodnje leto?

Sigurno bomo uvedli še kakšno novo idejo. Predvsem pa bomo poskušali dobiti več prijav od inovativnih ljudi, posameznikov, ki gotovo živijo tudi v Zasavju.

Nagrajene inovacije

ZLATA PRIZNANJA

AVTORJA:       SEBASTJAN LEDINEK, DAMJAN KOVAČ

INOVACIJA:     Optimizacije proizvodnega procesa v podjetju Apnenec d.o.o.

DRUŽBI:          Lafarge Cement d.o.o. in Apnenec d.o.o.

AVTORJI:        Jože Holešek (RC eNeM d.o.o.), Franci Rot (Steklarna Hrastnik –

Opal in projektni tim Steklarne Hrastnik, Dr. Anton Ružič in projektni tim IJŠ

INOVACIJA:    Določanje predpisov za avtomatsko predpihanje steklenih izdelkov z

meritvami in analizo ročnih izvedb predpihanja

DRUŽBA:        RC eNeM Novi Materiali d.o.o., Podružnica nano materiali v steklarstvu

AVTORJI:       Damjan Strmljan, Franci Ocepek, Demitrij Režun, Roman Slak,

Stojan Zorko, DMP Kovinarstvo Dejan Podbregar s.p.

INOVACIJA:    Razvoj tehnologije in naprave/linije za obdelavo keramičnih cevi

DRUŽBA:        ETI d.d. Izlake

SREBRNA PRIZNANJA

AVTORJI:       Boštjan Kotnik, Dejan Laknar, Melita Jovan, Franc Završnik,

Rosanda Kladnik, Avguštin Buh (S.O.O.S. Avguštin Buh, s.p.)

INOVACIJA:    Pozicioniranje steklenih izdelkov na stroj Fermac

DRUŽBA:        Steklarna Hrastnik d.o.o.

AVTORJA:      Anton Šantl, Irena Kajnč

INOVACIJA:    Kuhinja Stella Lunare

DRUŽBA:        SVEA d.d., Zagorje ob Savi

AVTORJA:      Tadej Drnovšek, Janez Škrabanja

INOVACIJA:    Nova generacija inštalacijskih odklopnikov

(ETIMAT P6 in ETIMAT P10)

DRUŽBA:        ETI d.d. Izlake

AVTORJI:       Marko Bokal, Sandi Strmljan, Niko Lorber

INOVACIJA:    Kontrolna naprava z merilnikom LED izvora

DRUŽBA:        STRIP’s d.o.o. Vače

AVTOR:            Matic Hribar

INOVACIJA:      Športni rekvizit Snowtrike

inovator posameznik Matic Hribar

AVTORJA:        Marjan Pograjc, Robert Puhan

INOVACIJA:      Učilo – Destilacija plastike

INŠTITUCIJA:   Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje

BRONASTA PRIZNANJA

AVTORJI:        Janez Tomažin, Viktor Prašnikar, Franci Smrkolj, Marica Burkeljc

INOVACIJA:     Pralno sušilna linija FI RELE

DRUŽBA:        ETI d.d. Izlake

AVTORJI:        Blaž Pleterski, Viktor Prašnikar, Janez Tomažin, Franci Smrkolj,

Gregor Vozel

INOVACIJA:     Uvedba vitke proizvodnje na stikalih KZS-2M in KZS-4M

Po sistemu KANBAN

DRUŽBA:        ETI d.d. Izlake

AVTOR:          Darko Šurina

INOVACIJA:    Multifunkcionalna kuhinja ARIANA

DRUŽBA:        SVEA d.d. Zagorje ob Savi

AVTORI:        Peter Drnovšek, Viktor Prašnikar, Janez Tomažin, Tadej Grčar, Franci Smrkolj

INOVACIJA:   Nov način montaže – uvedba vitkega procesa izdelave VV talilnih vložkov

DRUŽBA:        ETI d.d. Izlake

AVTOR:          Matic Hribar

INOVACIJA:    Športni rekviziti H-MAX (vadbeni trakovi)

Inovator posameznik Matic Hribar

 

DIPLOMA

AVTORJI:        Miha Brvar, Ivo Žavbi, Boris Smrkolj

INOVACIJA:     Vzpostavitev proizvodnega procesa po principu vitke linije na

programih VLC, STV D02 in VL D01

DRŽBA:          ETI d.d. Izlake

Na gradbenem trgu še najmanj dve leti ne bo zaznati bistvenega okrevanja

 

 

POST 11 SEPTEMBER 2012

 

 

PREV

1 OF 2

NEXT

 

Pogovor z Milanom Černjakom, vodjo prodaje v Xelli porobeton SI

 

Število izdanih gradbenih dovoljenj v naši državi, ki je v obdobju 2004-2008 konstantno raslo, je v letu 2009 padlo za 30 odstotkov. Zaradi krča na nepremičninskem trgu, oslabljene finančne moči prebivalstva, pomanjkanja investicij in težav v bančnem sektorju se je obseg gradbenih del le še zniževal in se do danes skrčil za skupaj 70 odstotkov. Gradbena podjetja, ki še vztrajajo na trgu, se  soočajo s pomanjkanjem dela in likvidnostnimi težavami. Vzporedno s tem so proizvajalci gradbenih materialov utrpeli občuten padec prodaje izdelkov. Družba Xella porobeton SI, ki ji je prodaja v primerjavi z lani sicer padla za 8 odstotkov, kar je bistveno manj kot je padec trga in padec prodaje pri konkurenci, je prvič v zgodovini prevzela položaj vodilnega ponudnika materiala za zidane konstrukcije.

Čemu pripisujete zasluge za to?

 

Dejansko je naša dolgoletna tržna usmeritev obrodila sadove. Nekaj naših projektov je sicer zamrlo, ker so šla gradbena podjetja v stečaj, vendar imamo tržni asortiman porazdeljen po vseh tržnih segmentih. Imamo tri produktno-tržne segmente: gradnja enodružinskih hiš, gradnja večstanovanjskih, poslovnih oziroma industrijskih objektov in segment modernizacije. Predvsem zadnji segment je še vedno zelo aktiven, če ne celo v porastu. Ljudje se dandanes raje odločajo za obnovo, nadzidave, preurejanje podstrešij za bivanje, spremembe objektov, ki so bili v prvi vrsti zgrajeni v druge namene … Imamo srečo, da smo našo prodajno strategijo usmerjali na vse tri segmente, čeprav se nismo zavedali, da nam utegne v času krize to še kako koristiti.

Se s krizo soočajo tudi druge družbe znotraj koncerna Xella?

Najbolj so na udaru vzhodni trgi, Madžarska, Romunija, Bolgarija … V Nemčiji, državah zahodne Evrope in na ozemlju Beneluksa so trgi stabilni.

V Xelli svoj tržni delež povečujete tudi z novimi produkti.

Da. Porobetonu Ytong in toplotnoizolacijskim ploščam Ytong Multipor smo letos dodali nov izdelek Ytong strop. To je zelo dober produkt. Maja smo ga plasirali na trg in do danes prodali in montirali že 20 stropov. Obogatili smo tudi ponudbo trgovinskega blaga, in sicer z odličnim produktom za hitrejšo gradnjo: lepilom Ytong Dryfix.

Kakšno, menite, bo stanje na gradbenem trgu v naslednjih dveh, treh letih?

V naslednjih dveh letih ne vidim nič kaj pozitivnega. Ko bo spet začelo rasti število izdanih gradbenih dovoljenj, ko bodo projektanti, arhitekti začeli projektirati, takrat se bomo začeli nadejati tudi povpraševanja po materialu. Morda se bo še več odvijalo na področju energetske obnove stavb, modernizacije, ljudje bodo izkoriščali obstoječe bivanjske stavbe in jih obnavljali.

Se soočate tudi z likvidnostnimi težavami?

 

Xella je poznana po tem, da plačuje v dogovorjenem roku do dneva natančno. Vendar, če želimo to vzdrževati, moramo spremljati tudi svoje kupce. Dnevno bdimo nad njimi in včasih moramo žal ustaviti tudi kakšno dobavo, če ne dobimo dogovorjenega plačila.

Seveda sodi k dobri likvidnosti tudi optimizacija stanja zalog s prodajo. Se pravi, paziti je potrebno na denarni tok. Prihajajo meseci, ko se bo obseg del zaradi vremenskih razmer zmanjšal, kar spet pomeni, da moramo biti na to pripravljeni.

Kje vidite rešitve, morda vlogo države pri reševanju krize?

Govori se o ogromni zalogi praznih stanovanj, ki bi jih država lahko odkupila in preko republiškega stanovanjskega sklada dajala v najem, kar bi malo prevetrilo nepremičninski trg. Potem slišim, da naj bi Eko sklad začasno ukinil subvencije za gradnjo nizkoenergijskih in pasivnih hiš, kar je slabo. Računamo, da bodo sredstva iz akcijskega načrta Evropske komisije za reševanje gradbeništva ugledala luč v Sloveniji in spodbudila aktivnosti na našem gradbenem trgu.

Kako se povezujete s ciljnimi skupinami?

Aktivno delamo z vsemi ciljnimi skupinami. Imamo zelo dobre odnose s projektanti, arhitekti. Skrbimo za investitorje, izvajalce in trgovce, za katere pripravljamo tudi izobraževanja. Sodelujemo s šolami in fakultetami. Da, veliko damo na odnose z našimi poslovnimi partnerji, vzdržujemo jih z raznimi dogodki, aktivnostmi in smo ponosni na to, da imamo z vsemi zelo dobre poslovne odnose.

Ytong je postal že sinonim za energetsko učinkovito gradnjo …

V našem procesu izdelave produktov, namenjenih segmentu energetsko učinkovite gradnje, stalno znižujemo lambda vrednost, torej izboljšujemo toplotno prevodnost porobetona Ytong. S tem kupcu lahko ponudimo tudi drugačne rešitve, kot jih lahko recimo konvencionalna opečna gradnja. V osnovi ponujamo enoslojni zid, ki ne potrebuje dodatne toplotne izolacije, in se zaključi s tankoslojno fasado. Objekt, zgrajen na tak način, je povsem v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah.

Letos ste izdali tudi nov katalog hiš.

 

Usmerili smo ga v sodobnost. Sami izgledi hiš so mešanica nekih konvencionalnih, všečnih gradenj, pomešanih s sodobnostjo … Prevladujejo naravne barve, sodobne zaključne obdelave na fasadah.

Ali to pomeni, da je obdobje kričeče obarvanih fasad v Sloveniji minilo?

Ne vem, če je minilo, kot tudi ne vem, zakaj ljudje izbirajo takšne barve. Tu povsem podpiram arhitekte, ki pravijo, da takšne fasade degradirajo slovenski prostor …

No, rdeča nit v vašem katalogu je energijska učinkovitost hiš.

Da. Katalog smo razdelili v tri sklope. Največ je hiš, grajenih z enoslojnim zidom, torej s termoblokom debeline 40 cm, ki ne rabi dodatne toplotne izolacije. V drugem in tretjem sklopu so zelo dobre nizkoenergijske in pasivne hiše, kjer smo zunanjemu zidu – vsi so projektirani na termoblok, debeline 40 cm – dodali primerno debelino toplotne izolacije Ytong Multipor.

Energetsko učinkovita gradnja je tudi glavna tema letošnjega mednarodnega arhitekturnega natečaja  “Zero Challenge”, ki ga je Xella pripravila znotraj petih držav.

Tako je. Izmed 85 prijavljenih arhitekturnih birojev oziroma arhitektov iz 5 držav je petčlanska mednarodna žirija maja izbrala 15 najboljših. Članica žirije iz Slovenije je Martina Zbašnik Senegačnik, univ. dipl. inž. arh., ki med drugim vodi Konzorcij pasivna hiša, katerega članica je tudi Xella.

No, vseh 15 izbranih kandidatov je potrdilo sodelovanje v drugem krogu natečaja. Poskušali bodo izdelati kar najboljšo arhitekturno rešitev za skoraj nič energijsko hišo. To pomeni, da bodo vključili v projekt vse standarde pasivne gradnje in upoštevali tudi razpoložljive dodatne komponente, kot so recimo fotovoltaika, solarno ogrevanje … Xella namerava izbrani projekt zgraditi v naselju vzorčnih hiš Plava laguna pri Dunaju v Avstriji.

Tudi vi živite v zelo dobri nizkoenergijski hiši …

 

Bil sem eden od pionirjev, ki je gradil energetsko učinkovit objekt v Sloveniji. Kompletna konstrukcija je zgrajena iz porobetona Ytong, zunanji zid je iz blokov, debeline 40 cm, dodane so stropne plošče Ytong, tako je ves zrakotesni ovoj hiše iz porobetona Ytong. Objekt zagotavlja maksimalno udobje in dobro počutje, kar se najbolj zazna predvsem v prehodnih obdobjih. V energetsko učinkovitih, zrakotesnih hišah je klima stabilna, ni temperaturnih nihanj, ki vplivajo na občutek hladu oziroma vročine. Tudi v naši hiši začnemo zelo pozno z aktivnim ogrevanjem, ker teh temperaturnih nihanj ni. K temu bistveno pripomore prezračevalni sistem z vračanjem toplote odpadnega zraka.

Gradnjo svoje hiše ste dokumentirali na spletu in na DVD-ju …

Res je. Ko sem začel graditi, je bila večina strokovne literature o tej temi kvečjemu v tujem jeziku, zato sem pisal spletni dnevnik, v katerem sem podrobno dokumentiral gradnjo, da bi bodočim graditeljem na čim bolj enostaven in plastičen način prikazal pravilne postopke nizkoenergijske oz. pasivne gradnje. Blog je še vedno aktiven, dnevno ga obišče do sto uporabnikov, komentarjev pa ni več toliko, ker sem se zares trudil opisati gradnjo na razumljiv način. DVD Moja je gotova pa lahko vsak, ki se zanima za gradnjo energijsko učinkovite hiše, še dobi v Xelli brezplačno.

Do investitorjev ste zelo pozorni, ponujate jim več vrst podpore. Poleg vašega bloga, izobraževalnega videa, številnih drugih aktivnosti, pripravljate tudi vsakoletne dneve odprtih vrat.

Moram reči, da smo bili med prvimi, ki smo začeli v Sloveniji z dnevi odprtih vrat. Konkurenca nas zdaj bolj ali manj uspešno posnema. Povprečen odziv na enem takem dnevu je med 60 do 70 investitorjev oziroma potencialnih kupcev, kar kaže na to, da ljudje potrebujejo tovrstne informacije, izkušnje iz prve roke.

Morda na kratko še o najpomembnejših ciljih družbe Xella.

Imamo izdelane dolgoročne prodajne in razvojne cilje, spremljamo cenovno politiko in naš cilj je, da  ohranjamo cenovno stabilnost, rastemo ter povečujemo tržni delež. Za nas je zelo pomemben tudi trajnostni razvoj. Pot od proizvodnje porobetona, njegove uporabe in reciklaže je namreč izredno okolju prijazna in tudi to je ena od naših pomembnih dodanih vrednosti.

Janusz Miluch, generalni direktor cementarne

 

 

POST 22 MAJ 2012

BY TATJANA POLANC KOLANDER

 

»Prepričan sem, da bo tovarna obstala, mogoče v drugačni obliki, toda to ni samo vprašanje zame in za Lafarge, ampak tudi vprašanje za lokalno oblast in občino, kako tovarno obdržati in kako pridobiti v regiji nove investitorje,« je med drugim povedal direktor trboveljske cementarne.

 

Direktor v Cementarni Trbovlje ste dobro leto. Kakšne vtise o tovarni ste imeli in kakšne imate danes?

Prav imate, v Trbovlje sem prišel v začetku marca lani. Bil sem pozitivno presenečen nad regijo, nad Slovenijo, nad Zasavjem in tudi nad tovarno, ki je prej še nisem videl. V primerjavi z drugimi cementarnami, je trboveljska zelo dobra. Ko sem se seznanil tudi s podrobnostmi, koliko je v zadnjih desetih letih korporacija Lafarge vložila v tovarno, sem videl, da je veliko napredovala. Tovarna in regija sta mi še vedno všeč, ampak kot veste imamo veliko poslovnih težav, ki še niso rešene, zato jih bomo morali v prihodnje še reševati.

Kako gledate na gospodarstvo v Zasavju?

To je dobro vprašanje. Moje mnenje je, da so v Zasavju trije problemi, s katerimi bi se morali soočiti. Kot prvo, ne vidim sodelovanja med občinami, kar ni dobro. Občine bi morale več sodelovati. Kot drugo, ne vidim vizije za prihodnost. Posel vodimo iz dneva v dan, ni pa neke vizije, katera usmeritev je najboljša za to regijo. S to temo bi se morali v prihodnosti več ukvarjati. Kot tretje pa bi se morali vrniti h koreninam. To je bila v preteklosti industrijska regija in morali bi razmisliti, kako bi pridobili nove investitorje oz. ohranili stare. To bo v prihodnosti velik izziv.

Cementarna je večkrat poudarjala, da bodo v podjetju posledice, če vprašanje okoljevarstvenega dovoljenja ne bo rešeno. V začetku leta je oznanila reorganizacijo v tovarni. Kakšne ukrepe ste sprejeli?

Situacija, v kateri je trenutno cementarna, je vezana na gospodarske razmere, na tržišče in tudi na okoljevarstveno dovoljenje. Ker smo trenutno v nezavidljivi situaciji, ki je vezana na te tri stvari, smo bili v podjetju prisiljeni narediti reorganizacijo. Kot veste je gradbeništvo v Sloveniji v veliki krizi, zato je poraba cementa zmanjšana za 50 ali 60 %  v primerjavi z najboljšim obdobjem v letu 2008. Podjetje je zato v velikih težavah. V zadnjih dveh letih je bankrotiralo kar nekaj najboljših kupcev in na žalost še ni videti svetlobe na koncu hodnika. Zato je to velik izziv za Slovenijo in za industrijo, kako naj se spet okrepi. V regiji imamo poleg naše tudi druge cementarne. Poraba cementa v celotni Evropi se je zmanjšala,  tudi v naši centralnoevropski makroregiji. Imamo presežne kapacitete, zato skušamo optimizirati našo proizvodne objekte. Tretja težava pa je seveda okoljevarstveno dovoljenje. Tukaj v Sloveniji se podjetje Lafarge sooča z edinstveno situacijo, da tega dovoljena ne more dobiti že 7 let, čeprav ponavadi to traja okrog enega leta.

Število zaposlenih se bo sedaj zmanjšalo. Za koliko?

Ja, to smo oznanili konec februarja oz. v začetku marca. 60 ljudi bo ostalo brez službe. Vseeno skušam gledati na vse skupaj s pozitivnega zornega kota. Tovarna bo namreč vseeno obratovala. To pomeni, da ne bomo proizvajali samo cementa, ampak tudi klinker. Proizvodnja klinkerja se bo zmanjšala, vendar bo vseeno proizvedeno vsaj 40 do 45 tisoč ton klinkerja vsako leto tukaj v Trbovljah. Proizvajali pa bomo tudi cement iz klinkerja, uvoženega iz drugih Lafargeevih tovarn. Obseg proizvodnje se bo zmanjšal, vendar se bo tovarna vzdrževala v kondiciji. Tako bomo počakali na boljše čase na tržišču in tudi, da pridobimo okoljevarstveno dovoljenje, primerljivo z drugimi cementarnami. Takrat bomo lahko začeli obratovati na polno. To je naš cilj v naslednjih dveh do štirih letih.

Kako potekajo pogajanja s sindikatom?

Ta poganja in pogovori so težki. Tukaj gre za ljudi, za njihove družine, za družbo. Tej temi se še posebej posvečamo, gre za konstruktiven dialog, kar je dobro. Pri nekaterih točkah so pogajanja trša, toda do sedaj pogajanja napredujejo v smeri, ki nas bo pripeljala do sprejemljivih zaključkov za obe strani. Druga stvar, ki je pomembna, je, da se podjetje angažira pomagati svojim zaposlenim, jim najti delo v drugih Lafargeevih tovarnah, v Avstriji in na Madžarskem. Nekateri bodo tam lahko dobili službe. Nekaterim bomo skušali pomagati, da bi službe dobili pri naših podizvajalcih, s katerimi smo sodelovali. Kot tretje, skušamo za nekatere socialno ogrožene družine najti kakšne programe. Kot četrto pa poskušamo našim ljudem pomagati tudi s plačilom kakšnih dodatnih izobraževanj, s katerimi bi spremenili svoj poklic in bi jim tako omogočili sezonsko delo v naši tovarni. Tako skušamo dobiti neke najbolj optimalne rezultate. Na žalost ne bomo mogli pomagati vsem, ampak nekaterim pa. V prihodnosti si resnično želimo obnoviti proizvodnjo in takrat bomo spet potrebovali več ljudi, ki jih bomo zaposlili.

V kateri fazi je trenutno postopek pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja?

Nazadnje smo ARSU predložili našo vlogo s stališči. Na to so bile možne pripombe javnosti do začetka aprila. Sedaj nam mora ARSO glede na vse pripombe, ki so jih prejeli od javnosti, posredovati nek zaključek. Ali bodo želeli kakšna dodatna pojasnila ali pa bodo posredovali zaključek, na podlagi katerega bomo vedeli, kako naprej. Trenutno lahko samo čakamo na odgovor Arsa.

Ti postopki so dolgi, verjetno predolgi za podjetje.

Da. Že sedaj je predolgo, ker čakamo sedem let. Zgodba izgleda zapletena, vendar je to dovoljenje samo po sebi relativno preprosto. Ne moremo več čakati in delati z izgubo, kot smo zadnji dve leti. Morali smo se odločiti in do te odločitve je prišlo v začetku marca. V prihodnje bomo delali na tem, da zadostimo vsem zahtevam ARSA, da dobimo to dovoljenje čim hitreje. Vendar je sedaj vse v rokah oblasti.

Cementarna Trbovlje ima dolgoletno tradicijo, 135 let, kakšna so vaša predvidevanja za prihodnje.

Skušam biti optimist, tudi če so sedaj težave, ima tovarna že dolgo pomemben vpliv v regiji. Prepričan sem, da bo tovarna obstala, mogoče v drugačni obliki, toda to ni samo vprašanje zame in za Lafarge, ampak tudi vprašanje za lokalno oblast in občino, kako tovarno obdržati v obratovanju in kako pridobiti investitorje, da bi investirali tukaj.

Večina kritikov povezuje Lafarge predvsem z onesnaževanjem zraka in podobnim.

Lahko smo primerjali podatke iz merilne postaje, ko tovarna obratuje z alternativnimi gorivi, s klasičnimi gorivi ali ne obratuje. Rezultati so preprosti in lahko jih preveri vsak, ki si to želi. Nikogar ne zavajam, dejstva so dejstva, in vsakdo lahko vidi, da če obratujemo ali ne, če obratujemo z alternativnimi ali s klasičnimi gorivi, je vpliv naše tovarne na rezultate zelo omejen. Tudi če tovarna ne bo obratovala oz. bo zaprta, se situacija v Zasavju glede imisij ne bo drastično spremenila. Seveda, malo se bo spremenila, vendar ne tako drastično. Svetujem vsem, da si ogledajo te rezultate in jih primerjajo med sabo. Svetujem tudi, da povprašate pri zaposlenih v Lafargu, ki vam bodo pokazali, kako preberete rezultate po mesecih, mogoče bi bilo to zanimivo tudi za bralce, brez problema jim bomo pokazali. Druga stvar, ki je vidna iz rezultatov, je dejstvo, da so glavni problem v Zasavju PM10 delci, in ta problem je veliko večji v zimskem času. Iz tega lahko sklepamo, da so največji problem onesnaževanja promet in individualna kurišča. Ta dva elementa bo najprej treba rešiti, seveda pa bo treba tudi rešiti problem z industrijo, ampak ne samo z Lafargeem, v regiji so tudi druga podjetja. Vendar ima industrija zelo omejen vpliv na okolje v primerjavi z drugima dvema elementoma, ki sem ju že omenil.

Torej uporaba alternativnih goriv ni največja težava v Zasavju?

To je nekakšen slogan, da so alternativna goriva težava, toda ko pogledaš rezultate, lahko vidiš dejstva. Zato spodbujam ljudi, da si rezultate pogledajo in si ustvarijo svoje mnenje.

Kako pa so alternativna goriva obravnavana v drugih državah EU?

To je vsakdanja praksa v Evropi, da industrija, ne samo cementna, uporablja alternativna goriva. Bolj ko je država razvita in več se posveča okoljevarstvu, več alternativnih goriv uporablja v industriji. Torej v Avstriji, Švici, Nemčiji je uporaba alternativnih goriv relativno visoka. Več kot 50 % goriv, ki jih uporabljajo v cementarnah, je alternativnih. Tudi v Sloveniji imamo dve cementarni. Našo v Trbovljah, ki alternativnih goriv ne sme uporabljati zaradi zapletov v postopku pridobivanja dovoljenja, in Salonit Anhovo, ki alternativna goriva uporablja ves čas, brez problemov. Kot vem, so v lanskem letu uporabili okrog 60 % alternativnih goriv in samo 40 % klasičnih. Kot vidite ni nič posebnega pri tem in je vsakdanja praksa.

Prejšnji teden je tovarna prenehala z obratovanjem, kakšen je načrt sedaj?

Proizvedli smo nekaj klinkerja na zalogo, začeli smo tudi uvažati klinker iz drugih tovarn Lafarga, največ iz Madžarske. Proizvajali bomo cement iz različnih vrst klinkerja, nimamo v načrtu, da bi ponovno začeli s polnim obratovanjem. Načrt se lahko spremeni, odvisno od trga, ampak tega ne pričakujem. V naslednjih mesecih bomo samo proizvajali cement iz lastnega in iz uvoženega klinkerja. Imamo pa v načrtu, da ponovno zaženemo tovarno naslednje leto, vendar je vse to odvisno od razmer na trgu in kako hitro se bo začela gradbena sezona.

Kako pomembna je trboveljska cementarna za Lafarge?

Je pomembna za Lafarge, ampak jaz menim, da je še pomembnejša za Zasavje.

V preteklosti so vaši nasprotniki izdanemu okoljevarstvenemu dovoljenju očitali marsikaj. Kako bi to komentirali?

Mislim, da je to komentiral tudi generalni direktor ARSA dr. Silvo Žlebir, ki je rekel, da ni nič narobe z našo tovarno, da ni nič narobe z njihovim postopkom. Tukaj je samo problem slovenske zakonodaje, ki ni točna in so nekateri zakonski akti, ki ne gredo popolnoma skupaj. To je bila točka, ki nas je pripeljala do situacije, v kateri smo sedaj.

Na seji trboveljskega občinskega sveta je Lafarge predstavil svoj pomen za lokalno skupnost. Lokalna oblast je končno obravnavala problematiko Lafarga. Predstavitev so kritizirali vaši nasprotniki, še posebej Eko krog. Kakšen je vaš pogled na to sejo občinskega sveta?

Vsaka diskusija je dobra, mi smo odprti za njo. Ta seja je bila zame pomembna zato, ker je pokazala, da si naša občina Trbovlje želi, da Lafarge še obratuje. Toda to ni dovolj. Kaj podobnega bi potrebovali tudi od drugih občin v Zasavju. Kot drugo bi morala občina tudi razmisliti, kako pritegniti investitorje, da pridejo in ostanejo. Veselim se tudi tega, da bi besede, ki so bile izrečene, v prihodnosti postale realnost. Vsekakor je pa dobro, da smo prišli do tega, da je tovarna za to regijo pomembna in da bi jo kot družba radi obdržali.

Toda trajalo je zelo dolgo, da se je občina vključila v ta proces?

Tudi zame je to zelo veliko vprašanje, zakaj je tako zapleteno. Mislim, da po nepotrebnem zapletamo stvari in ves čas ponavljamo eno in isto. Vsak, ki bi rad razumel in bi se rad poglobil v stvari, lahko to stori. Želim si, da bi začeli dojemati drugače svet okoli sebe. Občine se med seboj prepirajo, namesto, da bi se ukvarjale s tem, kako pritegniti investitorje. Kajti jaz ne vidim ravno veliko investitorjev, ki bi hoteli investirati v Zasavje. Poslušam samo, kako se podjetja manjšajo in propadajo. Moramo se prebuditi in nekaj storiti glede tega. Mi smo prvi, ki lahko pritegnemo investitorje sem.

Kot ste rekli, do sedaj vas je podprla samo Občina Trbovlje, drugi dve občini vam še nista ponudili podpore.

Tako je, upam pa, da ji bosta sledili še drugi. To podjetje je po mojem resnično pomembno za to regijo, ne samo za Trbovlje.

Dobili ste tudi podporo Obrtne zbornice Slovenije, Zasavje in Gospodarske zbornice Slovenije, Zasavje. Tudi tukaj je trajalo, da so vas podprle.

Ne, ni trajalo dolgo, da dobimo to podporo. Ta podpora se mi zdi nekaj normalnega, ker več ko proizvajamo v Sloveniji, Zasavju, v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku, več dela je tudi za mala podjetja. Več ljudi je zaposlenih, zato se lahko restavracije, trgovine in storitvene dejavnosti razvijajo. Seveda kot drugo potrebujemo tudi podizvajalce, ki jih je v podjetju Lafarge veliko iz vseh treh občin. Vsako podjetje, ki ustvarja neko dodano vrednost, avtomatsko povzroči odprtje še dodatnih delovnih mest. Dejstvo je, da eno podjetje vpliva na drugega. Odnos je vzajemen, zato se mi zdi ta podpora gospodarske in obrtne zbornice normalna, jo pa seveda cenim.

Tudi za male podjetnike bodo težave v prihodnje zaradi slabega poslovanja podjetja Lafarge.

Seveda, v gospodarstvu je vse povezano. Pred dvema letoma se je začela slaba situacija gradbenih podjetij. Če bodo stvari šle še naprej v napačno smer za to podjetje, potem se bodo težave za gradbena podjetja še poglobile. Okrevanje pa bo težko in dolgo.

Kakšno prihodnost napovedujete gradbenemu sektorju?

Odvisno, o kateri prihodnosti govorimo. Menim, da v prihodnjih dveh ali treh letih ne bo velikih sprememb. Za letos predvidevam, da se bo poraba cementa, ki je nekakšen indikator za razmere v gradbeništvu, še zmanjšala za 5 % glede na prejšnje leto. Potem bi ta nivo moral obstati še v naslednjih dveh do treh letih. Naprej je težko predvideti. Vidim, da je načrtovanih nekaj pomembnih projektov in investicij, kot so gradnje hidroelektrarne, cest, avtocest, tunelov. Če se bo to uresničilo, bo super. Teh investicij se nadejamo v prihodnje. Toda sedaj težko napovemo, ali se bodo uresničile.

Zakaj menite, da je ravno v Sloveniji gradbeni sektor v takšnih težavah? Zdi se, da drugje po Evropi ni tako hudo.

Od države do države je različno. Npr. na Poljskem je bilo lani najboljše leto nasploh za gradbeništvo. To leto bo malo slabše, ampak vseeno dobro. Tukaj v Sloveniji pa je bilo narejenih ogromno stvari v zelo kratkem času, šlo je za nekakšno pregrevanje industrije. Zdaj pa seveda trend pada. Vseeno Slovenija ni tako slaba v porabi cementa na prebivalca v primerjavi z drugimi državami. Največja težava je v tem, da imajo gradbena podjetja veliko dolgov, ki jih niso sposobna poravnati. Zdi pa se mi tudi, da ne vedo, v katero smer bi šla. Skušajo samo poravnati stare dolgove z novimi dolgovi. To pa seveda na dolgi rok ni dobro.

Če se še nekoliko vrnemo k trboveljski občini. Na seji so se odločili tudi, da bodo organizirali regijsko okoljsko konferenco. Kje je trenutno ta postopek, ali se je že zgodila?

Trenutno čakamo na dejanja, seveda se konference želimo udeležiti. Skrbi pa me, da bo spet podjetje Lafarge glavni predmet razpravljanja. Ne bi smeli govoriti samo o Lafargu, ampak o okolju. Udeležiti bi se morali enakovredno tudi drugi onesnaževalci, ki vplivajo na okolje. Morali bi razpravljati o prometu, o ogrevanju hiš, o industriji in o drugih faktorjih. Ta konferenca bo dobra, če bo organizirana tako, kot je prav, potem lahko z njo pridemo do nekih zaključkov. Če pa se bo spet samo kazalo na Lafarge kot glavnega onesnaževalca, lahko že vnaprej rečem, da rezultati te konference ne bodo zadovoljivi. Ne samo za nas, ampak tudi za družbo.

Verjetno slaba finančna situacija, ki jo ima podjetje trenutno, vpliva na sodelovanje v lokalnih projektih in z društvi.

Seveda je težje, kot je bilo. Prej smo vedno imeli dobiček, sedaj imamo že dve leti izgubo. Vendar je podjetje Lafarge investitor na dolgi rok. Če nekje investiramo, smo prepričani, da je investicija dobra, da je tovarna in lokacija dobra. Ne odnehamo kar tako. Vedno razmišljamo na dolgi rok, radi pa bi obdržali takšne aktivnosti, saj menimo, da so dobre za družbo.

Torej ste optimist?

Nikakor ne bomo kar odnehali, cementarno bomo obdržali.

Povzeto po intervjuju, posnetem in objavljenem na televiziji ETV – http://etv.elektroprom.si/

[LARGE][LINK=/web/20120708035354/http://www.erevir.si/gospodarno/podjetno/30-z-velomobilom-v-sluzbo-po-opravkih-za-zabavo-in-rekreacijo.html]Z velomobilom v službo, po opravkih, za zabavo in rekreacijo [/LINK]                            [/LARGE]

 

[*]                                       [LINK=/web/20120708035354/http://www.erevir.si/gospodarno/podjetno/30-z-velomobilom-v-sluzbo-po-opravkih-za-zabavo-in-rekreacijo.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page=][IMG]/web/20120708035354im_/http://www.erevir.si/templates/ja_nex/images/system/printButton.png[/IMG][/LINK]                                            [/*]

[*]                                       [LINK=/web/20120708035354/http://www.erevir.si/component/mailto/?tmpl=component&template=ja_nex&link=6743470d435ff62e9275e2156d054f3c4a61796a][IMG]/web/20120708035354im_/http://www.erevir.si/templates/ja_nex/images/system/emailButton.png[/IMG][/LINK]                                            [/*]

01 Marec 2012                                                                           Avtor: Borut Drnovšek                                                                                                                                                                                                                                                               [LINK=/web/20120708035354/http://www.erevir.si/images/velomobil1.jpg?keepThis=true&TB_iframe=true]                                                                         [IMG]/web/20120708035354im_/http://www.erevir.si/images/resized/images/velomobil1_400_283.jpg[/IMG]                                                                                                                                     [/LINK]                                                                                                                                                                                                                                              [LINK=/web/20120708035354/http://www.erevir.si/images/velomobil2.jpg?keepThis=true&TB_iframe=true]                                                                         [IMG]/web/20120708035354im_/http://www.erevir.si/images/resized/images/velomobil2_400_283.jpg[/IMG]                                                                                                                                     [/LINK]                                                                                                                                                                                                                                              [LINK=/web/20120708035354/http://www.erevir.si/images/velomobil3.jpg?keepThis=true&TB_iframe=true]                                                                         [IMG]/web/20120708035354im_/http://www.erevir.si/images/resized/images/velomobil3_400_283.jpg[/IMG]                                                                                                                                     [/LINK]

[*]Nazaj[/*]

[*]1 of 3[/*]

[*]Naprej[/*]

 

[B]V obdobju vse večje ekološke osveščenosti in razvoja okolju prijaznih tehnologij sem si tudi sam zadal cilj doseči čim večjo energijsko neodvisnost. Posameznik si z energijsko neodvisnostjo zagotovi večjo svobodo, saj mu ta predstavlja nižje stroške na primer pri ogrevanju bivalnih oziroma delovnih prostorov ter osebnem prevozu. Prav na prevoz se želim sam podrobneje osredotočiti. Raziskave kažejo, da je najbolj ekonomično prevozno sredstvo kolo. Z njim ne proizvajamo izpušnih plinov, ni glasno in tudi ne prehitro. Ker pa ima kolo določene pomanjkljivosti (ni primerno za vožnjo v dežju, na daljših in zahtevnejših relacijah zahteva velik človeški napor ipd.), sem se odločil izdelati velomobil.[/B]

 

 

Kaj je velomobil?

Velomobil je vozilo, ki spominja na kolo, le da v njem napol ležimo. Ime izhaja iz besed velo (kolo) in mobile (premikati se, gibljivost). Gre za prevozno sredstvo, ki je več kot kolo, a ni avto. Velomobil poganjamo s pedali, izpopolnjene različice pa so kombinirane tudi z akumulatorskimi baterijami in elektromotorjem (Twike). Velomobili so običajno narejeni iz koles ali triciklov, ki so nadgrajeni z aerodinamično obliko strehe. Če imajo dve kolesi spredaj, govorimo o tipu »žabjega paglavca« (tadpol type), pogostejši pa so tipi delta z dvema kolesoma zadaj. Nekateri modeli uporabljajo školjko ohišja kar za ogrodje trikolesa. Pri nekaterih modelih voznikova glava gleda iz ohišja, kar povečuje vidno in slišno polje uporabnika, je pa ta bolj izpostavljen vremenskim vplivom. Popolnoma zaprto vozilo je opremljeno z ogledali in je uporabno v skoraj vseh vremenskih razmerah. Oklep voznika varuje tudi v primeru nesreče.

Prva vozila s pedali, podobna avtomobilom (zaprti tri- ali štirikolesniki), so že precej stara, saj so se pojavila že leta 1885. Velomobili so v osnovi enoosebna vozila z minimalnim vplivom na okolje, ki od voznika zahtevajo bistveno manj energije kot kolesa in ga v primerjavi s kolesi pripeljejo dlje.

Danes velemobile proizvaja že kar nekaj podjetij, proizvodnja je maloserijska ali posamična, precej pa jih je izdelanih tudi v samogradnji.

Zakaj izbrati velomobil?

Sam koncept in potencial velomobila, namenjenega prevozu na kratkih dnevnih razdaljah, sta zajeta v študiji RegInnoMobil, ki je v nemškem jeziku na voljo tudi na internetu. ([LINK=/web/20120708035354/http://www.buschbacher.at/EndberichtRegInnoMobil.pdf]http://www.buschbacher.at/EndberichtRegInnoMobil.pdf[/LINK] )

Po mojih raziskavah je velemobil vozilo prihodnosti. Omogoča energijsko neodvisnost, ne vpliva na okolje, vozniku ponudi sicer manjše ugodnosti kot avto, a bistveno večje od kolesa. Okoljska ozaveščenost ljudi in povečevanje cen pogonskih goriv dodatno nagiba tehtnico na stran alternativnih osebnih vozil.

Nova podjetniška priložnost v PVSP 2014

 

 

POST 17 JUNIJ 2014

BY UREDNIŠTVO

 

Regionalni center za razvoj je 17. junija 2014 na svoji spletni strani www.rcr-zasavje.si objavil javni poziv za vključitev v operacijo Podjetno v svet podjetništva 2014 (PVSP 2014) za zasavsko regijo.

Z njim vabi visoko izobražene mlade brezposelne osebe iz Zasavja, da se vključijo v omenjeni program, si zagotovijo zaposlitev za določen čas in si odprejo možnost, da v družbi vrstnikov in s pomočjo mentorjev razvijejo svojo podjetniško idejo. Deset izbranih kandidatov bo namreč Regionalni center za razvoj predvidoma avgusta zaposlil za čas štirih mesecev. V obdobju vključitve v program jim bo nudil strokovno pomoč v obliki podjetniškega usposabljanja ter razvijanja in uresničevanja njihove podjetniške ideje, končni cilj udeležencev pa bo samozaposlitev, zaposlitev v lastnem podjetju ali zaposlitev pri drugem delodajalcu.

Poziv je prednostno namenjen brezposelnim, ki imajo šesto ali višjo stopnjo izobrazbe katerekoli smeri, so stari manj kot 35 let in imajo stalno bivališče v občini Hrastnik, Trbovlje ali Zagorje ob Savi. V primeru, da bo premalo prijavljenih kandidatov izpolnjevalo vse tri pogoje, lahko posebna komisija za izbor kandidatov omili izobrazbeni in starostni pogoj, kar lahko stori tudi po lastnem preudarku. Na poziv se ne morejo prijaviti kandidati, ki so v preteklosti že bili vključeni v katerokoli operacijo Podjetno v svet podjetništva.

Strokovna komisija bo pri izboru upoštevala izpolnjevanje pogojev ter podjetniške lastnosti, znanje in izkušnje kandidatov, poslovno idejo in njeno uresničljivost, karierne cilje in motiviranost kandidatov. Zadnji rok za oddajo vlog je 4. julij 2014.

Operacijo Podjetno v svet podjetništva 2014 financirata Evropski socialni sklad in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Enake razpise je istočasno objavilo še enajst regionalnih razvojnih agencij iz vseh slovenskih statističnih regij, saj se projekt, katerega aktivnosti vodi in koordinira Regionalni center za razvoj, izvaja po vsej državi. Tokratni poziv je drugi v operaciji PVSP 2014, do konca leta mu bo sledil še tretji – svojo priložnost bo tako letos dobilo 360 mladih, ki svojo prihodnost povezujejo z razvojem lastne podjetniške ideje in podjetja.

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Regionalnega centra za razvoj www.rcr-zasavje.si v rubriki Razpisi, dobiti pa jo je mogoče tudi na sedežu Regionalnega centra za razvoj, kjer kandidati dobijo tudi vse dodatne informacije in pojasnila (Petra Kovač Smrkolj: tel: 03-56-60-504, e-pošta: petra.kovac.smrkolj@rcr-zasavje.si, in Jasmina Skrinjar Ključevšek: tel: 03-56-60-505, e-pošta: jasmina.skrinjar.kljucevsek@rcr-zasavje.si).

Posebna predstavitev razpisa za vse zainteresirane bo v petek, 27. 6. 2014, ob 9. uri na sedežu Regionalnega centra za razvoj v Zagorju.

Poslovanje v Zasavju v letu 2013

 

 

POST 18 JUNIJ 2014

BY UREDNIŠTVO

 

Po poročilu AJPES je bilo v letu 2013 poslovanje zasavskih družb bistveno slabše kot poslovanje zasavskih podjetnikov. Zasavske družbe so že peto leto zapored zabeležile negativen poslovni izid, ki se je v primerjavi z letom 2012 povečal za 17 %. Zasavski podjetniki že vrsto let poslujejo pozitivno, njihov poslovni izid pa se je v letu 2013 v primerjavi z letom 2012 povečal za 29 %.

Gospodarske družbe

AJPES-u je podatke iz letnih poročil za leto 2013 predložilo 649 družb, 6 manj kakor za leto 2012, od tega jih je imelo 319 sedež v občini Trbovlje, 231 v občini Zagorje ob Savi in 99 v občini Hrastnik. V letu 2013 je bilo ustanovljenih 39 družb, s poslovanjem pa jih je prenehalo 62. V letu 2013 je bilo uvedenih 9 stečajnih postopkov družb.

Družbe, ki so poslovale v letu 2013, so povečale neto čisto izgubo Zasavske regije, ki so jo imele že v letu 2012. Izkazale so 10,2 milijona evrov neto čiste izgube, 1,5 milijonov evrov ali 17 % več kakor v letu 2012. Čisti dobiček so ugotovile 404 družbe, znašal je 18,8 milijonov evrov, čisto izgubo pa je ugotovilo 224 družb, znašala je 29,0 milijonov evrov.

Na povečanje neto čiste izgube so odločilno vplivale družbe s področja oskrbe z električno energijo, plinom in paro in družbe s področja rudarstva, ki so skupaj izkazale kar 20,2 milijona evrov neto čiste izgube in so jo v primerjavi z letom 2012 podvojile.

V zasavskih družbah je bilo v letu 2013 zaposlenih 5.852 delavcev, 4 % manj kakor v letu 2012. Povprečna mesečna plača na zaposlenega je v zasavskih družbah znašala 1.454 evrov in je bila za 8 evrov višja kakor v letu 2012.

Samostojni podjetniki

Podatke iz letnih poročil za leto 2013 je AJPES predložilo 1.086 podjetnikov, 40 manj kakor za leto 2012. 485 je imelo sedež v občini Zagorje ob Savi, 411 v občini Trbovlje in 190 v občini Hrastnik. V letu 2013 se je v regiji registriralo 239 podjetnikov, s poslovanjem pa jih je prenehalo 212. V letu 2013 ni bilo uvedenih stečajnih postopkov podjetnika.

 

Zasavski podjetniki, ki so poslovali v letu 2013, so v primerjavi z letom 2012 za razliko od gospodarskih družb izboljšali rezultate poslovanja. Izkazali so neto podjetnikov dohodek v znesku 4 milijone evrov, 29 % več kakor v letu 2012. Podjetnikov dohodek je ugotovilo 856 podjetnikov, znašal je 4,8 milijonov evrov, negativni poslovni izid pa je ugotovilo 225 podjetnikov, znašal je 0,8 milijonov evrov. Podjetnikov dohodek se je v letu 2013 povečal za 20 %, negativni poslovni izid se je zmanjšal za 12 %.

Na pozitiven rezultat poslovanja zasavskih podjetnikov so odločilno vplivali podjetniki s področja gradbeništva, strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnosti, trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil in s področja predelovalnih dejavnosti, ki so skupaj ustvarili dve tretjini neto podjetnikovega dohodka v Zasavski regiji. Neto podjetnikov dohodek so najbolj povečali podjetniki s področja strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnosti, za 42 %.

Pri zasavskih podjetnikih je bilo zaposlenih 580 delavcev, 4 % več kakor v letu 2012. Povprečna mesečna plača na zaposlenega je znašala 909 evrov in je bila za 0,1 % višja kakor v letu 2012. V primerjavi s povprečno slovensko mesečno plačo na zaposlenega pri podjetnikih je bila manjša za 3 %.

Steklarna Hrastnik bo posodobila proizvodnjo embalažnega stekla

 

 

POST 24 JUNIJ 2014

BY UREDNIŠTVO

 

Vrednost naložbe znaša 8 milijonov evrov, od tega bo Steklarna zagotovila 2, NLB pa kreditirala 6 milijonov.

Ob podpisu kreditne pogodbe je član uprave NLB, Blaž Brodnjak dejal, da NLB aktivno spremlja in finančno podpira najbolj vitalne dele slovenskega gospodarstva, ki so kljub izjemno zahtevni situaciji doma in ostri konkurenci na tujem razvojno usmerjeni, imajo trge, prave produkte in tudi ustrezen denarni tok.

 

Steklarna Hrastnik bo sredstva namenila prenovi talilne peči in nakupu novih, zmogljivejših strojev v enoti Special, v kateri proizvaja steklenice. Po prenovi se bo življenjska doba talilne peči podaljšala za 10 let. Izvedli bodo tudi druge izboljšave, ki jih zahteva povečanje proizvodnih kapacitet in izvedli vzdrževalna dela na zaprtem krožnem sistemu voda.

Z investicijo bodo pridobili  visoko stopnjo avtomatizacije proizvodnje in izboljšane tehnološke postopke.

»Posodobitev proizvodnje je v celoti plod znanja zaposlenih v Steklarni Hrastnik. S to naložbo bomo lahko uresničili naše cilje glede proizvodnih kapacitet, tehničnih zahtev in odgovornega ravnanja z okoljem,« je ob tem povedal generalni direktor Steklarne Hrastnik Andrej Božič.

Posodobitvena dela se bodo začela 15. septembra in trajala do 3. novembra 2014, ko bo tudi zagon proizvodnje.

Prosto mesto v PVSP 2014

 

 

POST 12 AVGUST 2014

BY UREDNIŠTVO

 

Regionalni center za razvoj je 12. avgusta 2014 na svoji spletni strani www.rcr-zasavje.si objavil dodatni javni poziv za vključitev v operacijo Podjetno v svet podjetništva 2014 (PVSP 2014) za zasavsko regijo. Zaradi odpovedi enega od izbranih kandidatov se je namreč ponudila možnost drugi mladi visoko izobraženi brezposelni osebi iz Zasavja, da se vključi v omenjeni program, s čimer si bo zagotovila zaposlitev za določen čas in si odprla možnost, da v družbi vrstnikov in s pomočjo mentorjev razvije svojo podjetniško idejo.

Poziv je prednostno namenjen brezposelnim, ki imajo šesto ali višjo stopnjo izobrazbe katerekoli smeri, so stari manj kot 35 let in imajo stalno bivališče v občini Hrastnik, Trbovlje ali Zagorje ob Savi. Posebna izbirna komisija lahko omili izobrazbeni in starostni pogoj, ne more pa izbrati kandidata, ki je bil v preteklosti že vključen v katerokoli operacijo Podjetno v svet podjetništva. Strokovna komisija bo pri izboru upoštevala izpolnjevanje pogojev ter podjetniške lastnosti, znanje in izkušnje kandidatov, poslovno idejo in njeno uresničljivost, karierne cilje in motiviranost kandidatov.

Zadnji rok za oddajo vlog je 18. avgust 2014. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Regionalnega centra za razvoj www.rcr-zasavje.si v rubriki Razpisi, dobiti pa jo je mogoče tudi na sedežu Regionalnega centra za razvoj, kjer kandidati dobijo tudi vse dodatne informacije in pojasnila (Petra Kovač Smrkolj: tel: 03-56-60-504, e-pošta: petra.kovac.smrkolj@rcr-zasavje.si).

Operacijo Podjetno v svet podjetništva 2014 financirata Evropski socialni sklad in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, znotraj nje pa bo letos dobilo priložnost 360 mladih iz vse Slovenije, ki svojo prihodnost povezujejo z razvojem lastne podjetniške ideje in podjetja.

Modra koda na občini Zagorje ob Savi

 

 

POST 31 MAREC 2015

BY SUPER USER

 

Gre za mobilno aplikacijo, ki se uporablja na pametnih telefonih, ki imajo sistem IOS ali Android. S pomočjo aplikacije uporabnik že na samem vhodu v prostore izve, kje in pri katerem javnem uslužbencu bo lahko opravil storitev, takoj ga lahko neposredno tudi pokliče.

Sistem sestavljata dva sklopa:

– QR kodna tabla, ki se nahaja na vidnem in dostopnem mestu v vhodnem delu občinske zgradbe. Na njej so razporejene QR kode za posamezne oddelke (zgornji del) in QR kode za posamezne vrste storitev za občane (spodnji del). Poleg tega so na QR kodni tabli na voljo tudi kratka navodila in povezave na mobilno aplikacijo.

– mobilna aplikacija za iPhone in Android

 

PRIMER UPORABE

Iščemo npr. odmero komunalnega prispevka, vendar ne vemo, v pristojnosti katerega oddelka občine je ta storitev. Na QR kodni tabli poiščemo kodo nad napisom “ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA”, jo skeniramo z našim pametnim telefonom in takoj dobimo odgovor: odmera komunalnega prispevka spada v oddelek GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE.

Prikažejo se vse podrobnosti oddelka:

– vse storitve tega oddelka, namenjene občanom

– lokacija oddelka: nadstropje, številka sobe, itd.

– imena, funkcije ali zadolžitve zaposlenih v oddelku

– interaktivne komunikacije: direktni telefon in povezani e-mail naslov vsakega zaposlenega v posameznem oddelku

Jamatlon 2014

 

 

POST 18 JUNIJ 2014

BY UREDNIŠTVO

 

V soboto, 12. julija 2014, bo v okviru praznovanja rudarskega praznika potekal Jamatlon 2014, unikaten dogodek za ljubitelje adrenalina in rekreacije.

V specifičnem okolju zasavskega premogovnika bodo udeleženci s pomočjo spremljevalcev na 5 kilometrov dolgi progi premagovali različne ovire s pridihom rudarstva. Jamatlon je odlična priložnost za ohranjanje rudarske tradicije in nov, inovativen način uporabe rudarske infrastrukture. Udeleženci bodo s čeladami na glavah pod zemljo pretekli ali prehodili pot od Trbovelj do Hrastnika in ob tem doživeli edinstveno izkušnjo.

Zasavski božični sejem v organizaciji MCH

 

 

POST 13 DECEMBER 2013

BY UREDNIŠTVO

V soboto, 21. decembra, bo na prostorih hrastniške tržnice potekal Zasavski božični sejem v organizaciji Mladinskega centra Hrastnik. Sejem bo vrata odprl ob 10. uri in sicer ob slovesnih zvokih hrastniške godbe in mažortek. Podrobni program je na voljo na spletni strani MHC.

Smisel plesa je v druženju in uživanju v glasbi

 

 

POST 14 JANUAR 2013

 

V Trbovljah je bil leta 2010 ustanovljen plesni klub Samba Pa Ti, v katerem se je do danes zavrtelo že več kot sto parov. Med njimi začetnikov in tistih z več izkušnjami, ki si pri plesu želijo predvsem sprostitve in družabnosti. Z novim letom je klub razpisal nove tečaje, ki se odvijajo v Domu svobode in Delavskem domu v Trbovljah. Izvajajo jih izkušeni nekdanji plesni tekmovalci in usposobljeni vaditelji. Med njimi tudi Mojca Žlak, vaditeljica, ki se ob delu in družini, usposablja za plesno učiteljico. Med tečajniki je priljubljena zaradi svoje potrpežljivosti in poudarjanja, da mora biti ples ljudem predvsem v veselje.

Vi že dolgo plešete?

Odkar pomnim. Resneje sem se s plesom srečala v srednji šoli, kjer sem trenirala latinskoameriške plese v sekciji športnih plesalcev pri Lojziju Gorniku, s katerim sem obdržala stike, saj nam občasno pomaga tudi v klubu Samba Pa Ti. Ker je šel moj tedanji soplesalec k vojakom, sem prenehala s treningi, sem se pa pozneje priključila šolski plesni skupini jazz baleta, s katero smo dekleta nastopala na raznih prireditvah.

Kdo pa je danes vaš soplesalec?

Moj mož. V bistvu me je prihajal med treningi opazovat in se potem še sam priključil začetni skupini, saj veste, kako to gre (smeh). Ko sva šla prvič skupaj na tečaj, sva pričakovala že prvega otroka.

In ko je prišla družina, ste se bolj posvečala tej kot plesu.

Res je. Zdaj sta Tim in Nik že skoraj odrasla, oba sta se seznanila s plesom, ukvarjata se s športom, midva z možem pa spet pleševa. V bistvu je bil prav soprog tisti, ki naju je spet prijavil v tečaj pri Zasavskem plesnem centru. Tam me je opazil Branko Jordan, ki je zdaj predsednik našega kluba, in mi predlagal, da bi se usposobila za učiteljico. Ni mi bilo treba dvakrat reči.

Klub Samba Pa Ti zdaj že tretje leto dopolnjuje plesno ponudbo v Zasavju, kako ste zadovoljni z odzivom, je povpraševanje takšno, kot ste pričakovali?

Smo kar zadovoljni. Klub je imel konec lanskega leta 74 članov, niso pa vsi plesalci tudi člani.

Dajejo pobudo za ples predvsem ženske ali moški?

Ponavadi ženske. Vendar pa smo imeli nedavno tri moške, ki so želeli plesati, pa niso imeli partnerke. Tudi to se zgodi.

Torej tečaji niso razpisani samo za ljudi, ki so tudi zasebno par?

Seveda ne. Opažam pa, da je pri parih, ki se osebno ne poznajo, kar veliko težav. Predvsem pri telesnem stiku. Pri plesu pa brez tega ne gre. Žal smo postali ljudje že preveč občutljivi na to, kaj se sme in kaj ne.

Verjamete, da lahko par, tudi če med plesalko in plesalcem ni »kemije« dobro pleše?

Vsekakor. Potrebno je slišati glasbo in uživati v njej.

Vi imate svojo najljubšo glasbo?

Vsa mi je enako ljuba, da se le lahko pleše nanjo.

Pa ples? Je kakšen, ki ga ne marate preveč?

Težko bi rekla, ker so mi tudi plesi vsi všeč. No, zdaj ko se v okviru Fakultete za šport, Plesne zveze Slovenije in Zveze vaditeljev, učiteljev in trenerjev plesa Slovenije usposabljam za učiteljico, sem ugotovila, da mi »quickstep« ni več tako pri srcu. Gre bolj za to, da je usposabljanje zelo zahtevno, saj je prilagojeno plesnim tekmovalcem. Meni se je recimo pri »quickstepu« v začetku zdelo vse enako, čeprav ni.

Pri učenju uživate?

Seveda. Najbolj z ljudmi, ki se želijo učiti. V okviru kluba vodim predvsem tečaje za odrasle, prejšnje leto pa sem tudi prvič učila skupino učencev, ki so se pripravljali na valeto. Naučili smo se angleški valček, tango, techno swing in cha-cha in pa slavnostni ples mazurko, ki sem jo predelala iz dvojic v trojke. Bilo je namreč več fantov kot deklet in tako sem lahko vse vključila. Bila sem kar zadovoljna in mislim, da so bili tudi učenci.

Ste kdaj učili tudi samo en par?

Temu rečem jaz butik plesa in v ta namen sem lani odprla popoldansko obrt. Večinoma gre za pare, ki se pripravljajo na poroko in običajno želijo presenetiti svate, ali pa za tečajnike, ki potrebujejo malo dodatnega treninga, ker niso še nikoli plesali in morda ne slišijo glasbe. Saj veste, ko glava razume, noge pa ne ubogajo.

Se lahko vsak nauči plesati?

Vsak, če le želi, potrebujejo pa nekateri za to malo več časa in truda. Pri plesu je poleg ostalega zelo pomembno tudi štetje. Pa to, da par, tudi če se na plesišču kaj zalomi, nadaljuje z gibanjem, kot da se ni nič zgodilo. Tako ne bo naših napak nihče opazil, saj navadno gledamo plesalce v zgornji del telesa, ne v noge. Nasmeh šteje (smeh).

Kako izbirate glasbo za tečaje?

Za učenje je najboljša tista glasba, ki ima najbolj slišne ritme. V nadaljevalnih tečajih so že dobrodošli tudi predlogi tečajnikov, tam tudi poskušamo na eno glasbo plesati več plesov. Ko slišimo glasbo, moramo pač začeti plesati, poskusiti. Ni rečeno, da bomo vsi plesali enak ples. Tisti, ki imajo radi hitrejše ritme, bodo na primer plesali cha-cha, drugi pa blues ali foxtrot.

Kako naj ljudje, ki so že kdaj plesali in želijo ponovno v tečaj, ocenijo, kam sodijo?

Najboljše je, da pridejo na prvo vajo tečaja in vidijo, kaj se bomo tam učili. Potem sami presodijo svoje sposobnosti in želje. Kdor je seznanjen z osnovnim gibanjem posameznega plesa, se lahko hitro začne učiti drugih figur in se tako priključi višjim nivojem tečaja.

Bi bili ljudje bolj veseli, če bi več plesali?

Sigurno. Največji pomen plesa je druženje. Ko se prične posamezni tečaj, lahko kmalu vidiš, ali bo šla skupina naprej ali ne, če se začnejo družiti, se ujamejo, gre naprej, sicer pa ne.

Kaj pa plesna rekreacija, klub ponuja tudi to.

Vsak petek ob 20. uri v predavalnici Delavskega doma Trbovlje. Razen, če na naši spletni strani ni napisano drugače. Ta je namenjena vsem, ki radi plešejo, tudi če niso člani kluba ali ne obiskujejo plesnih tečajev.

Rečete na tečaju tudi kakšno o plesnem bontonu?

Seveda, k plesu sodi tudi lepo vedenje. Ko plesalec povabi plesalko na ples, mora stopiti do nje, ji podati roko in jo odvesti na plesišče. Ko zaključita, se ji mora za ples zahvaliti in jo odpeljati s plesišča.

Kaj pa obleka?

Na tečajih je najbolj pomembno, da je ta udobna. Čevlji naj ne bi bili podloženi z gumo, saj otežijo obračanje. Za plesne prireditve pa moram reči, da se naši plesalci znajo lepo urediti, tudi ženske še znajo obleči obleko.

Ko smo primerno oblečeni in obuti, ko zaigra dobra glasba, nam ne preostane drugega, kot da zaplešemo.

Tako je. Lahko sami ali v paru. Še bolje v skupini. Ob tej priložnosti bi želela povabiti vse bralce, ki jih ples zanima, da preverijo razpisane plesne tečaje na naši spletni strani www.plesniklubsambapati.siin se nam pridružijo. Gotovo jim ne bo žal.

Poletno branje z založbo Ocean

 

 

POST 07 AVGUST 2014

BY UREDNIŠTVO

 

Berete? Ste za branje navdušili tudi svoje otroke?

Nataša Detič, ki je avgusta 2013 ustanovila založbo Ocean, od nekdaj rada in veliko bere. “Če ste ob tem pomislili na kupe debelih romanov, je ta predstava sicer pravilna, vendar pomanjkljiva,” pravi Nataša. “Ti romani in (v precej manjših količinah) druge leposlovne stvaritve so se namreč vedno družili z neleposlovnimi knjigami, pa tudi z besedili v drugih oblikah, ne samo knjižnih.”

Nataša Detič je prekaljena založnica. Dolgoletne izkušnje si je nabirala kot urednica učbenikov v Tehniški založbi Slovenije, vodja Znanstvene založbe Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in direktorica programov Tehniške založbe Slovenije. Ob ustanovitvi svoje založbe in prvih izdajah, ki so na voljo tudi prek spleta http://www.ocean-si.com/ je povedala, da ima končno priložnost razmerje med leposlovjem in stvarno literaturo uravnotežiti po svoje, v svoji lastni založbi. Velik poudarek daje otroškim knjigam in upa, da ji bo v nekaj letih uspelo doseči razmerje pol/pol.

Več o knjigah, ki so primerne tudi za poletno branje odraslih in otrok, pa najdete na SPLETNI STRANI ZALOŽBE OCEAN.

[LARGE][LINK=/web/20141020042226/http://erevir.si/oder/knjige/242-matevz-luzar-scenarist-in-reziser-ki-pise-stoje.html]Matevž Luzar; scenarist in režiser, ki piše stoje[/LINK]                      [/LARGE]

 

[*]                                       [LINK=/web/20141020042226/http://erevir.si/oder/knjige/242-matevz-luzar-scenarist-in-reziser-ki-pise-stoje.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page=][IMG]/web/20141020042226im_/http://erevir.si/templates/ja_nex/images/system/printButton.png[/IMG][/LINK]                                            [/*]

[*]                                       [LINK=/web/20141020042226/http://erevir.si/component/mailto/?tmpl=component&template=ja_nex&link=0ea3966ba764ef3fd12c9ff932ecd8d2933cfbde][IMG]/web/20141020042226im_/http://erevir.si/templates/ja_nex/images/system/emailButton.png[/IMG][/LINK]                                            [/*]

Post 28 Marec 2014                                                                                 By Tatjana Polanc Kolander                                                                                                                                                                                                                                                                    [IMG]/web/20141020042226im_/http://erevir.si/images/matevz-luzar-1.jpg[/IMG]

[B][/B]

 

[B]Matevž Luzar je izjemen scenarist in odličen režiser, kar je dokazal že kot študent AGRFT, ko je za svoja kratka filma Prezgodaj dva metra spodaj in Vučko prejel številne nagrade in nominacije. Pomladi 2013 je navdušil s svojim prvim celovečercem Srečen za umret. Film si je na Festivalu slovenskega filma prislužil nagrado Vesna za najboljši scenarij, fotografijo, scenografijo, kostumografijo, ton in po oceni občinstva tudi nagrado za najboljši film. Ko je film še osvajal množice, pa je Matevž Luzar že pridno delal na novem projektu, televizijski seriji Mamin dan, ki jo te dni že lahko spremljamo na malih zaslonih programa Pop Tv. Gre za izraelsko serijo, ki jo je za slovenske razmere priredil Nejc Gazvoda, režira jo Matevž Luzar, v njej pa glavne vloge igrajo Janja Majzelj, Uroš Fürst in Maruša Oblak.   [/B]

 

[B]Po temi o staranju in osamljenosti ste v seriji Mamin dan prešli na temo družinskega življenja?[/B]

 

Srečen za umret pojmujem kot zaključek moje neformalne triologije, ki sem jo pričel s kratkima filmoma na akademiji Prezgodaj dva metra spodaj in Vučko. Vsi trije filmi obravnavajo enako temo. V začetku filma Srečen za umret se v prizoru simbolično srečata oba glavna igralca iz prejšnjih dveh filmov. Se mi pa zdi, da sem to temo za nekaj časa izčrpal, čeprav me še vedno zanima. Zanimajo me namreč tudi druge stvari. Že nekaj časa sem želel delati zgodbo, v kateri je glavni ženski lik tako močan, da vse »gor drži«. Zdi se mi, da je premalo takih filmov in serija Mamin dan je zadovoljila to mojo željo. Ker ne maram stereotipov. Ne maram stereotipov o starih ljudeh, kot ne maram nekih stereotipov okrog žensk in mam. Zdi se mi dobro, da sem lahko s tem filmom in nanizanko postavil to stvar na glavo. Mamin dan bo podrl mit o slovenski materi.

 

[B]Vas je serija pritegnila tudi kot moža in očeta?[/B]

 

V seriji je nekaj zelo življenjskih zapletov, ki so me pritegnili. Zdi se mi, da vsak, ki ima družino, pride v take situacije, ne pride pa do takih ekstremov, ki so v seriji poudarjeni. V seriji se bo našla vsaka mama, verjetno bo v njej povedano tudi marsikaj, kar marsikatera mama ne upa povedati na glas. Vse se nekako razpleta zelo življenjsko in smešno, kar me je tudi pritegnilo.

Bo pa to malo drugačna serija, kot smo jih do zdaj navajeni. Ni tako imenovani »sitcom«, kjer se vse odvija v enem prostoru, ampak je posneta kot film, odvija se na različnih lokacijah. Ima 13 delov po pol ure.

 

[B]Ste zadovoljni s posnetim?[/B]

 

Super sem zadovoljen. Malo poznam že tudi reakcije ljudi, ki so serijo videli, in me res zanima, kako bo sprejeta.

 

[B]Igralsko zasedbo ste verjetno izbrali sami?[/B]

 

Tako je. Imeli smo več krogov avdicije, ampak to je igralska ekipa, s katero sem želel delati. Janja Majzelj je igrala stransko vlogo v filmu Srečen za umret in sem si želel posneti projekt z njo v glavni vlogi. Priložnost je prišla zelo hitro. Po Srečen za umret je snemala Paniko. Trenutno je v zelo dobri igralski kondiciji, pokazatelj za to so tudi bivše nagrade na Borštniku. Mislim, da je čas, da jo spozna širša javnost, saj je po mojem mnenju najboljša te generacije.

 

[B]Prav Janja Majzelj je v enem od intervjujev dejala, da je z vami super delati, da ste odlični voditelj in so razmere na snemanju umirjene. Imate z vsemi igralci tak odnos ali zavestno sodelujete z ekipo, s katero se razumete?[/B]

 

Ekipa med snemanjem filma ali serije postane kot družina, saj z njo preživiš večino časa, tako so vsi odnosi zelo pomembni, vsaj meni osebno. Zmeraj je boljše delati z ekipo, s katero se razumeš. Zdi se mi, da nekako vedno prideš potem skupaj s takimi ljudmi. Seveda pride kdaj tudi do kakšnih napetosti, ampak to je pač cel proces ustvarjanja. Ne rečem, da ne delam rad z novimi ljudmi, kar ti prinese nova znanja, nova spoznanja, ampak nekako pa imam najraje ob sebi svoje najožje sodelavce, s katerimi se res odlično razumem, med njimi je direktor fotografije Simon Tanšek. Skupaj sva posnela vse moje filme, serijo Mamin dan in verjetno bova sodelovala tudi v bodoče.

 

[B]Kakšnih zapletov med snemanjem potem ni bilo?[/B]

 

Da nekaj teče tako, kot je treba, je zelo odvisno od priprav. Pri tem projektu smo imeli dovolj možnosti, da smo tudi z igralci opravili kar nekaj predhodnih vaj in predebatirali določene stvari. Seveda se potem tudi na snemanju dogajajo zanimive stvari, ki jih pozneje pozabiš, pa se morda nanje spet spomniš v montaži.

 

[B]Montirate sami? Vam je tudi to delo všeč?[/B]

 

Ne montiram sam. Se mi zdi, da je boljše, če montiram skupaj z montažerjem. Tako imam še en par oči, ki so popolnoma neobremenjene s snemanjem in poznajo samo posneti material. Je pa to proces, v katerem zelo uživam. To je čas, ko si spet na nek način sam. Sam si, ko pišeš, izjemno uživam na snemanju, ki mi je najlepši del procesa, saj se ves čas nekaj dogaja, potem pa prideš v montažo in vidiš, kaj si posnel, in spet na nek način pišeš scenarij, sestavljaš delce.

 

[B]Se tudi najboljšim zgodi, da pri montaži ugotovijo, da jim še nekaj manjka, da bi nekaj posneli drugače?[/B]

 

Zgodi se. Pride kakšna scena. Manjka en pogled. Včasih lahko greš in to posnameš, včasih pa pač ne moreš. Zato so tudi zelo pomembne priprave pred snemanjem. Da posnameš res vse, kar potrebuješ. Zelo veliko stvari moraš naprej predvideti. Ampak še vedno se zgodi, da ti kaj uide, ali pa je bilo kaj narejeno drugače, kot je bilo mišljeno.

 

[B]V nanizanki igrajo tudi otroci. Kako pa je delati z njimi?[/B]

 

Zdi se mi zelo pomembno, da z njimi ravnaš kot z igralci in ne kot z otroki. Skozi delo se naučijo, kako ravnati in kaj je pomembno za snemanje. Nana Marguč, ki je igrala najmlajšo Elino hčerko, je bila zelo posrečena na snemanju. Vedno je vedela, kako se mora postaviti glede na luči in se je praktično naučila tekste od vseh. Če je kakšen igralec pozabil tekst, ga je spomnila, kaj mora reči. Včasih je znala tekst še bolje od mene.

 

[B]Koliko časa pa ste snemali nanizanko?[/B]

 

Snemali smo 40 snemalnih dni, to pomeni 12 ur dela dnevno, s tem, da smo delali pet dni in imeli dva dni pavze. Ljudje, ki se s tem ne ukvarjajo, pa pridejo na snemanje, po navadi rečejo, da se nič ne dela, da se samo čaka, preden se kaj posname. Ampak dejansko ni tako. Na snemanju se dela etapno, nekdo pripravlja scenografijo, nekdo luč, potem pride postavitev kamere …

 

[B]To potem res teče kot ura …[/B]

 

Eni to primerjajo z vojaško hierarhijo, kjer mora biti zelo jasno, kaj kdo počne. Dva ne moreta početi iste stvari, ker lahko pride do zmešnjave. Zelo jasno mora vsak vedeti, kaj je njegovo delo. Zelo hitro se tudi vidi, če kdo svojega dela ne opravlja.

 

[B]Si v dneh, ko snemate, ogledate tudi kakšne druge filme?[/B]

 

Zelo redko. Težko je gledati kakšne zahtevne filme, ker si čisto v svojem svetu in bolj razmišljaš o tem, kaj moraš posneti naslednji dan.

 

[B]Soproga mora biti verjetno zelo razumevajoča?[/B]

 

Ja, imam veliko srečo, da je tako. Takrat ko snemaš, si v bistvu odsoten tudi, ko prideš domov, saj še vedno razmišljaš o delu. Pride do kakšnih problemov, ki jih moraš reševati tudi v prostem času, čeprav med snemanjem ni prostega časa, ker praktično 24 ur razmišljaš o projektu.

 

[B]Pa sicer, se trudite slediti vsem filmskim novostim?[/B]

 

Hočem slediti dobrim filmom, hočem gledati filme, ki me zabavajo ali pa so dobro narejeni, odigrani, ne zanimajo pa me slabi filmi, ker z njimi ne bi rad izgubljal časa.

 

[B]Kaj pa knjige, veliko berete?[/B]

 

Zelo mi je žal, ker ne morem brati toliko, kot bi rad. Zelo rad berem na kindlu ali i-padu, bolj angleške stvari, obožujem e-knjige, da mi ni treba listati, imeti kupa papirjev, da ni treba vzeti še ene potovalke, ko kam greš. Čeprav klasična knjiga ne bo izumrla, kot ne bo izumrla klasična fotografija, sem zelo vesel, da ni treba brez potrebe porabljati papirja. Doma ga do konca izkoristimo tako, da otroci rišejo na liste, ki so na eni strani še prazni. In ni bilo dolgo nazaj, ko sem videl sina risati na tekste iz Srečen za umret. Pred štirimi leti sem pisal scenarij, pa listi še kar obstajajo. Ob tem, da oba otroka veliko rišeta. Toliko se tega nabere.

 

[B]Vas pomladni meseci potegnejo v naravo? Se ukvarjate s kakšnim športom?[/B]

 

Vsako pomlad začnem teči, potem tečem nekako tri mesece, dokler ne zbolim ali se kaj drugega zgodi, da prekinem in potem ne nadaljujem. Pa bi v bistvu rad. Zelo mi odgovarja teči zjutraj, recimo ob šestih za kakšno uro, potem pa začeti z delom … V Zagorju imamo za to tudi idealne pogoje v Evroparku.

 

[B]Verjetno je to že v redu, če ste pri pisanju veliko v sedečem položaju.[/B]

 

No, jaz pišem stoje. Prijatelj mi je izdelal mizo po meri. Sliši se čudno, ampak ni. Tako imenovana »stoječa miza« je stvar, ki sem jo odkril pred nekaj leti. Slišal sem, da imajo zaposleni pri Googlu in Pixarju na izbiro, da delajo za tako mizo. To pomeni, da zraven mize stojiš. Najprej se mi je zdelo čisto brez veze. Vendar, ko sem pisal scenarij, sem veliko sedel, ko pa sediš cel mesec, se ti to pozna na telesu. Ni dobro za metabolizem, prekrvavitev, hrbtenico … Če delaš stoje, si bolj aktiven. Potem sem pa še malo raziskoval in ugotovil, da so že v preteklosti pisali stoje Hemingway, Nabukov, Churchil, da so že menihi stoje prepisovali knjige … tudi arhitekturne mize so nastavljene na tako višino, da za njimi delaš stoje. Ko sem to poskusil, sem bil navdušen. Zdaj imam tako mizo in ugotovil sem, da sem tudi veliko bolj produktiven. Poleg tega imam ob koncu dneva celo občutek, da sem nekaj naredil (smeh).

 

[B]Verjetno pa potrebujete mir, samoto svoje sobe?[/B]

 

Ne, ne … moja miza zdaj stoji kar na hodniku. Pa je praktično, ker najlažje razmišljam, ko hodim. Sprehodim se do mize, kaj napišem, grem, pa se spet vrnem.

 

[B]Radi gledate risanke?[/B]

 

Tudi to. S sinovoma jih zdaj gledamo že skupaj. Zelo mi je tudi všeč, da grem lahko s starejšim, star je pet let, že tudi v kino. Všeč mi je, da imamo v Zagorju zdaj kino z najboljšo tehnologijo in se mi ni treba voziti v Ljubljano ali Celje. Všeč mi je bilo tudi, da se je premiera filma Srečen za umret začela v zagorski dvorani, v kateri sem sam začel gledati filme.

 

[B]Kaj pa naslednji projekt? Že razmišljate, delate kaj novega?[/B]

 

Ni še čas, da bi razkril, ampak letos naj bi že začel delati … upam, da bo tudi serija Mamin dan dovolj uspešna, da bomo posneli še kakšno sezono.

 

[I](Foto: osebni arhiv Matevža Luzarja)[/I]

Zasavska industrijska dediščina v knjigi

 

 

POST 06 FEBRUAR 2014

BY UREDNIŠTVO

 

Člani Foto klub Hrastnik so ob svoji 80. obletnici ustanovitve, ki so jo obeležili lani izdali publikacijo z naslovom Zasavska industrijska dediščina.

Knjiga je plod niza razstav, ki so jih imeli člani v letih 2006-2012 na petih razstavah s skupnim imenom, kot so naslovili publikacijo. Motivi prikazujejo industrijske objekte, njihove detajle, ljudi, ujete v svet tovarištva, krajino, zaznamovano in utrujeno od dela. Za tekste ob fotografijah je poskrbela Tadeja Bučar. Prevedeni so tudi v angleščino.

Cena knjige: 30 EUR

Naročila: http://www.fotoklub-hrastnik.si ali info@fotoklub-hrastnik.si

Nov naslov za brezplačne e-knjige

 

 

POST 30 NOVEMBER 2012

 

V času, ko narašča število uporabnikov pametnih telefonov in tabličnih računalnikov, se na zaslone mobilnih telefonov seli vse več vsebin, med njimi tudi knjige.

Da bo ponudba slovenskih e-knjig v širnem medmrežju čim bolj pestra, so poskrbeli tudi v podjetju Multima, kjer so zadnje dni novembra na spletnem naslovu www.e-preberi.si objavili seznam brezplačnih e-knjig, poleg klasičnih in drugih slovenskih del za mladino in odrasle (Kekec, Butalci, ipd.) tudi knjige avtorjev, ki delajo in ustvarjajo v Zasavju, med njimi nedavno izdano zbirko kolumn avtorice Polone Malovrh Zasavske hvalnice norosti, pesniški zbirki Rudija Medveda Okruški večera in Ostanki spomina, kratek roman O možu, ki je izgubil sebe avtorice Tatjane Polanc, prav tako so bralcem na voljo tudi brošure, kakršni sta Pel bom, dokler bom živel (o Ladku Korošcu) in Imamo več, kot imajo veliki (o občini Zagorje ob Savi).

Bralci lahko objavljene e-knjige berejo brezplačno in sicer z bralniki, ki si jih na spletni strani www.e-preberi.si lahko prav tako brezplačno namestijo na svoje naprave (telefone, tablične, prenosne, namizne računalnike). Prav tako si lahko obetajo, da se bo seznam del sčasoma dopolnjeval z novimi naslovi, med njimi takšnimi, ki so že izdani v tiskani obliki, kot tudi takšnimi, ki bodo izšli samo v elektronski obliki. Izdajatelj Multima namreč poziva tudi druge avtorje, da svoja dela v elektronski obliki objavijo v njihovi brezplačni elektronski knjižnici. Za vse, ki svojih knjig ali drugih publikacij nimajo na voljo v digitalni različici, pa ponuja tudi digitalizacijo tiskovin (knjig, revij, prospektov, brošur …).

Bralna izkušnja elektronske knjige se razlikuje od klasične, med drugim po hitrem in enostavnem izbiranju med poglavji, iskanju besed, dodajanju zaznamkov, izrezovanju citatov. E-bralniki se med seboj razlikujejo in včasih različno prikazujejo enako datoteko. Nekateri samodejno beležijo, kje je uporabnik prenehal brati e-knjigo in mu ob naslednjem branju ponudijo zadnjo brano stran, nekateri ponujajo povezavo do drugih, poglobljenih vsebin, pretvarjajo zapisano besedilo v avdio … Posebnost pri e-knjigi, ki to bistveno ločuje od datoteke v formatu PDF, je tudi ta, da lahko bralec sam spreminja tipografijo in velikost črk, s čimer se s povečevanjem avtomatično povečuje tudi število strani, vsebina pa se ne glede na velikost znakov prilagaja zaslonu.

 

Na spletni strani www.e-preberi.si lahko preberete še več o e-knjigi, njenih najpogostejših formatih in bralnikih, predvsem pa pobrskate po seznamu e-knjig, pretočite datoteko na svojo napravo in si privoščite elektronsko bralno izkušnjo.

Sonce sije za vse

In vendar so otroci iz socialnošibkejših družin nemalokrat prikrajšani za več sonca, sploh poleti, ko si ne morejo privoščiti brezskrbnega letovanja na morju.

Preberi več…

Avtor: Tatjana Polanc Kolander

 

10 DECEMBER 2013

 

 

ORLEK Unterzug iz Bruslja v Čolnišče

Orleki bodo naslednje leto obeležili svojo 25-letnico delovanja, na kar se že intenzivno pripravljajo z novo podobo, novo skladbo in akustično izvedbo

Preberi več…

Avtor: Uredništvo

 

13 MAREC 2013

 

 

Flora&Paris

Flora&Paris je ime novi glasbeni skupini, v kateri je pevka Flora Ema Lotrič, poznana tudi iz oddaje Misija Evrovizija, združila svoj talent z že uveljavljenimi glasbeniki na slovenski sceni, in sicer člani skupine Orlek.

Preberi več…

Avtor:

06 MAREC 2013

 

 

Uspešni učenci Glasbene šole Zagorje

Na 10. mednarodnem tekmovanju Davorin Jenko v Beogradu, ki je potekal med 28. 2. in 3. 3. 2013, so se učenci Glasbene šole Zagorje, pod mentorstvom profesorja Draga Peterlina in ob spremljavi korepetitorke prof. Urške Vidic, spet odlično odrezali.

Preberi več…

Avtor: Uredništvo

 

19 FEBRUAR 2013

 

 

Slavnostni koncert ob 30-letnici zagorskih godalcev

Letos mineva 30 let od prvega koncerta orkestra Glasbene šole Zagorje, ki je v svoji zgodovini deloval v godalni in simfonični zasedbi, ustanovila pa ga je Jožica Zupan, učiteljica violine na glasbeni šoli.

Preberi več…

Avtor: Uredništvo

 

19 DECEMBER 2012

 

 

Festival flavtistov Slovenije prejemnik Bettetove listine

Društvo glasbenih umetnikov Slovenije je tudi letos podelilo najvišja stanovska priznanja za glasbo, in sicer Bettetovo nagrado pianistki Tatjani Ognjanovič in sopranistki Vlatki Oršanič, Bettetovo listino pa Festivalu flavtistov Slovenije.

DVD o reklami za premog v zabojčkih

 

 

POST 17 DECEMBER 2013

BY UREDNIŠTVO

 

 

 

PREV

1 OF 3

NEXT

Zgodba s filmskih trakov, ki so dolga leta razrezani ždeli v kartonski škatli, in za katere nihče ni vedel, kaj predstavljajo, je dobila obraz.

Kot pravi direktor muzeja Miran Kalšek, niti darovalec škatle s trakovi ni vedel, kaj predstavljajo, v muzeju pa niso imeli  ne opreme ne finančnih sredstev, da bi gradivo podrobneje preučili. Leta 1995 je splet okoliščin le nanesel, da so  koščke filma zlepili. Takrat so ugotovili, da predstavljajo neprecenljivo gradivo. Po informacijah naj bi šlo za dele nikoli dokončanega reklamnega filma o lesenih zabojčkih s premogom (Carbopaquetih), posnetih v tridesetih letih prejšnjega stoletja.

Ko je film nastajal, je Trbovlje pretresala gospodarska kriza. Številni rudarji so ostali brez dela, o njihovi bedi pa so se razpisali tedanji slovenski in jugoslovanski časopisi. Morda je bil to eden od razlogov, da je Trboveljska premogokopna družba v prostorih separacije odprla pakirnico premoga. Ob tem je seveda računala na dobiček, obenem pa v njej zaposlila nekaj brezposelnih delavcev. A le za dve leti. Zadnje zabojčke premoga so poslali na tržišče za božič leta 1937, potem pa so pakirnico ukinili, najverjetneje zaradi previsoke cene tako ponujenega premoga. Edini ostanki tega projekta so pričujoči filmi, nekaj dokumentov in člankov, ki so osnova za nastalo Zgodbo o Carbopaquetu, zabeleženo tudi na DVD-ju, ki ga je izdal Zasavski muzej Trbovlje.

Ta predstavlja posnetke odhoda rudarjev v jame, kako se opremljeni le s svetilkami in sekirami spuščajo v jame po jaških v železnih kletkah in delajo s krampi, pnevmatskimi kladivi ter zasekovalnimi stroji. Nadalje vidimo, kako premog s hunti pripeljejoi na površje, ga očistijoi na separaciji, sortirajo in odpremijoi kupcem.

V rudniku so – predvsem zaradi podporja – potrebovali velike količine lesa, ki so ga pridobivali iz gozdov v okolici Litije, od tam pa so ga splavljali po Savi. Posnetki prikazujejo, kako so hlode s konjsko vprego spravili na breg in prepeljali na rudniško žago, pa tudi kopalce, ki so poleti zvezane hlode v splav izkoristili za zbirališče, ko so si v reki privoščili osvežitev.

Iz lesnih ostankov so delavci izdelali zabojčke, ki so jih iz razrezanih tankih deščic ročno sestavili in napolnili z okrog 25 kilogrami najboljšega, suho separiranega premoga. Polne zabojčke so zaprli, jih povezali z jeklenimi trakovi, naložili v vagone in poslali kupcem.

Na DVD-ju so tudi posnetki iz nastajajočega reklamnega filma, ki prikazuje prednosti in priročnost uporabe premoga iz zabojčka v primerjavi s premogom v vrečah. Reklamni film prikazuje prizore iz vsakdanjega dela gospodinj, ki so bile zadolžene za kuho, kurjenje in gretje tople vode, pri čemer so uporabljale premog. Vendar kot je povedal Miran Kalšek, ki je pripravil Zgodbo o Carbopaquetu skupaj z Ireno Ivančič Lebar: »Originalnega scenarija ne poznamo, zato smo na podlagi zbranega gradiva, dosedanjega proučevanja rudarstva in omenjenih filmskih trakov ustvarili svoj film, svojo zgodbo.« Ta je odprla še eno zanimivo kukalo v preteklost in (režirane) utrinke vsakdanjega življenja pred drugo svetovno vojno.

Informacije za vse, ki bi želeli imeti svoj izvod DVD-ja z naslovom Zgodba o Carbopaquetu:

Cena:

7 EUR

Prodaja:

ZASAVSKI MUZEJ TRBOVLJE, Ulica 1. junija 15, 1420 Trbovlje

E: zasavski.muzej@siol.net

T: 03 56 33212

Dokončna pripojitev NLB Banke Zasavje k Novi Ljubljanski banki

Avtor: Uredništvo E-revirja, 23. april 2008

S 1. majem 2008 se bo NLB Banka Zasavje pripojila k Novi Ljubljanski banki d.d. Ljubljana. Na vprašanja, katere bistvene spremembe bo pripojitev prinesla strankam, kako je potekalo poslovanje po uvedbi evra in tudi proces združevanja, odgovarja dolgoletni predsednik uprave zasavske banke Zdenko Fritz, ki se bo po pripojitvi poslovil od svojega dosedanjega mesta, a še vedno – kot pravi – ostal v bančništvu.

 

 

 

 

 

 

 

Zdenko Fritz, dolgoletni predsednik uprave NLB Banke Zasavje: “Ob izredno korektnem in konstruktivnem dogovoru z vodstvom NLB bo moja aktivnost še vedno v največji meri vezana na Zasavje.”

Kakšno je bilo za banko prvo leto po uvedbi evra?

 1. 1. 2007 je bil za Slovenijo z vidika simbolike prav gotovo poseben datum. EVRO je postal naša domača valuta in po relativno dolgem obdobju priprav na ta trenutek se je začelo obdobje privajanja v praksi, ki bo prav gotovo trajalo še bistveno dlje. Danes nas verjetno – vključno z menoj – ni veliko, ki bi že imeli pravi občutek primerjave cen brez preračunavanja. Čarobna opojnost lažje primerjave cen istih proizvodov znotraj evropske skupnosti je kar nekam izginila, začetna zaustavitev inflacije in na sploh rasti cen pa je tudi zaradi bistvenih sprememb na področju svetovne ekonomije dobila prav v Sloveniji najsilovitejši zagon. Pa ne zaradi EVRA.

Bančniki smo si prve dni januarja prav gotovo malo oddahnili. Malce zaradi rahle bojazni, da bi se lahko kljub izredno resnim pripravam kakšna stvar vseeno zalomila, v glavnem pa zaradi velikih naporov, ki so bili vloženi s strani večine bančnikov v preteklem letu. Ves svet je priznal, da je Slovenija prehod izvedla z odliko, in tudi naša banka je doživela vrsto pohval. Praznični dnevi pa so kot po navadi hitro minili in prišla je kruta realnost vsakdanjika. Za vse banke, tudi za našo, so nastali bistveno novi pogoji poslovanja, ki so predvsem na pomembnem segmentu plačilnega prometa in menjalniškega poslovanja prinesli bistveno nižje prihodke, razen tega pa smo bili v celoti vpeti v evropsko in ne več domačo monetarno politiko. Dodatno se je v celoti uveljavila nova zakonodaja, predvsem na področju računovodskih standardov.

Kako ste banke reagirale na spremenjene okoliščine?

Vsaka banka je izbrala svojo strategijo. Velika večina se je odločila za izjemno agresivno politiko povečevanja obsega poslovanja. V te namene so se porabila sproščena sredstva, ki so bila v prejšnjih letih večinoma naložena v vrednostne papirje Banke Slovenije, prav tako pa se je zdel tudi svetovni finančni trg prav neusahljiv vir finančnih sredstev. Tako ni presenetljivo, da se je daleč največji del povečanih naložb financiral iz tujih virov. Včasih kar nekontrolirano iskanje trga pa je ob pogosto povsem neekonomskih pogojih kreditiranja privedlo tudi do omilitve bančnih kriterijev posojanja denarja, kar bo vsekakor še imelo določene posledice v prihodnosti. Del bank je velik del alternativnih prihodkov iskal v trgovanju z vrednostnimi papirji, ki so prinašali še v prvi polovici preteklega leta neprimerljivo višje donose od obresti. Zaradi novih standardov so ti razlogi so ob manj strogih pogojih oblikovanja bančnih rezervacij (moramo pa priznati, da tudi uspešnega omejevanja stroškov) privedli do zelo dobrih finančnih izkazov bank v preteklem letu.

Katero strategijo ste ubrali pri NLB Banki Zasavje?

Pravzaprav nobene od prvih dveh. Pri nas smo vedno poudarjali individualni pristop; delno zaradi svoje majhnosti (še vedno smo najmanjša aktivna banka v Sloveniji ), pogojev poslovanja v relativno revni regiji in bogatih izkušenj krizne situacije 90. let, delno pa zaradi drugih okoliščin. Glede na to, da s tujino neposredno ne poslujemo, so bili za nas tuji viri vedno relativno dragi, da ne bomo poslovali na trgu vrednostnih papirjev, pa smo se iz ekonomskih razlogov odločili že pred leti. Opiranje predvsem na lastne vire je tako pogojevalo tudi manj intenzivno in selektivnejšo kreditno politiko. Bančni izkazi tako prikazujejo po eni strani manjši tržni delež, ki pa je soliden finančni rezultat ob stabilnem poslovanju in dokaj kvalitetnem portfelju.

Je na vaše poslovanje vplival še kakšen pomemben dejavnik?

Vsekakor ne moremo mimo ključne spremembe, ki se je zgodila v lanskem letu. Na osnovi odločitve večinskega lastnike se je intenzivno začel formalni in vsebinski postopek integracije NLB Banke Zasavje in NLB. Ta proces je potekal večplastno. Po eni strani so tekli formalni procesi, po katerih je NLB z odkupom delnic postala edini lastnik banke, na drugih področjih pa so potekali procesi uravnovešanja poslovanja z vidika vsebine in delovnih postopkov, vse s ciljem, da bi imele naše stranke ob izvedeni pripojitvi čim manj težav.

Datum pripojitve, 1. maj, je praktično pred vrati. Kako ocenjujete dosedanji potek združevanja?

Takšno združevanje je nesporno zelo zahteven projekt. Če navedem samo podatek, da program vsebuje več kot 800 aktivnosti s konkretnimi datumi in osebnimi nosilci, to pove vse. Projekt je po svoje bistveno zahtevnejši od projekta uvedbe EVRA, ob tem pa se ne moremo izogniti tudi subjektivnim občutkom pri vseh neposredno prizadetih, kot so predvsem zaposleni v priključenih bankah in stranke, ki se sprašujejo, kaj jim bodo prinesle spremembe. Do sedaj je bila dokaj kakovostno uresničena večina nalog in z zadovoljstvom ugotavljam, da obilica dodatnega dela ni vplivala na tržne aktivnosti, tako da so tudi letošnji rezultati v celoti v okviru načrtovanih. Res je, da nas ključne aktivnosti čakajo v “finišu” in da so v danem trenutku ljudje izjemno obremenjeni. Žal se temu ni mogoče izogniti in nekako vsi že komaj čakamo zaključek teh aktivnosti.

Katere bistvene spremembe bo pripojitev prinesla strankam?

O samih spremembah za stranke je težko odgovoriti na kratko. Dejstvo je, da bo NLB univerzalna pravna naslednica, kar zagotavlja popolno pravno varstvo vsem strankam NLB Banke Zasavje. Res bodo tako občani kot pravne osebe imeli spremenjene številke računov in tudi nove kartice, a prepričan sem, da večjih zapletov ne bo. Vsekakor pa določene spremembe bodo. Predvsem za občane si upam trditi, da bodo z navedeno združitvijo pridobili. Med drugim že zato, ker vodilni bančni in finančni sistem v Sloveniji in izjemno pomembni finančni akter na celotnem področju bivše Jugoslavije, kar NLB vsekakor je, že sam po sebi zagotavlja večjo varnost in širši spekter storitev. Dejstvo je, da smo bili iz tehnoloških razlogov do sedaj pri določenih poslih zaprti v okvir lastne banke, zdaj bodo dejansko te omejitve padle, prav tako pa se bodo takoj uvedle določene storitve, kot npr. Teledom, do katerih do sedaj nismo imeli dostopa. Celoten sistem nove organiziranosti pa daje temeljni poudarek trgu in strankam. Prepričan sem, da bodo to stranke izredno hitro opazile.

Kar se tiče pravnih oseb, bi rekel, da je to trenutek tržnih priložnosti, ki jih je treba izkoristiti in se v praksi dokazati. Vsaka banka je zainteresirana za posel in za kakovostne stranke. Res je princip dela v večjih sistemih, kot je tudi NLB, nujno malo drugačen, po svoje malo bolj birokratski kot v manjših bankah. A povsod posel delajo ljudje in v okviru vseh predpisanih procedur je še vedno ključen človeški dejavnik. Glede na to, da vsi ključni ljudje ostajajo na istih ali podobnih položajih, sem tudi glede tega optimist. Ne moremo sicer pričakovati čarobnega stikala, lahko se bo v začetni fazi pojavil tudi kakšen manjši problem, a ti so se vedno. Vedeti moramo, da se danes srečujemo z izjemno zahtevno svetovno finančno situacijo oz. krizo, ki ima tudi na slovensko bančništvo vsaj posredne učinke. Ob korektni ugotovitvi, da je v primerjavi s preveč “sofisticiranim” in včasih preveč opevanim svetovnim bančnim sistemom, ki je danes precej v krizi, slovenski v dokaj dobri kondiciji, ne moremo mimo dejstva omejenih dodatnih virov in posledično bolj selektivne naložbene politike in dražjega denarja. Temu se ne bomo mogli izogniti niti v Zasavju in to nima prav nobene neposredne zveze z združevanjem, morda je to v danem trenutku celo velika prednost.

Kako bo poslej banka v Zasavju organizirana? Bomo morali za posamezne posle hoditi v Ljubljano?

Banka se kot pravna oseba ukinja in tako s svojim računom, organi upravljanja in dosedanjim vodstvom res ne bo obstajala več. Prav tako ne bo imela več svojih finančnih izkazov in neposrednih odnosov s finančnimi institucijami ter nadzornimi organi. A vendar pri neposrednem poslovanju s strankami ne bo nobenih bistvenih sprememb. Vse enote za poslovanje z občani ostanejo tam, kjer so, v glavnem tudi z istimi ljudmi kot do sedaj, oz. se bodo posamezne enote še okrepile in se bodo storitve še bolj približale ljudem. Prav tako ne bo bistvenih sprememb pri podjetjih, ki so se prav dobro navadila na sistem skrbništva, ki smo ga v zadnjih letih uvajali. Ljubljano bi bolj gledal kot dodatno možnost pri vodenju in financiranju večjih projektov, kot npr. tako želeno novo TeT, ki jo objektivno lahko finančno spremlja, morda celo s svojo strokovnostjo in vpetostjo v širši prostor omogoči samo tako velika hiša, kot je NLB. Morda je lahko večji strah upravičen na področju dosedanjih dobaviteljev in izvajalcev banke in morda v vrsti dejavnosti in društev, ki jih je NLB Banka Zasavje kot vodilna matična banka v regiji kar bogato spremljala. Vsekakor tudi za te upam, da bodo imeli enakopravno možnost korektne konkurence v večji hiši in za marsikoga bo to nova priložnost. Lep primer za to je zagorska SVEA, ki se je že lepo uveljavila kot pomemben izvajalec v skupini NLB. Glede sponzoriranja manjših in aktivnih društev in organizacij prav tako ne vidim težav, pri financiranju večjih projektov pa je vsekakor treba iskati poslovni interes. Ne nazadnje so bile tudi do sedaj to temeljne osnove za sodelovanje.

Kako bo izgledala nova organizacijska shema banke oz. enote po novem in kdo jo bo vodil?

Organizacijska oblika bo na osnovi izkušenj pri izvedenih predhodnih priključevanj in na osnovi uspešnega usklajevanja bank, ki se združujejo (ob Banki Zasavje še Banka Domžale in Koroška banka Slovenj Gradec) v okviru NLB povsem nova. Tako bo na področju Zasavja delo organizirano kot Področje NLB Zasavje oz. skrajšano NLB Zasavje, ki bo znotraj razdeljeno na Poslovni center za velika podjetja in Poslovni center za male gospodarske družbe in prebivalstvo. Znotraj slednjega centra bo kot pomembna samostojna enota organizirana poslovalnica za gospodarske družbene in samostojne podjetnike..Takšna oblika naj bi zagotavljala povezavo znotraj zasavske regije, po drugi strani pa po principu “business line” zagotavljala enoten pristop NLB na celotnem slovenskem trgu in trgu jugovzhodne Evrope. Morda je prav, da govorimo tudi o konkretnih imenih vodstva NLB Zasavje. Vsi so se v dolgih letih dela v NLB Banki Zasavje dokazali in dejansko predstavljajo za NLB veliko okrepitev. Direktorica področja bo dolgoletna članica uprave Marija Marot, namestnica ena od najsposobnejših pravnic v skupini, Joži Rigler, druga področja bodo kot direktorji vodili Maja Jordan, ki je vrsto let vodila področje poslovanja s podjetji v banki, dolgoletni član ožjega vodstva Lado Lindič, novo zahtevno zadolžitev pa bo prevzel Marijan Muhič. Tudi njihovi namestniki izhajajo iz vrst dosedanjega vodstva banke. Iz navedenega vidite, da sprememb pravzaprav ne bo.

Pri navajanju imen svojega niste nikjer omenili.

Dejstvo je, da vodim banko praktično 20 let. Če se ne motim, sem po stažu drugi najstarejši bančni direktor. Čeprav sem to delo opravljal z zadovoljstvom in veseljem, če malo pozabim na skromnost, morda celo uspešno, to niso bili ravno lahki in rožnati časi. V vsakem primeru se baterije “iztrošijo”.Takšna sprememba je prav gotovo tudi priložnost za resen premislek o lastni prihodnosti. Ocenil sem, da prevzem vodenja v novi organizacijski obliki za nikogar ne bi imel pravega smisla. K tej odločitvi so vsekakor prispevale tudi določene osebne okoliščine.To pa je priložnost za mlajše, rekel bi, da je po naravni zakonitosti nastopil njihov čas. V vsakem primeru sem svojo vodstveno vlogo zaključil. To pa ne pomeni, da sem zaključil z bančno aktivnostjo in delom. Ob izredno korektnem in konstruktivnem dogovoru z vodstvom NLB bo moja aktivnost še vedno v največji meri vezana na Zasavje. Tako bom naprej deloval v Zasavju kot pooblaščenec uprave NLB pri vodenju večjih in zahtevnejših finančnih projektov v regiji in utrjevanju poslovnih odnosov z največjimi partnerji, ob tem pa sodeloval pri posameznih projektih skupine NLB predvsem v Sloveniji in na področju jugovzhodne Evrope.

 

Gospodarstvo

Krediti v tujih valutah, drugič

Avtor: Jasmin Držanič, 9. oktober 2008

Pred kratkim je bil na tem portalu objavljen članek R. Voduška, ki naj bi odgovoril na vprašanje, ali se podjetjem splača najemati kredite, ki so nominirani v švicarskih frankih. Tako postavljeno vprašanje, ki dopušča samo odgovora “da” in “ne”, ni posebej kakovostno orodje za odločanje o načinu kreditiranja, ker je preozko. Tule bomo razpravo nekoliko razširili, vendar poudarjamo, da tudi s tem še ne bomo zaokrožili celotne problematike kreditiranja.

 

 

Mag. Jasmin Držanič je zaposlena v NLB d.d.

Pri kreditiranju moramo upoštevati nekaj pravil, ki so sicer tako univerzalna, da so že skoraj zbirka osnovnih načel, pa jih bomo vendarle redko našli pregledno zapisana.

 

 1. Načelo skladnosti financiranja z ekonomsko logiko posla, ki se financira

 

Vedno moramo najprej pogledati, kakšen posel naj bi financirali, potem temu prilagodimo tip financiranja, nakar imamo ves čas pred očmi tako financiranje kot sam posel. Recimo, če ima družba krog kupcev ali pa dobaviteljev v Švici, potem pomeni, da bo imela določen relativno konstanten in predvidljiv promet v švicarskih frankih: Če bo iz tega denarnega toka lahko oblikovala depozit v tujih valuti, iz česar bo potem odplačevala obroke kredita v švicarskih frankih, je najem takšnega kredita smiseln.

V nasprotnem primeru bo morala družba pri banki kupovati švicarske franke za to, da bo lahko odplačevala kredit. Nakup tuje valute je možen promptno – v tem primeru gre za menjalniški posel. Pri tem poslu bo plačala menjalniško provizijo in še nadomestilo za upravljanje kredita bo verjetno višje (ker zahteva več opravil v zalednih službah). Če pa ocenimo, da se bo tečaj tuje valute zelo nepredvidljivo gibal, je smiselno tujo valuto kupiti s terminsko pogodbo. Ta posel pa ima spet drugačno nadomestilo.

Na kratko povedano, če družba nima poslovanja v švicarskih frankih, ni ravno posebej smiselno, da bi najela kredit v švicarskih frankih. Toliko kot bi morebiti prihranila pri znesku obresti, bi v naslednjem koraku plačala za nakupe švicarskih frankov.

Če pogledate razloge za polome velikih finančnih hiš v zadnjem desetletju, ugotovite, da so se vsi začeli takrat, ko se je trgovanje s finančnimi instrumenti odpeljalo v tako smer, da se je izgubil pogled na ekonomijo, ki se je s temi finančnimi instrumenti v začetku financirala.

 1. Načelo, da različne ročnosti kreditov prinašajo različne fokuse

 

Pri kratkoročnih kreditih (to so vsi krediti, ki trajajo do enega leta) so stvari dokaj predvidljive. Kaj naj bi družba počela v enem letu, si je pojmovno relativno lahko zamisliti. Skladno s tem si je tudi moč zamisliti, kako se bo tak kredit najel, kdaj bodo prišli prilivi, ki bodo omogočali vračilo glavnice, in kakšni bodo obresti in nadomestila. Zelo enostavno si je torej zamisliti učinke kredita v izkazu poslovnega izida (največ v dveh zaporednih letnih izkazih). Pri dolgoročnem kreditu pa se fokusi obrnejo. Predpostavimo, da družba najema kredit z ročnostjo desetih let. Najprej ima družba več možnosti za odplačevanje glavnice.

Pri kratkoročnih kreditih je bil včasih prevladujoči način, da se je glavnica odplačala naenkrat, in sicer na koncu obdobja, za katero je bil sklenjen kredit (t. i. “bullet” kredit). Novejši kratkoročni produkti odstopajo od te prakse, tako npr. “revolving” kredit temelji na sprotnem sposojanju in sprotnem vračanju znotraj celotne dobe. Vseeno pa je pri kratkoročnih kreditih vračilo glavnice v enem kosu še vedno najpogostejše.

Po drugi strani pa imamo pri dolgoročnih kreditih enakomerneje zastopane različne dinamike, poleg še vedno pogostega “bulleta” predvsem obročni način (delitev glavnice na enake dele) in odplačevanje z anuitetami, prav tako je možen odlog začetka odplačila glavnice (moratorij) itd.

Odprto je tudi vprašanje optimalne dinamike črpanja kredita, zavarovanj za sekundarna poplačila … in končno skupne cene kredita, kamor sodijo (navajamo nekaj možnosti) nadomestilo za obdelavo kreditnega zahtevka, nadomestilo za rezervacijo sredstev, druge zavarovalne premije in obresti.

Dolgoročni krediti, s katerimi družbe financirajo svoje realne investicije (gradnja prostorov, nakup opreme ipd), se črpajo skladno z dinamiko faktur in situacij. Kreditojemalec predloži banki omenjene listine, banka pa na temelju tega plačuje izvajalce na investiciji. Črpanje kredita ni torej nič drugega kot dinamika plačil izvajalcem na investiciji. Kar pomeni, da je kreditojemalec zadolžen točno toliko, kot je že črpanega kredita, in da so za ta namen pri banki še rezervirana sredstva. Ker teh sredstev banka ne more vmesno plasirati in ima posledično nižji zaslužek, zaračunava kreditojemalcu nadomestilo za rezervacijo sredstev (“commitment fee”). Višina tega nadomestila bi morala kreditojemalca posredno motivirati za to, da bi investicije, ki jih financira s kreditom, pripravil tako, da bi jih lahko izvedel v razumnem roku, ker bi bile v obratnem primeru že na začetku predrage.

 1. Obrestne mere in obresti

 

Ker največji del cene denarja predstavljajo obresti, se pomudimo pri njih. Obrestna mera je lahko nespremenljiva (fiksna) ali pa sestavljena iz referenčne obrestne mere (LIBOR, EURIBOR, …) in pribitka. Kadar se banka in komitent dogovorita za nespremenljivo obrestno mero, je vse jasno. V drugem primeru pa je premislek zahtevnejši. Tako LIBOR kot EURIBOR sta odraz pričakovanj bančnega sveta glede bodočih dogodkov v gospodarstvu in zlasti na denarnih trgih, celotna ekonomija določenega gospodarskega območja regije je odslikana v tem delu obrestne mere.

LIBOR je referenčna obrestna mera za depozite med referenčnimi bankami na londonskem medbančnem trgu, EURIBOR je referenčna obrestna mera z za depozite med referenčnimi bankami v območju evra.

Po drugi strani pa je pribitek informacija o pričakovanem zaslužku konkretne banke pri konkretnem poslu. Ker sta EURIBOR in LIBOR odraz splošnih pogojev gospodarstva, je jasno, da posamezna gospodarska družba, še zlasti, če gre za MMSP (torej mikro, majhno ali srednje veliko podjetje), nanju ne more vplivati … pa tudi velike gospodarske družbe iz Slovenije ne. In če nečesa ne moreš spremeniti, sprejmi kot dejstvo, pravi ne najmlajša modrost, ki jo kaže uporabiti tudi v financah.

Nekoliko drugače je s pribitkom. Tu vedno obstaja določen manevrski prostor in banka na temelju svoje presoje lahko določi individualne popuste pri pribitkih, analogno velja tudi za popuste pri ceniku nadomestil za opravljene storitve … izhodiščne vrednosti pribitkov pa so že bolj ali manj tržno določene, banka ima na njih malo vpliva. Ko je denarja na trgu dovolj, so pribitki nižji – takšno stanje je bilo še pred dvema letoma. Danes je denarja na trgu manj in (tudi) zaradi tega so se povečali pribitki. Če primerjamo podjetja iz iste panoge, gre takole: tisti, ki imajo dolgoročni kredit zadnji dve ali tri leta, lahko danes, če imajo še kolikor toliko dobro poslovanje, odplačujejo kredite po realno nižjih obrestnih merah kot pa njihova branžna konkurenca, če je ta najela kredit eno leto kasneje. Ko so obrestne mere začele padati, kar se je dogajalo med letoma 2004 in 2006, pa je bil trend refinanciranja kreditov. Star kredit z višjo obrestno mero se je pač poplačal z novim kreditom, ki je imel nižjo obrestno mero.

 1. Položaj družbe, ki najema dolgoročni kredit

Denimo, da gre za kredit z ročnostjo deset let.

Ročnost je obdobje od datuma sklenitve kreditne pogodbe do datuma plačila zadnje obveznosti po kreditni pogodbi.

Kreditojemalec lahko predpostavi, da se bodo v naslednjih desetih letih zaradi cikličnosti ekonomije vsaj dvakrat trendi obrnili iz konjunkture v recesijo in obratno, kar pomeni, da se bosta temu s faznim zamikom prilagajala tako EURIBOR kot LIBOR. Ve, da se bo to zgodilo, kdaj pa se bo katera od faz v resnici zgodila, pa ne more napovedati. Pri pribitkih ima podjetje več prostora za odločanje, ker lahko v primeru padajočega trenda pribitkov ta kredit tudi refinancira. Podjetju, ki v celotnem času kreditnega aranžmaja redno odplačuje svoje obveznosti in želi ta kredit refinancirati s cenejšim nadomestilom (kreditom z nižjim pribitkom), bo kot solidnemu komitentu prisluhnila vsaka banka in bo naredila vse za to, da ga obdrži.

Vprašanje je seveda, ali lahko to podjetje brez problemov odplačuje svoje kreditne obveznosti, ali je torej dovolj likvidno, da poleg obresti redno odplačuje tudi glavnico. Drugače rečeno, ali so prodajni učinki projekta, za katerega je podjetje najelo kredit, takšni, da zagotavljajo dovolj prihodkov, da se pokrijejo vsi stroški in da se tudi odplačuje kredit. Pri najemanju dolgoročnega kredita moramo torej pogledati, kaj se bo skozi celo obdobje dogajalo za to, da bosta družba in projekt solventna, in kakšne rezerve imata družba in projekt za slabše ali celo recesijske čase. Kajti če teh rezerv nimata, je praktično vseeno, kakšna je cena kredita. Naj jo še tako znižamo, podjetje kredita ne more vrniti.

Kakor se pri kratkoročnem kreditu osredotočamo na likvidnost in stroške financiranja za kreditojemalca, se pri dolgoročnem kreditu ukvarjamo s solventnostjo in prihodki kreditojemalca

Zaključek

 

Naj tu za konec zapišem tisto, kar vedno razložim komitentom in slušateljem na seminarjih.

Kreditiranje v tujih valutah je smiselno zgolj in predvsem za nakupe takih stalnih sredstev, ki bodo v nadaljevanju uporabljana za dejavnost, kjer bo vsaj del prometa prav tako potekal v tej isti valuti. Odločanje za kredit v tuji valuti zgolj zaradi tega, ker je v tem trenutku obrestna mera nižja, kot bi bila v domači valuti, v nobenem primeru ne določa, da bo to v resnici cenejše skozi vso dobo zadolženosti. Pač pa odpira tveganje velike verjetnosti, da bo enkrat v srednjeročni prihodnosti ta cena zanesljivo višja, kot bi bila cena storitve v domači valuti, in da bo treba to podražitev “umiriti” z instrumenti za obvladovanje valutnih tveganj.

Dobro je torej vedeti

Razmislek o kreditiranju v različnih valutah je smiseln predvsem takrat, ko gre za financiranje nakupa stalnih sredstev, ki so po definiciji dolgoročna, kar pomeni, da razmišljamo o dolgoročnem kreditiranju. Kratkoročni instrumenti so namenjeni za upravljanje z likvidnostjo in so praviloma oblikovani v domači valuti. Upravljanje s tečajnimi razlikami pa izvajamo s terminskimi pogodbami za nakupe valut.

 

 

Komentarjev: 1

 

 

Kras pravi:

 1. oktober 2008 ob 15:04

Z vsem spoštovanjem do vašega dela, ampak mislim, da z načinom komuniciranja (kot zgoraj: “…Tako postavljeno vprašanje, ki dopušča samo odgovora “da” in “ne”, ni posebej kakovostno orodje za odločanje o načinu kreditiranja, ker je preozko…”) zapirate debato na tem portalu. Kar je slabo.

 

Od Kopra do Kotorja ali Crokupacija v 969 slikah – 3. del

Avtor: Jože Ovnik, 9. oktober 2008

Bogastvo ni tisto, kar si želimo, temveč tisto, kar smo, sem nekje slišal. Če to drži, je moj Viktor Stratokaster. Na tem kolosalnem potovanju se namreč prav prijetno počuti in vidim, da uživa v vožnji. Tako kot se Ostržek, poredno poleno, skozi prehojeno življenjsko pot preobrazi v pravega dečka, se moje kolo, navadno, industrijsko proizvedeno kolo, vzeto iz redne prodaje, v mojih očeh spreminja v nekaj, kar bi po vsem, kar je zame pretrpelo, težko še poimenoval kolo. Vem samo, da ga imam rad.

 

 

Jože Ovnik, likovnik in zadnja leta navdušen kolesar, ki svoje poti dokumentira s sliko in besedo.

 1. dan: torek, 29. april 2008

Pot: Makarska-Ploče-Dubrovnik: 166 km, 13 ur

Zdaj že kar nekaj časa vozim po drugi polovici južne trase Jadranske magistrale. Zapeljem mimo obcestne betonske “škarpe”, iz katere je ponovno žarel poučni poulični slovar: “Srušili smo jugu, dobili smo tugu!” Hvala enako, “braća” Hrvati.

Spremlja me Hvar, ta posebnež med jadranskimi otoki. Od vseh posebnosti najbolj izstopa njegova klima. Namreč, Hvar se razteza od kontinenta v Jadransko morje v dolžini 60 km. To pa pomeni, da lahko na eni strani otoka sije sonce, medtem ko se na drugi strani ljudje stiskajo pod dežniki. Naša pravila življenja se na tem otoku ne obnesejo. Že pred leti mi je srečanje s čudovito Hvarčanko za vedno spremenilo odnos do južnjaške lenobnosti. V razgovoru sem ji omenil, da seveda razumem, kako se jim v turistični sezoni vedno nekaj dogaja. Delo, novi obrazi, gneča, promet, otok zajame neka nova energija, nov ritem življenja. In jo vprašam, kaj da počnejo izven sezone, takrat, ko je otok pust in prazen, ko se življenje vrne v stare mediteranske koloteke. In mi ona odvrne: “E moj Slovenec, ljubimo se.” Hvar podaja roko Pelješcu, ta pa naprej Korčuli, od koder (menda) prihaja Marko Polo. Frajer, ki je izumil Kitajsko. Od tam je prinesel testenine, ki so jih Italijani izpopolnili do obisti. Pripisujejo mu tudi pico, kasneje hrano neapeljskih beračev in revežev, ki jo danes dobiš (obloženo po vsem svetu) veliko okusnejšo, kot če bi jo jedel v njeni domovini. Podobno so Američani izpilili hamburger, katerega prednik, pleskavica, je prišel iz Albanije prek južne Italije in Sicilije v času preseljevanja Evropejcev v Ameriko in danes postal svetovni, sicer “sprijen”, a vendar prehrambni hit!

Cesta na klancu pred nama vodi naravnost v Dubrovnik, levo strmo zavija proti Metkoviču, na vrhu klanca pa desno usmerja tabla z napisom Ploče. A ko zapeljem naprej proti Dubrovniku, me čaka druga tabla z obvestilom, da je most v remontu in ni v uporabi. Ostaneta mi dve opciji. Krajša in daljša. Krajša skozi Ploče in daljša skozi Metkovič. Že samo bežen pogled na zemljevid bi prepričal še tako zagrizenega vztrajneža k racionalni izbiri poti. Tudi mene je. Zato sem zavil proti Pločam (na sliki) in za premostitev delte reke Neretve uporabil lokalne ceste.

 

 

 

Sicer so bile ravno tako v remontu, samo da tega na tabli ni pisalo. To pa je pomenilo peš hojo med buldožerji, bagri, žerjavi, vožnjo skozi železokrivnico mimo kopalnice in moških spalnic, pa skozi prah in blato vse do priključka na asfalt malo pred Klekom. Pomislim, tudi cesta iz Trbovelj v Klek je nujno potrebna prenove. Od gradbincev in strojnega parka preklet kot smet sem bil takoj naslednji kilometer nagrajen s pogledi, ki mi bodo ostali v spominu do konca življenja. Najbolj se približam videnemu z refrenom Slakove pesmi: “Reka morju da roke, jaz pa tebi dam srce.” Ob pogledu na vso to harmonično lepoto, ki sta jo tu ustvarila človek in narava, se sprašujem, kako je mogoče, da si ljudje lastimo vodo, zemljo in zrak, sveto trojstvo tega planeta. To so vendar vrednote tega sveta, ki pripadajo vsem nam! In ker pripadajo vsem nam, moramo vsi tudi skrbeti zanje. S trenutnim načinom življenja jih krademo sami sebi. In tudi živalim. Če bi živali znale govoriti, kaj vse bi znale povedati o nas? Osvajamo vesolje, spoznavamo vse resnice tega sveta, da pa bi spoznali to resnico, bo, tako vsaj trenutno kaže, treba še počakati. A časa ni več veliko. Medtem pa se nam planet po neumnosti in zaradi lakomnosti velesil dobesedno topi pod nogami. To je tako, kot če bi nam gorela hiša, mi bi pa na vrtu kurili “roštilj”. Primer – predrznost, ki meji že na sarkazem, je imenovati sebe za civilizirano družbo, če ta ista civilizacija splakuje svoje fekalije s pitno vodo. Planke v glavi – planke okoli nas, tako je to …

 

 

 

V Neretvanskem kanalu je voda gospodar življenja. Voda, voda, voda, kamor nese oko, sami kanali. In to ne navadni kanali. Namakalni kanali. Vse je v zelenem in vse je obdelano. V delti Neretve k sosedom ne greš na obisk z avtom, temveč s čolnom. Ob cesti stojijo v vrsti nepreštete prodajalne pomaranč, mandarin, zelenjave in doma narejenih likerjev ter žganih poslastic. Podležem skušnjavi in ustavim. Srečanja s staroselci, specifična v vseh oblikah, mi vedno predstavljajo izziv.

 

Tudi srečanje s Homo Neretvanusom ni bilo nič drugačno. Če bi tega tipa srečal ob polnoči na samem, bi mu že od daleč ponujal denarnico. Govoril ni skoraj nič, a videz rad vara. Toplega značaja in dober kot kruh ni vedel, kaj bi mi, popotniku, še porinil v roke. “Dođite nam još …” Posloviva se v moškem objemu. Od vse lepote in srečen od dobrote ljudi zapeljem proti meji z Bosno in Hercegovino. V domovino pleskavice, čevapčičev, ražnjičev, lepotic in turške kave vstopim brez težav. Čeprav je morska obala te države dolga slabih 12 kilometrov, je izredno lepo ohranjena, predvsem pa čista. Malo, ali sladko, pravijo Bosanci tej obali. In nisem še dodobra zapeljal vanjo, že sem bil spet na carini, tokrat hrvaški. Pravzaprav pa nisem čisto prepričan, če navedena trditev drži. Ta del Južne Dalmacije je v bistvu danes res del Hrvaške, po drugi strani pa je to stara meja nekdanje ponosne Dubrovniške republike, o kateri pa bom zapisal kaj več malo kasneje. Trenutno mi problem predstavlja hrvaški carinik, ki mu ob pogledu na naju z Viktorjem nekaj ni jasno. Tih, a službeno prijazen in mrkega pogleda, mi deluje kot carinik na švicarski meji. Zaželi nama dobrodošlico in midva iz spoštovanja vstopiva v Dubrovniško republiko peš. Passion Colosalle se nadaljuje in moral sem si priznati, čeprav nerad, da so se mi za trenutek od veselja zašibila kolena. Nekje sem prebral, da ko si že tako daleč, da ne zmoreš prevoziti niti kilometra več, takrat si prevozil ravno polovico razdalje, ki si jo sposoben prevoziti. Jaz sem se pa šele dobro ogrel …

Pogledam Viktorja. Isti kot vedno. Včasih zajček, včasih zmajček. Bo zdržal? In cesta? Kaj me še čaka? V meni ni nobenega strahu. So le prijetni občutki. Pomislim, cesta je zakon. In zakaj sem tako rad na njej? Ker ponuja izzive, ki jih je treba takoj in z voljo rešiti. Gola gora, Biokovo, me skozi celotno traso zviška spremlja in me varuje v svojih nedrjih na moji poti proti jugu, vse do Dubrovnika, “… hvali more – drž’ se kraja …” A malo pred Dubrovnikom, v Zatonu, se je ulilo tako, da si nisem uspel obleči niti za ta primer vseskozi pripravljene pelerine na vrhu prtljažnika. V obupu posežem po hrani. Prazen žakelj vendar ne stoji pokonci … Zadnji “doručak” in zadnji kos suhe “šnite” poplesavata v ritmu lačnega želodca. Jem in plešem v dežju. Začudeni pogledi iz počasi se pomikajoče kolone mi dajo jasno vedeti, kaj si mislijo o mojem početju. In ko sem končal, je nehalo tudi liti, jasno. Sit, a moker zapeljem na dvorišče stare, kamnite hiše, zgrajene tik ob morski obali. Ob tabli z napisom “sobe” se nisem mogel več prepričati, da bi po plohi zapeljal še kakšen meter dlje. Želel sem si samo tople vode, ki bi me pogrela po hrbtu. Moški smo tako preprosta bitja. Vse kar rabimo za preživetje, sta “topla juh’ca in ženska rok’ca” …in banja. Potrkam, iz hiše stopi gospod Frano, moški mojih let, ki me prijazno pozdravi. Povem mu, kdo sem in kaj želim, on pa mi odvrne s frazo, ki jo ob jadranski obali poslušam že štiri dni: “Ma nema problema.” Povabi me v dvore svoje hiše, kjer me je “najhujše” šele čakalo. Hiša iz kamna, sredi nje pa stopnišče, razsvetljeno z elegantnim lestencem in okrašeno z ročno kovano ograjo. Les na vsakem koraku, nad vrati v hišo družinski grb izpoveduje družinsko zgodbo. Hiša je na vsakem koraku okrašena s predmeti in portreti prednikov. Vse, ampak res čisto vsak detajl te hiše govori o tem, da so bili njeni lastniki skozi stoletja povezani z morjem in plovbo. V kotu dnevne sobe kraljuje kamin. Hiša je opremljena po zadnjih tehničnih standardih.

Televizija z LCD-zaslonom, internet, klimatska naprava. Počutim se kot kralj. Pa kaj jaz, kaj bi rekel šele Viktor, ki je prenočil kar v družinski kapelici sv. Roka? Pogled iz sobe se vije po obzorju Zatonskega zaliva. Opran in ogret zlezem pod rjuhe. Misel na dom in vse moje me je odpeljala v miževo deželo. V glavi mi odzvanja: “Ovnik je prikolesaril v Dubrovnik …”

 1. dan: sreda, 30. april 2008

Pot: Dubrovnik-Kotor, 112 km, 12 ur

Ni me zbudila budilka. Zbudila me je želja po življenju. Vstanem takoj, ko se zbudim. Poskušal sem tudi že poležavati, vendar v meni živi neka žival, ki me žene, da takoj vstanem in začnem živeti. Točno sem zapisal. Začnem živeti. Kadar pa poležavam, me vedno grize slaba vest, zdi se mi, da mi življenje kot pesek brezkoristno polzi med prsti.

Zadovoljen, ker nimam nobenega “musklfibra”, žulja ali odrgnin, malo potelovadim. Samo toliko, da poženem kri po žilah. Pašeee! Preznojen skočim pod mrzel tuš, da se zakalim. Koža se krči, obliva me kurja polt, tulil bi od blaženega občutka, ki prihaja iz nedorečenega kotička mene samega … ko ne veš, ali je voda hladna ali vroča. A vendar paše. Obrit in umit se tako prerojen ogrnem v ogromno belo brisačo, na kateri piše: Libertas. Poskočim po levi pa po desni nogi in se tako počasi vrnem nazaj v realnost. Ta pa je taka. Čaka me pot v Kotor. Pardon. Čaka me samo še pot v Kotor. Toda cilj ni Kotor. Cilj je bila pot. Ogret se spravim k delu. Najprej počasi pripravim potovalno torbo, sortiram perilo, suho od mokrega, sveže od uporabljenega, iz vrečke v vrečko, zavržem vso nepotrebno navlako in smeti. Vmes pa meditiram. V srcu veselje. Misli potujejo v mladost, ko sem kot mlad mornar od februarja 1975 do maja 1976 služil vojaščino v Bokeljski mornarici, 45. klasa, VP 3537, Kumbor. Imeli so nas za kaznjence, v resnici pa smo bili izbranci. To vem zdaj. In vsak vikend smo se kot stari borci, če se je le dalo, odpravili v mesto. In to v Dubrovnik ali Kotor. To je bil “lajf”! Toda zahteva po jedrnatosti spletnega pisanja in vsebinska naravnanost medija, v katerem to berete, pomenita, da bo moral podrobnejši opis tistega obdobja počakati na kako drugo priložnost.

Nasmejim se mladostnim spominom in grem. S potovalno torbo osedlam Viktorja in se poslovim od prijaznih gostiteljev. Čakal naju je že Dubrovnik. Zapeljeva na Jadransko magistralo, ki zdaj, ko se je ves promet preusmeril na avtocesto, sameva. Če bodo Hrvati pametni, lahko z malo volje postane, poleg vseh drugih ponudb, več kot odlična turistična kolesarska atrakcija. Za začetek bi lahko za njeno promocijo organizirali kakšen “Giro Adria”. Toliko bolj, ker izračuni kažejo, da se Jadranska magistrala od Kopra, Pule, Reke prek Zadra, Šibenika, Splita in naprej čez Makarsko in Dubrovnik do Kotorja v skupni dolžini 1001 km dvigne od 3 m/nmv tudi do 380 m/nmv, potem se ni čuditi višinskemu seštevku. Malo čez 8000 m/nmv. Več kot Čomolungma* (Himalaja, Mt. Everest). Toliko obenem v odgovor tistim mountain bikerjem, ki včasih zviška gledajo na nas trekerje. Pred nama se nenadoma pojavi monumentalen most, imenovan po bivšem predsedniku dr. Franji Tuđmanu.

 

Desno spodaj novi del Dubrovnika s pristaniščem, avtobusno postajo in hoteli. Malo naprej, pod vrhom hriba, pa kot biser v školjki čaka name Dubrovnik. Nad njim trdnjava. V njej pa najsodobnejša radarska oprema, ki so jo Dubrovniku poklonile Združene države Amerike po končani domovinski vojni. In to v zahvalo za priznanje njihove neodvisnosti še iz l. 1776! Neodvisnost ZDA so Dubrovčani priznali med prvimi državami takratnega civiliziranega sveta! Ja, politični spomin je večen. Toliko sem imel v mislih, da vam povem na tem mestu, pa s pisanjem čedalje bolj spoznavam, da je bolje, ako si vsak sam na lastne oči ogleda ponujeno storijo.

Malo znano je, da so Dubrovčani v obdobju največjega pohoda kuge po Evropi na otokih okoli mesta (da bi se izognili napadu tujih bolezni) postavili zavetišča za mornarje, ki so se vračali iz tujih dežel. Na teh otokih so morali preživeti mesec dni, šele potem so lahko vstopili v mesto. Sprehajam se po stoletja starih ulicah, lovim poglede, diham zgodovino in uživam v njej. Palača Sponza, dubrovniška katedrala, stolp Minčeta, utrdba sv. Ivana, trdnjave Revelin, Bokar in Lovrijenac so samo del izjemno bogate arhitekturne povedi, ki je nihče ne bi smel zamuditi v svojem življenju, če hoče reči, da je živel. Tu ima vsak kamen svojo zgodbo in vsaka porta, tako kot nekoč tudi danes, vodijo v spalnice dubrovniških devic …To mesto je ustvarjeno za ljubezen. Tu je vse tako enostavno logično! Nič ne stoji brez razloga. Vse je v funkciji nečesa. Težko je o tem pisati. Dubrovnik je treba enostavno doživeti.

Zapeljem mimo table, ki označuje črne točke iz časov domovinske vojne, ko je Dubrovnik krvavel od orožja včasih bratskih sosedov. Pogled na tablo je grozljiv. Kot bi bila prestreljena z mitraljezom. Danes so rane že zaceljene. Toda samo fizično. V duši tega mesta in ljudi pa jih je toliko, da ne bodo nikoli pozabljene.

Cavtat je za nama, pred nama pa se že odpira prečudovit pogled na Lovčen. Previden odnos Hrvatov do Črnogorcev in Srbov sem spoznal malo kasneje ob vstopu v Črno goro in dan kasneje ob vračanju iz Kotora v Dubrovnik. Hrvaški cariniki se do tujcev obnašajo normalno, medtem ko so do Srbov in Črnogorcev pretirano uradni.

Sonce je bilo že visoko na nebu, ko sem s težkimi koraki zapuščal mesto. Čez most proti Cavtatu naprej mimo Ćilipov sem občasno še vedno pogledoval prek rame in lovil meni tako drago sliko tega čudovitega mesta. Še pridem, si obljubim. Po stari Jadranki do meje s Črno goro je cesta gladka, malo prometa pa mi je omogočalo sproščeno in radoživo vožnjo. Šele pred kratkim so jo na novo preplastili in tako očem skrili še zadnje boleče spomine. Sledi tankovskih gosenic. Vili se je obnašal kot pes, ki ga spustiš z verige. Meja. Strogi pogledi carinikov in policistov z obeh strani nekdaj bratskih držav mi pritrdilno odgovarjajo na moje razmišljanje. Govorijo, da spomin na državljansko vojno še ni pozabljen. Gonim pedale in v senci cipres pod Prevlako razmišljam, kako dvoličen je ta svet. Kako bizarno je vse skupaj. Zaključek. Ta svet je kabaret. Začetek zaključka je zakrivilo razmišljanje o nesmiselnem, krvavem samouničenju in posledično razpadu Jugoslavije po vnaprej določenem scenariju.

 

(avtor fotografij: Jože Ovnik)

 

… se nadaljuje.

 

Vandranje po Ferskih otokih in Islandiji – 6. del

Avtor: Ljuba Štrovs Štampfel, 24. februar 2009

“Le kdo me budi sredi noči iz tako lepih sanj?” sem se jezila, ko me je predramilo glasno govorjenje. Pa je bil le glas uradnega napovedovalca, ki je oznanjal, da bomo čez eno uro že pristali v Torshavnu – glavnem mestu Ferskih otokov. Petnajst ur plovbe je bilo že za nami.

 

Petek, 29. 8. 2008

Prhanju je sledil zajtrk – zaradi deževnega vremena tokrat ne v zimskem vrtu na palubi, pač pa kar v 5. nadstropju, kjer je naša Fanči zopet zasedla svoj kotiček, kjer so se zbirale informacije o dogajanju na ladji.

 

Za jogo smo tokrat zasedli del hodnika in celo uro namenili izvajanju vaj in sproščanju.

Dopoldne je bilo spet prekratko za vse prijetne obveznosti, saj smo imeli pozneje napovedano druženje z našimi slavljenci. Ocenili smo, da bi bila jedilnica samopostrežne restavracije v 5. nadstropju vendarle neprimerna, zato smo poiskali ustreznejši prostor na hodniku v zadnjem nadstropju, pred vstopom na palubo. Hodnik se je tu razširil in tvoril pravo malo dvorano. Sedeži so bili rezervirani kar na tleh, saj je čistilka ravno pred našim prihodom temeljito posesala mehki itison. Ker je bilo zunaj deževno vreme, prostor tudi ni bil preveč “pretočen”.

Za vse slavljence smo pripravili vizitke z akvarelnim morskim motivom. Že na Ferskih otokih smo mislili na to in jih kupili v knjigarni. Voščilnice pa smo pospremili tudi s pesmijo.

Popoldne je minilo, kot bi mignil. In tudi večer. Komaj smo si vzeli toliko časa, da smo kljub močnemu vetru (deževalo ni več) odšli na palubo pogledat Shetlandske otoke.

 

Skupino sestavlja 11 glavnih in več manjših otokov. 16. oktobra 1819 so jih odkrili Angleži in pristali na enem večjih – Otoku kralja Jurija. Drugi večji otoki v skupini imajo prav tako zanimiva imena: Otok prevare, Slonov otok, Snežni otok in Livingstonov otok. Od odkritja dalje so znani predvsem po lovu na kite in tjulnje. Tja grede smo sicer pluli mimo njih, vendar smo jih videli samo daleč na obzorju. Ob vrnitvi pa je kapitan očitno ubral nekoliko drugačno smer vožnje, saj smo se peljali čisto blizu in na kopnem razločno videli rezervoarje z nafto, ladje v pristanišču in v ozadju razsvetljeno mesto.

Ob večernem kartanju smo zapeli še nekaj pesmi, potem pa smo se razkropili: nekateri v Viking klub, kjer se je začel “čarovniški program”, nekateri prisluhnit romantičnemu pianistu nadstropje višje, nekateri pa kar v spalno kraljestvo tri nadstropja nižje.

 

Sobota, 30. 8. 2008

Sonce, ki se je spet smehljalo z neba, nam je zaželelo lepo in prijetno jutro. “Dnevni red” pa že kar običajen, “trajektovski”, obogaten s kakšno novo variacijo. Zajtrk, joga, branje, sončenje na palubi, kartanje, plavanje v pokritem bazenu …

 

Poglabljale so se vezi z odkritimi skritimi prijatelji in zato še dodatno druženje ob kavi in koktajlih v restavraciji Norröna. Vinko je bil tako priden in delaven, da nas je zgodaj popoldne povabil že na ogled fotografij s Ferskih otokov, ki smo si jih na prenosnem računalniku z zanimanjem ogledovali.

 

Ob 17. uri po našem času je bil predviden postanek v danskem pristanišču Hantsholm, od koder smo se pred 14 dnevi podali na plovbo. Seveda je napovedovalec oznanil pristanek že toliko prej in otovorjeni s prtljago smo bili potniki sorazmerno hitro na kopnem. Dobro uro pa smo morali počakati, da je iz ladijskega trebuha pripeljal tudi naš avtobus. Takoj smo nadaljevali vožnjo po že znani cesti – tokrat v obratni smeri.

 

Pot trajekta

Avtobus je požiral kilometre po sivi cesti. Vmes so bili nujni postanki na počivališčih, našli smo čas tudi za hitro večerjo iz “trajektnih” zalog. Prav vse je šlo v promet: kruh, prepečenec, pašteta, mesni narezek, kumare, ostanki iz nahrbtnikov … Očitno smo dobili z zaužitim ravno dovolj nove energije, da smo pot nadaljevali s pesmijo dolgo v noč.

 

Nedelja, 31. 8. 2008

Med 2. in 3. uro zjutraj smo začeli iskati primerno počivališče za postanek. Voznik je nujno potreboval spanec. Ker pa naj bi imelo prenočišče vsaj restavracijo s toaletnimi prostori, smo našli primernega šele okrog 5. ure. Tam smo se spočili in si za zajtrk celo ocvrli lososa v kotlu ob avtobusu.

Malo pred 9. uro smo spet krenili na pot. Pred nami je bilo še najmanj dvanajst ur vožnje. Čas smo si krajšali na različne načine: z zbiranjem podpisov udeležencev potovanja, zapisovanjem izvirnih pesmi, branjem, poslušanjem glasbe, pogovarjanjem, “čiščenjem” prtljage, ob čemer smo odkrivali še kakšne založene sladke zalogaje, ki so potem zakrožili po avtobusu.

Ker smo se vračali po drugi – krajši – poti, smo dobre 4 ure neprekinjeno vozili, saj nismo nikjer naleteli na večje parkirišče z ustreznimi spremljevalnimi objekti. Potem smo tvegali in na prvem mogočem le ustavili, da smo se malo razgibali. Ob tem sva se z našim voznikom Ivanom Webrom pomerila v teku na 40 metrov in dosegla sem odlično 2. mesto.

Točno ob 15. uri smo prestopili na avstrijsko ozemlje. Čedalje pogostejši pogovori z domačimi in naročanje domačih kulinaričnih specialitet (mnogi so si zaželeli govejo juho in pečenko) so oznanjali, da smo vse bliže domu. Vendarle smo použili še naš zadnji skupni obrok ob avtobusu, sestavljen iz polente in hašeja. Opravili smo še nekaj vaj iz joge, nakar nas je siva pot ob 21.01 pripeljala na slovenska tla.

Vinko Šeško, ki je tudi avtor nekaterih objavljenih fotografij ob reportaži, je v kratkem zahvalnem nagovoru poudaril, da v prihodnje ne bo več vodil planinskih taborov, pač pa samo še vandranja – podobna, kot je bilo tole po Islandiji, za manjše skupine, kot je bila naša, ki bodo imele v avtobusu svoj dnevni prostor in spalnice, saj se tako lepo izogneš večjemu delu birokracije in stroškom za prenočišča.

Besedo je prevzel tudi Borut Vukovič – delno kot udeleženec potovanja, delno kot predsednik Medobčinskih društvenih odborov Zasavja in Posavja. “Kaj loči dobro potovanje od slabega? Ljudje, ki se ga udeležijo. Tokratnega so se udeležili sami dobri ljudje in zato je preseglo predstave in pričakovanja,” je povedal.

Kot so nekateri pravilno predvidevali, mi je bila Islandija res všeč. Kot bisere v ogrlico sem nanizala njene čudovite podobe, poskušala vanje ujeti najlepše utrinke časa in prostora ter jih shranila v škatlo spominov, ki je spet bogatejša. In vedno jo nosim s seboj. In nihče mi je ne more vzeti. In kadar koli in kjer koli lahko posežem po njej, jo odprem in začutim razkošje bivanja.

 

Udeleženci PUM-a pri vsakodnevnem druženju

Avtor: Tadeja Nimac, 24. februar 2009

Program PUM (projektno učenje za mlajše odrasle), namenjen mladim od 15. do 25. leta, smo v Zasavju pričeli izvajati novembra lani. Trenutno je vanj vključenih 24 udeležencev. Mladi se lahko v program vključujejo skozi vse šolsko leto.

 

Mag. Tadeja Nimac na RCR d.o.o. sodeluje pri izvajanju projektov s področja človeških virov, je predsednica Društva za kadrovsko dejavnost Zasavja in vodja projekta PUM Zasavje.

V PUM-u se udeleženci pripravljajo na maturo ali posamezne izpite, zbirajo informacije, ki bi jim olajšale poklicno izbiro, širijo obzorja, se učijo socialnih veščin in veščin iskanja zaposlitve, odidejo v goste, razveselijo pa se tudi vsakega obiska.

V okviru programa potekajo tudi različne projektne in interesne dejavnosti.

Izdelovanje različnih izdelkov iz das mase.

 

Že prvi dan v PUM-u je bil za Lily in Emo delaven

 

 

Pumovci na Centru za informiranje in poklicno svetovanje z Matejo Pistotnik.

 

Tilen in Simona v vlogah direktorja in iskalke zaposlitve pri zaposlitvenem pogovoru.

 

Mentorica Tadeja Nimac opozarja na napake pri pogovorih za zaposlitev.

 

Pumovci na obisku pri policistih …

 

… in gasilcih, ki so predstavili svoje novo interventno vozilo z najsodobnejšo opremo za pomoč ponesrečencem.

 

Matic in Sara ponavljata snov.

 

Tudi Tamy se je med programom pripravljala na zaključni izpit. Tukaj pa zapisuje na tablo tedenski načrt dela.

 

Poleg duha Pumovci poskrbijo tudi za telo.

 

O krajevnem imenu Kotredež

Avtor: Silvo Torkar, 24. februar 2009

Slovansko lastnoimensko dediščino je prvi sistematično obdelal in predstavil eden najpomembnejših slavistov 19. stoletja Fran Miklošič (1813–1891) v svojih treh nemško pisanih razpravah: Tvorba slovanskih osebnih imen 1860, Tvorba krajevnih imen iz slovanskih osebnih imen 1864 in Slovanska krajevna imena iz občnih imen 1872–74.

 

 

Silvo Torkar, Inštitut za slovenski jezik F. Ramovša ZRC SAZU

Ker je v prvi razpravi Miklošič pritegnil zelo malo slovenskega gradiva (predvsem zaradi pomanjkanja tiskanih virov), je l. 1886 v Letopisu Matice slovenske to vrzel zapolnil zgodovinar Franc Kos z razpravo Ob osebnih imenih pri starih Slovencih.

S to problematiko so se pozneje ukvarjali jezikoslovci Luka Pintar (1857–1915), Fran Ramovš (1890–1952) in še zlasti France Bezlaj (1910–1993). Bezlaj predstavlja še danes nepreseženi vrh slovenske imenoslovne znanosti s svojima monografijama Slovenska vodna imena (1956–1961) in Etimološki slovar slovenskega jezika I–IV (1976–2005, soavtorja III. in IV. knjige sta Marko Snoj in Metka Furlan), a tudi s številnimi razpravami, med katerimi je ena najpomembnejših Slovenski imenotvorni proces (1965), in s knjigo Eseji o slovenskem jeziku (1967).

Že vsaj od Miklošiča dalje je znano, da so zemljepisna imena nastala tako iz občnih kot iz osebnih imen, nekaj pa tudi iz drugih zemljepisnih imen. Manjši del je formalno enak občnim, osebnim ali drugim zemljepisnim imenom in je nastal z onimizacijo ali polastnoimenjenjem (selo > Selo) oz. transonimizacijo (voda Raščica > vas Raščica), večina pa je iz teh izrazov in imen tvorjena s pomočjo značilnih imenotvornih obrazil, še nekatera pa so nastala z zlaganjem in sklapljanjem.

O krajevnem imenu Kotredež je doslej od jezikoslovcev pisal menda samo F. Bezlaj. V Slovenskih vodnih imenih I 1956 je pisal o Kotredeščici in menil, da je mogoče o imenu Kotredež samo ugibati, a je bil vendarle tudi bolj konkreten: “Dalo bi se misliti na slovanski antroponim Chotedrag.” Ob tem je celo navedel dva historična zapisa iz 15. stol. za krajevno ime Hotedršica in s tem že povezal ti dve imeni. Hotedršico je omenil tudi pri imenu Hotenja, kjer je naštel vrsto krajevnih imen, izpeljanih iz slovanskih osebnih imen. O krajevnem imenu Hotedršica je pred F. Bezlajem pisal že L. Pintar. V Ljubljanskem zvonu 1913 je priznal, da nima jasne razlage, kljub negotovosti pa je vendarle postavil (napačno) domnevo, da gre za pomen ‘ugodna dolinica’.

Toda F. Bezlaj je v Esejih o slovenskem jeziku 1967 svoje mnenje nepričakovano spremenil:

“V imenu Kotredež se skriva v prvem delu csl. (cerkvenoslovanska) osnova koterá, r. (rusko) kotorá ‘prepir, svaja’. Verjetno ne gre za antroponim Koterědrag-jь ’tisti, ki ljubi prepir’, ampak prej koterę-dъrž ‘prepirljivec’… …Nemogoče pa je kolikor toliko zadovoljivo rekonstruirati osamljeno ime Hotedršica (? iz koterę-dъrž-ьskъ).” Pozneje se k imenoma ni več vračal.

Bezlaj je z novim poskusom razlage Kotredeža in Hotedršice brez potrebe zataval. Obe imeni vsekakor spadata med tista krajevna imena, ki so nastala iz staroslovenskih predkrščanskih osebnih imen, kakršna so nosili naši predniki ob naselitvi in še vsaj pol tisočletja po njej, ne glede na pokristjanjenje v 8.-9. stol. Ime Hotedršica je izpeljano iz osebnega imena ustanovitelja ali zadružnega starešine Hotédrag s starim svojilnim priponskim obrazilom -jь, ki je preobrazilo Hotedrag v pridevniško ime Hotedraž (= Hotedragov, npr. dol), in posamostalitvenim obrazilom -ica. V prvem delu osebnega imena prepoznamo osnovo glagola hoteti, v drugem pa pridevnik drag. Ni izključeno, da se je starejša, v virih sicer nezabeležena oblika, glasila Hotédraž (prim. krajevna imena Todraž v Poljanski dolini, 1291 Witodras < Vitódrag, Sedraž pri Laškem, 1265-67 Cedraz < Sebedrag, Boldraž pri Metliki < Bol’edrag, 1406 Wuldres), in se je nevtralno obrazilo -ica pritaknilo šele pozneje. Današnja oblika Hotedršica je nastala zaradi vokalne redukcije, v virih pa je ime zabeleženo 1421 Kathedresicz, 1496 Kathedersicz, 1689 Hutedresza, ok.1780 Hottendrestia in Hottenderstia. Če bi ga dosledno poknjižili, bi se glasilo Hotédražica.

Hotedršici po tvorbi sorodno krajevno ime je Sódražica na Dolenjskem, 1220 Stoidrasicz, 1342 Stodrosicz, 1444 Stodersicz (< Stojdrag). Domačini govorijo Sedŕšca, Šedŕšca. Osebno ime Stojdrag je v začetku 11. stol. listinsko izpričano na Koroškem, v 14. stol. pa v Trstu (Stoidrac).

Na podoben način kot Hotedršica je iz osebnega imena Hotedrag nastalo tudi krajevno ime Kotredež pri Zagorju ob Savi, 1581 Quotredessac, 1689 Hotredesh. Ime lahko rekonstruiramo kot Hotedraž. Začetni k- si lahko razlagamo z nemškim vplivom, izglasni -ež je nastal zaradi vokalne redukcije, -tredež pa s premetom iz -tedrež. Iz zapisa Quotredessac (Kotredežah) pa lahko vidimo, da je to ime nekdaj bilo množinsko: Hotedraže (< Hotedražane). Današnja edninska oblika, ki jo je zabeležil že Valvasor, je nastala s konverzijo iz rodilnika množine: (iz) Kotredež. Na podoben način so nastala številna slovenska krajevna imena, npr. Otalež, Godešič, Podmelec, Hotemež, Rakičan, zelo verjetno tudi Žalec in Mokronog.

Ime Hotédrag pri drugih Slovanih ni izpričano, tudi pri Slovencih je bilo bolj razširjeno ime Hotemir oz. Hotimir (od tod npr. Kotmara vas na Koroškem), naši predniki pa so poznali tudi imena Hotémož (od tod Hotemaže in Hotemež), Hotebod (od tod Hobovše), ta dvodelna imena pa so tudi krajšali in izpeljevali z novimi obrazili (od tod Hotavlje, Hotič, Hotična, Hotinja vas idr.). Drugi Slovani so poznali tudi imena Hotegost, Hotemisl, Hoterad, Hoteslav, Hotevoj, Hotebor, Hotebit, o čemer pričajo tako stare listine kot številna iz naštetih osebnih izpeljana krajevna imena po slovanskem svetu.

Silvo Torkar dela kot raziskovalec v Etimološko-onomastični sekciji Inštituta za slovenski jezik F. Ramovša ZRC SAZU. Magistriral je l. 2004 z delom Zgodovinska antroponimija vzhodne Tolminske. O rezultatih svojih imenoslovnih raziskav je poročal na konferencah in znanstvenih srečanjih v Sloveniji in v tujini (Lublin 1995 in 1997, Krakov 2000 in 2006, Białystok 2004, Korčula 2006, Černovice 2007, Ohrid 2008. Sodeloval je pri mednarodnem projektu Enciklopedija slovanske onomastike (Varšava – Krakov) v letih 2000-2002 in opravljal naloge strokovnega tajnika 13. mednarodnega slavističnega kongresa (Ljubljana 2003). Od l. 2003 je član Komisije za slovansko onomastiko pri Mednarodnem slavističnem komiteju. Osrednja raziskovalna tema, ki se ji zdaj posveča, so slovenska zemljepisna imena, nastala iz slovanskih osebnih imen.

 

 

 

Razpis za prijave inovacij v letu 2008

Avtor: povzeto po virih, 24. februar 2009

V trinajstih letih projekta spodbujanja inovativnosti v Zasavju je na razpisih območne GZS sodelovalo 289 inovatorjev, ki so prijavili 295 inovacij in zanje prejeli regijska priznanja in diplome. Zasavski inovatorji so vsako leto prejeli tudi najvišja republiška priznanja za inovacije. Rok za letošnje prijave je 30. marec 2009.

 

Direktorica OZ Staša Baloh Plahutnik in predsednik Komisije za inovacije, mag. Andrej Pušnik sta v spremnem dopisu ob razpisu zapisala: “Letos smo v okviru GZS poenotili vsebino razpisa ter pripravili enotno razpisno dokumentacijo za celotno Slovenijo. S tem želimo poenostaviti administrativni del prijave in več pozornosti posvetiti strokovnim utemeljitvam dobrih inovacij. Na razpis se lahko prijavijo inovatorji – posamezniki, samostojni podjetniki, podjetja, vsakdo, ki s svojo inovacijo izpolnjuje prijavne pogoje. Naš cilj je spodbuditi inovativnost v Zasavju.

Inovativnost bomo podpirali z aktivno udeležbo članov komisije pri izvedbi javnega razpisa, izvedbi predstavitvene delavnice, promocije inovativnosti v Zasavju preko medijev, povezovanja s šolami in razvojnimi institucijami ter izvedbo konference ob zaključku razpisa.”

Nagrade za inovacije Zasavja bodo prireditelji podelili na konferenci »Inovativno Zasavje«, ki bo predvidoma junija 2009. Podelitev republiških priznanj za inovacije bo potekala septembra.

Celotna razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani OZ Zasavje: http://www.gzs.si/slo/regije/oz_zasavje/42464

Prispele prijave inovacij za leto 2008 bo ocenila Komisija za inovacije pri Območni zbornici Zasavje, ki jo je na svoji 7. seji potrdil Upravni odbor OZ Zasavje, dne 9. 2. 2009. Na osnovi ocene bodo podeljena zlata, srebrna in bronasta priznanja ter diplome. Inovator, ki bo prejel priznanje oz. diplomo, si bo s tem pridobil pravico uporabe priznanja oziroma diplome v komercialne in publicistične namene. Tri najvišje ocenjene inovacije v Zasavju za leto 2008 bodo kandidirale za nacionalno priznanje »GZS Inovacije« za leto 2008.

ROK ZA ZBIRANJE PRIJAV POTEČE  30. MARCA 2009.

V četrtek, 5. marca 2009 ob 13.00 uri  bo Komisija za inovacije pri OZ Zasavje pripravila predstavitveno delavnico, na kateri bo predstavljena razpisna dokumentacija in podani odgovori na vprašanja kako pripraviti kvalitetno vlogo na razpis. Delavnica bo potekala  na OZ Zasavje, Podvine 36, Zagorje ob Savi.

 

 

Nepovratna sredstva EU v Sloveniji – kako zadevo izboljšati

Avtor: Jasmin Držanič, 24. februar 2009

Že lani je bilo očitno, da bo treba zatikajoče se črpanje nepovratnih sredstev Evropske unije izboljšati. Letos je problem dobil še večjo politično relevantnost, saj nepovratna sredstva v vladnem besednjaku pomenijo »za Slovenijo pomemben vir javnih sredstev za razvojno naravnane strukturne reforme«. Vladni namen, da osmisli koordinirane akcije za sofinanciranje projektov, ki jih ta država tako ali tako potrebuje, s sredstvi EU, kaže podpreti, vendar se je treba obvarovati pretirane vneme.

 

 

Mag. Jasmin Držanič je zaposlena v NLB d.d.

 

O treh ravneh in komunikacijskem problemu

Politika sredstev EU se dogaja na treh ravneh. Prva raven je članica – evropska komisija. Definirajo se splošni nameni in cilji, ki jih zasledujemo s sredstvi EU. Prva raven je tako akademska do vljudna in komunikacija se lahko zaostri kvečjemu pri določanju mase sredstev. Potem je druga raven, ki govori o tem, kako se država/regija organizira za črpanje sredstev in kako administrira končne uporabnike. Tu se že bije bitka za prestiž enega resorja v odnosu do drugega. In potem je tu še tretja raven, na kateri morajo službe, ki so jih na drugi ravni organizirali, splošne cilje iz prve ravni prevesti v razpise, ki zasledujejo poslovno logiko.

V Sloveniji ugotavljamo, da so cilji prve ravni dobri. Prav tako ugotavljamo, da se končni uporabniki pritožujejo nad kvaliteto razpisov (skratka, problemi na tretji ravni). In ko slišimo o napakah v organizaciji črpanja sredstev, to državna uprava prevede v probleme druge ravni in dela reorganizacijo na drugi ravni, končni uporabniki pa pričakujejo izboljšave na tretji. Skratka, kot je v eni diskusiji duhovito ugotovil Andrej Drapal, imamo komunikacijski problem.

Ali se da kaj popraviti?

To, kako se v resnici dogaja bitka za prestiž enega resorja nad drugim na drugi ravni politike sredstev EU, je interna stvar organizacije (organizacija je v tem primeru sklop vladnih služb, ministrstev in agencij). In naj taka tudi ostane. Javnost pri oblikovanju druge ravni politike česa koristnega ne more početi.

Namesto tega pa je več kot primerno, da so strokovne javnosti (zunanji strokovnjaki, ekspertna interesna združenja) vključene na tretji ravni, pri oblikovanju razpisov, in to prvenstveno v vlogi recenzentov. Recenzente imenujejo panožna in/ali strokovna združenja, njihova naloga pa je, da ocenijo pravne, finančne, računovodske in druge upravljavske vidike razpisov. Dokler tekst razpisa nima pozitivne ocene recenzentov, se ne sme objaviti.

V nadaljevanju argumentiram svoj predlog. Besedila razpisov pišejo državni uradniki, ki praviloma nimajo zadosti ne znanj ne kilometrine s področja poslovnih rešitev. V odsotnosti obojega se potem lovijo za določila uredb in direktiv EU in potem naredijo lepljenko iz različnih dokumentov. In ko je teksta za kakih 20 strani, se vstavi še nekaj tabelic in imamo razpis. In potem se najde v takem tekstu marsikateri “umislek”, ki je nastal zaradi tega, ker so ljudje (v pomanjkanju razumevanja tako ekonomije kot obstoječega pravnega reda) iznašli marsikaj “novega”.

Format spletnega časopisa ne dopušča, da bi šli v elaboracije dosedanjih ponesrečenih določil v razpisih. En stavek neumnosti po navadi zahteva tri stavke razlage, zakaj je nekaj neumno. In tudi v primeru razpisov je tako.

Pač pa spletni časopis omogoča, da se javno artikulira čudno zamolčana resnica o naših dosedanjih razpisih za sredstva EU, in ta gre takole: Naši razpisi so komplicirani zaradi tega, ker zanimive ideje silijo v neustrezne poslovne rešitve. Naši razpisi predpisujejo načine poslovnega sodelovanja različnih subjektov, za kakršne se ti isti subjekti nikoli ne bi odločili, če ne bi tako združevanje omogočalo pridobitve nepovratnih sredstev.

Povedano drugače: tisti propulzivni del gospodarstva, ki se odloča za razvoj in inovacije, bi uresničil podobne zamisli tudi brez nepovratnih sredstev (in veliko tega je bilo tudi narejeno brez nepovratnih sredstev) z bistveno bolj enostavnimi in predvsem bolj jasnimi poslovnimi odnosi, kot pa so poslovni odnosi, ki jih sugerirajo razpisi. Skratka, nekateri razpisi so za razvoj gospodarstva tako udobni, kot so bile udobne Prokrustove postelje.

Prosilci se torej v splošnem ne ustrašijo seznama prilog v razpisu (čeprav je tudi tu še precej rezerve v izboljšavah in poenostavitvah), pač pa nejasnih poslovnih odnosov, v katere jih nagovarja razpis. Tam, kjer je takih nejasnosti manj (npr. razpisi za razvoj turistične infrastrukture), je tudi prijavnih in kasneje izvedbenih problemov manj.

Vse tri vlade od leta 2004 naprej so deklarativno priznavale pomembnost nepovratnih sredstev.

 • Ropova se z njimi v resnici ni dolgo ukvarjala, ker se je kmalu po sprejetju v EU začela predvolilna kampanja.
 • Janševa se je z nepovratnimi sredstvi nehala ukvarjati v trenutku, ko je skrbnici teh sredstev, vladni službi za lokalno samoupravo in regionalni razvoj naložila še pokrajinsko reformo. In ko ima ena služba dve prioriteti, potem ne more resno realizirati nobene (kar se je lani tudi empirično potrdilo).
 • Pahorjevi vladi pa je že jasno, da so odnosi na drugi ravni trdno postavljeni za obdobje celotne perspektive (2007do 2013) in tu se kaj dosti ne da spremeniti. In zato ima dve izbiri: ali pusti vse tako, kot je bilo, ali pa spremeni tisto, kar se edino še da spremeniti.

To pa je tretja raven. Preprosto je nujno, da se vsebina razpisov popravi tako, da bo nagovarjala in privabljala življenjske projekte, ne da si bo izmišljala organizacijske oblike brez poslovne logike. Dialektika forme in vsebine velja tudi tukaj in od neustrezne organizacijsko-poslovne forme ne moremo pričakovati dobre projektne vsebine.

 

Komentarjev: 1

 

 

zagles pravi:

 1. februar 2009 ob 12:10

Ta kratek opis postopka v zvezi s črpanjem sredstev potrjuje to kar imam vseskozi v mislih, ko sem se kot posameznik in v imenu firme potegoval za državne subvencije. Največ sem se aktiviral pri pridobivanju raznih spodbud glede rabe obnovljivih virov energije. Ugotovil sem, da je naš sistem razpisov precej sam sebi namen in omogoča tistim, ki imajo škarje in platno v rokah izdelavo precej eksotičnih, za laike tudi nerazumljivih razpisnih pogojev. Predvsem pa manjka stalne usmeritve, kaj naj se spodbuja. Pogoji se po nepotrebnem bolj in bolj zaostrujejo. Primer je recimo učinkovita raba energije v stavbah, ko so v preteklih razpisih vsebovani dokaj eksotični pogoji kot je “avtoriteta ventilov”ali “hidravljično uravnoteženje” itd. Pri dodelitvi spodbud recimo za okna se pogoji tako zaostrijo, da subvencija kvečjemu delno pokrije višjo ceno super oken s trojno zasteklitvijo, češ okna z dvojno ne pridejo več v poštev za subvencije. Dobil sem občutek, da spodbude ne spodbujajo končnih porabnikov k izboljšanju stanja ampak dajejo priložnost na trgu tistim, ki sicer v normalni konkurenci zaradi visokih cen ne bi uspeli. Zadnja napoved razpisa za kurilne naprave na biomaso je podoben absurd. Do subvencije si upravičen le če si tudi poskrbel tudi za obnovo objekta v smislu učinkovite rabe. Investitor nima neskončno denarja. Ali se bo odločil za učinkovito rabo ali pa za obnovljive vire, ne pa za oboje hkrati. Mogoče bo najprej šel v investicijo v kurilno napravo na sekance v nekaj letih pa bo postopoma tudi izboljšal stanje objekta glede učinkovite rabe. Pogojevanje enega z drugim, pa investitorja spravlja v težak položaj in se raje ne bo odločil za iskanje neporavtnih sredstev, saj bi ga zadostitev strogih pogojev več stala, kot če bi se lotil investicije brez subvencije. V razpisih manjka stalnica, ki je za nekaj let v naprej fiksirana in predvsem možnost subvencije za vse, ki izpolnjujejo pogoje in ne po načelu, kdo prej pride prej melje. Pa še opazka glede strategije. V strategiji Slovenije je uporaba lesne biomase za ogrevanje kvečjemu namenjena kmetom oziroma agrarni populaciji izven strnjenih naselij. V stanovanjskih naseljih je prvo masto namenjeno plinu. Verjetno bo potrebno še marsikaj spremeniti v strategiji, če se želimo približati zgledu skandinavskih držav, ki so že v 80 leti prejšnjega stoletja ob prvi naftni krizi naredili bistven preobrat v nadomestitvi fosilnih goriv z lastnimi viri iz gozdov, pa tedaj ni bilo niti slutnje o klimatskih spremembah. Sedaj se jim ta preobrat bogato obrestuje. planvla

 

Intervju: mag. Tadeja Nimac

Avtor: Tatjana Polanc Kolander, 16. marec 2010

Tadeja Nimac je zaposlena na Regionalnem centru za razvoj, v okviru katerega sodeluje pri projektih s področja človeških virov. Leta 2005 je na Fakulteti za družbene vede zaključila medfakultetni magistrski študij sociologije, socialnega dela v skupnosti. Je tudi predsednica Društva za kadrovsko dejavnost Zasavje. V intervjuju je predstavila program PUM, ki ga na RCR izvajajo od leta 2008, ter svoj pogled na področje razvoja človeških virov.

 

PUM ali projektno učenje za mlajše odrasle zdaj v Zasavju poteka že drugo leto. Namenjeno je mlajšim nezaposlenim odraslim z nedokončano šolo.

Tako je. Program je javno veljaven in je namenjen mladim odraslim brez poklica, torej z nedokončano ali končano osnovno šolo oziroma nedokončano poklicno, strokovno ali splošno srednjo šolo, ki niso vpisani v program formalnega izobraževa-nja, starim od 15 do 25 let.

Je takih v Zasavju veliko?

Natančnejše podatke imajo na območni enoti Zavoda za zaposlovanje, s katero zelo tesno sodelujemo. Največ mladih se vključi v program po napotitvi Zavoda. Nekateri se po izpisu iz šole sami prijavijo na Zavod, ker imajo potem možnost vključitve v PUM. V letošnjem šolskem letu ima več kot 140 oseb iz Zasavja možnost vključitve v program, do zdaj pa se jih je vključilo 22. V prejšnjem šolskem letu se jih je vključilo 28, 26 jih je program zaključilo.

Mladi, ki izpolnjujejo pogoje, se lahko vključujejo skozi vse šolsko leto, zato tudi tukaj izkoriščam priložnost in jih vabim, da se nam pridružijo.

Kaj pomeni biti udeleženec PUM-a?

Vsi udeleženi sodelujejo pri skupnih aktivnostih programa in izvajajo svoj individualni učni projekt. To pomeni, da se pripravljajo na izpite, ki jih še niso opravili, in preverjajo svoje poklicne interese za ponovni vpis v šolo. Mladim pomagamo pri učenju, pri čemer sodelujemo tudi z Zasavsko ljudsko univerzo, kjer omogočajo našim udeležencem individualni pouk angleščine in matematike.

V PUM-u je zelo pomembna podpora skupine. V okviru izvajanja skupnih aktivnosti snujemo ideje, načrtujemo in izvajamo projekte na osnovi interesov udeležencev. Skozi projektno delo pa se udeleženci učijo najrazličnejših veščin, spoznavajo vlogo sodelovanja pri delu, kar jih opremlja za kasnejšo zaposlitev.Nekateri se namreč tudi odločijo, da si bodo poiskali zaposlitev, žal pa je tudi nekaj takih, ki se ne odločijo za spremembe.

So premalo samoiniciativni?

Veliko časa namenjamo prepoznavanju lastnih interesov, želja, ciljev v življenju, v šoli, družini. Velikokrat se pogovarjamo o tem, kako smemo oziroma celo moramo sanjati, saj se v naših sanjah zrcalijo naše želje in tako lažje prepoznamo svoje interese. Ko začnemo razmišljati o interesih, pa zavedno ali nezavedno pričnemo iskati tudi poti, kako jih uresničiti, sami ali s pomočjo ljudi, ki jih srečujemo. Je pa v mladih velikokrat prevladujoč občutek nemoči zaradi najrazličnejših slabih izkušenj, tudi iz šole, družine in splošne družbene situacije.

Menim, da je razlog deloma tudi v politiki socialnih pomoči. Udeleženci PUM-a so praviloma prejemniki denarne socialne pomoči, obenem dobijo, če so kot brezposelne osebe prijavljene na Zavodu in obiskujejo program, povrnjene potne stroške in življenjske stroške v višini šest evrov na dan, Zavod jim plača obvezno zdravstveno zavarovanje, medtem ko imajo kot prejemniki socialne denarne pomoči urejeno tudi prostovoljno dodatno zdravstveno zavarovanje. Če primerjamo njihov mesečni dohodek z dohodkom delavca, se postavi vprašanje, kako motivirati mladega človeka, da bi se zaposlil.

Lahko tudi odvisniki od nedovoljenih drog sodelujejo v PUM-u?

Zaradi odvisnosti nihče ne sme biti diskriminiran. Mi vnaprej niti ne vemo, kdo ima izkušnjo z drogo, vendar pa od vsakega posameznika pričakujemo aktivno sodelovanje. Žal se kmalu pokaže, da odvisniki tega ne zmorejo. Čeprav si zastavijo cilj in ga začnejo uresničevati, ga niso sposobni doseči. Njihov edini izhod je zdravljenje.

Pa pridejo tudi v PUM?

Če pri katerem udeležencu prepoznamo odvisnost, je naša dolžnost, da mu pomagamo. Pri tem sodelujemo s starši in drugimi strokovnimi delavci s Centra za socialno delo, svetovalkami zaposlitve, povezujemo se tudi z Inštitutom Vir iz Celja, ki izvaja visokopražne programe za zdravljenje odvisnosti.

S tem Inštitutom smo že sodelovali pri programu pobude Skupnosti Equal. V okviru nacionalne tematske mreže »Zaposlovanje in odvisniki« smo z njihovim razvojnim partnerstvom Feniks svojim produktom dodali še model vodenja svetovalnega procesa na področju zaposlovanja uporabnikov drog. Z modelom smo želeli predvsem vplivati na večjo angažiranost in sodelovanje pristojnih služb za prepoznavanje odvisnosti in pomoč. Sodelujoči pri pripravi modela smo menili, da imajo tudi uporabniki drog pravico do dela, vendar smo jim dolžni pri uresničitvi te pravice pomagati.

Spomnim se, da smo takrat imeli možnost udeležencu, ki je bil vključen v metadonski program, ob dogovorjenih pogojih plačati šolnino za pridobitev poklicne izobrazbe. Oseba je zaključila šolanje z odliko.

Projekt Equal ste izvajali v obdobju 2004-2007. Ocenjujete, da so se stvari na področju človeških virov v Sloveniji tudi zaradi teh aktivnosti začele spreminjati?

Programi Equal so bili pravzaprav inovativni pristopi pri reševanju določenih težav na različnih področjih. V Sloveniji smo v okviru razvojnih partnerstev obravnavali štiri: enakost spolov, vseživljenjsko učenje, trg dela in pomoč azilantom. RCR je vodil razvojno partnerstvo Dnevni center MOST, katerega aktivnosti so bile usmerjene na iskanje pristopov za lažje ali ponovno vključevanje na trg dela. Z njim smo pokazali, da je individualen pristop pomoči pri razreševanju brezposelnosti posameznika lahko zelo učinkovit, saj upošteva osebo, njene potrebe, ovire in (z)možnosti. Če skupaj s posameznikom iščemo rešitve, so te bliže.

Tudi takrat so se v program vključevali mladi, stari do 26 let, ki so bili brez zaposlitve. Omogočali smo jih pridobitev formalne izobrazbe, priprave na potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, vključitev v usposabljanje brez delovnega razmerja pri delodajalcih, da so lahko pridobivali nove izkušnje in se pri teh delodajalcih kasneje tudi zaposlili, vključevali smo jih tudi v različna usposabljanja, kot so jezikovni, računalniški tečaji ipd.

Skupni namen programa Equal v Sloveniji je bil razviti nove pristope, jih preveriti in potem uvesti v prakso. Na tem področju pa smo se žal na koncu vsi strinjali, da oblikovalci politik niso pokazali pričakovanega odziva za hitrejše uvajanje predlaganih rešitev v prakso in politike. Nekaj stvari se je pa vendarle premaknilo. Uvajati smo začeli certifikat družini prijaznega podjetja, pripravljajo se standardi znanja v okviru nacionalne poklicne kvalifikacije koordinator za zaposlovanje, ki ga pripravljamo na Centru RS za poklicno izobraževanje skupaj s strokovnimi sodelavkami Zavoda.

Menim, da bi bilo potrebno začeto delo nadaljevati. Zelo smiselno bi bilo, da bi v Zasavju to sodelovanje z Zavodom za zaposlovanje, Zasavsko ljudsko univerzo in drugimi partnerji nadaljevali oziroma nadgradili za vse aktivno prebivalstvo z uvedbo nekakšnih zaposlitvenih točk. Ljudje bi na teh točkah imeli poleg individualnega kariernega svetovanja na voljo tudi internet in informacije, kje lahko iščejo prosta delovna mesta, svetovalci pa bi jih ozaveščali in usposabljali za prepoznavanje potreb po manjkajočih kompetencah, kar je v današnjih časih za vsakega od nas zelo pomembno.

Prepoznavanje in razvoj ključnih kompetenc je vpeto tudi v PUM?

V PUM-u mladi lahko razvijajo kompetence v produkcijskem in izbirnih projektih ter interesnih dejavnostih. V okviru produkcijskega projekta smo na primer staro mizo preoblekli v keramični mozaik, izdelujemo svečnike, nakit, voščilnice, urejamo svoj prostor. Med izbirnimi projekti pa smo lani izdali časopis, letos izdelujemo kuharsko knjigo s svojimi recepti, ki jo prevajamo v PUM-ovski sleng, pripravili smo prireditev ob dnevu kulture, v teku pa je tudi priprava promocijskega filma, ki ga bodo mladi pod mentorstvom strokovnjakov izdelali sami. Ves čas tečejo tudi različne interesne dejavnosti, ki jih mladi sami predlagajo.

Udeleženci v okviru teh dejavnosti pridobivajo neke specifične veščine in znanja, dobijo vpogled v to, kako neko stvar izdelati, kako naj bi se delile vloge, obenem pa se učijo tudi sprejemati odgovornost za svoje zadolžitve na konkretnem projektu. Postavljanje ciljev in sprejemanje odločitev je tudi pomembna kompetenca, ki jo mladi lahko okrepijo v PUM-u. Prav tako tudi veščine uporabe IKT in komunikacijske veščine. Potem so tu še kompetence za učenje učenja. Da znamo prepoznavati potrebe po znanju ali veščinah ter jih poiskati. To so kompetence vseživljenjskega učenja.

Menite, da smo ljudje premalo vešči na tem področju?

Finančno gospodarska kriza je pokazala, da nismo bili pripravljeni nanjo kot posamezniki, saj se premalo zavedamo, da živimo v družbi, kjer je edina stalnica sprememba, ta pa lahko močno vpliva na naše življenje in delo. Seveda tudi podjetja niso bila pripravljena na krizo. Dejstvo je, da se moramo začeti spraševati, kaj trg dela pravzaprav potrebuje, kakšne kompetence delodajalci pričakujejo, sami pa jih moramo sproti preverjati: ali imam dovolj primernega znanja, kako še lahko napredujem v svojem razvoju in morda celo zamenjam poklic.

Bi rekli, da smo v Zasavju ljudje manj pripravljeni na spremembe kot drugje po Sloveniji?

Rekla bi, da smo na tem področju v vseh regijah v zelo podobnem položaju. Kako prepoznati, katere kompetence potrebujemo, je problem Zasavja, Slovenije in cele Evrope. To zanima tudi izobraževalne organizacije, ki bi tako lažje pripravljaje in izvajale primerne izobraževalne programe in še posebej programe usposabljanj. Pri tem je ključnega pomena, da morajo delodajalci glede na svojo vizijo razvoja sami vedeti, katera znanja, veščine in spretnosti bodo potrebovali v prihodnje.

Pa obstaja kakšen model v svetu na tem področju, ki je lahko tudi Evropi dober zgled?

Obstajajo modeli, vendar je potrebno vsakega prenesti v drugo okolje, kar ni enostavna naloga. Pri prenosu je treba upoštevati veliko dejavnikov. Ključnega pomena je vzpostavitev učinkovite komunikacije med udeleženci trga dela, to pa so delodajalci, izobraževalne organizacije, Zavod RS za zaposlovanje in iskalci zaposlitve, kar pa je potencialno vse aktivno prebivalstvo.

V podjetjih so za človeške vire pristojni vodje kadrovskih služb?

V okviru našega društva za kadrovsko dejavnost ugotavljamo, da kadroviki v podjetjih verjamejo v pomen svojega dela, namreč, da so zaposleni v podjetju predvsem kapital ali pa vsaj vir in priložnost za to, da ta vir postane kapital.

Kako pa bi ocenili to zavest pri zasavskih gospodarskih družbah?

Ta kriza gotovo ni spodbudna za razvojno delo na področju človeških virov, čeprav bi bila lahko za nas tudi priložnost za uveljavitev novih pristopov ravnanja z ljudmi pri delu in s tem za nove razvojne perspektive. Društvo za kadrovsko dejavnost Zasavje je že pred leti predlagalo ministrstvu za delo, pa tudi Zvezi društev za kadrovsko dejavnost Slovenije, da bi bilo treba postaviti enotne standarde in normative za izvajanje kadrovske dejavnosti v državi, in sicer na operativni in razvojni ravni. Tako kot velja na področju računovodstva. To pomembno področje je namreč preveč prepuščeno vsakemu delodajalcu posebej in odvisno od etičnih norm vodstva in lastnikov.

Pa imajo v Zvezi posluh za vašo pobudo?

V zadnjem letu se je na ravni Zveze društev za kadrovsko dejavnost Slovenije oblikovala skupina strokovnjakov, ki poskuša pripraviti predloge za prenovo Zveze. V njej zelo prizadevno sodeluje kolegica Lilijana Mandelj, članica našega društva. Potrebno je, da poskušamo narediti vsaj male korake naprej. In pomembno je, da jih delamo skupaj.

V PUM-u je naše vodilo: Skupaj zmoremo vse, česar vsak od nas sam ne zmore. Skupaj se veselimo uspehov posameznikov in naših skupnih uspehov. Verjamem, da se jih bomo tudi v prihodnje.

 

Očistimo Slovenijo v enem dnevu – tudi Zasavje

Avtor: Tatjana Polanc Kolander, 23. februar 2010

Slovenska civilna družba se pripravlja na veliko akcijo. V soboto, 17. aprila 2010, naj bi namreč ideja društva Ekologi brez meja spravila na ulice 200.000 državljanov, ki naj bi Slovenijo očistili 20.000 ton odpadkov. Projektu služi za zgled Estonija, kjer je 50.000 prostovoljcev leta 2008 v petih urah odstranilo 10.000 ton smeti in tako državi prihranilo 22 milijonov evrov, ki bi jih ta potrebovala, da bi enako količino odpadkov odstranila, in še to najhitreje v treh letih.

 

Te podatke in še mnoge druge najdete na spletni strani akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu, ki jo organizira društvo Ekologi brez meja, v njej pa lahko sodeluje vsak posameznik, ustanova ali podjetje. S pomočjo lokalnih organizatorjev in prostovoljcev bo Slovenija kmalu imela svoj prvi digitalni register in nacionalni zemljevid z lokacijami divjih odlagališč. Ta lahko prijavijo posamezniki, določeni pa so že nekateri lokalni popisovalci, ki v svojih občinah že pridno opravljajo svoje delo. Poleg divjih odlagališč bodo prostovoljci na aprilsko soboto, četudi v dežju, od 9. do 14. ure čistili tudi razpršene odpadke (ulice, sprehajalne poti, obrežja potokov), planinske poti, vode (potapljači) ter jame in brezna (jamarji).

Zbirna mesta

Prostovoljci se bodo 17. aprila zbrali na zbirnih mestih v svoji občini, kjer bodo dobili rokavice, vrečke ter napotke za čiščenje. Zbirnih mest v občini je lahko več, prijavijo pa jih lahko društva, šole, organizacije, podjetja, krajevne skupnosti ali skupine prijateljev do 25. marca. Vsak prijavitelj bo v začetku aprila prejel zemljevide z vrisanimi lokacijami odlagališč in postal vodja zbirnega mesta. To pomeni, da prevzame odgovornost pri organizaciji ob dnevu akcije in usmerjanju prostovoljcev, pri čemer jim bodo po svojih močeh stali ob strani tudi občinski organizatorji. Zbirno mesto mora imeti dovolj prostora za sprejem vsaj nekaj deset prostovoljcev.

Običajna zbirna mesta bodo določena za čiščenje divjih odlagališč. Če bo prostovoljcev v tej skupini preveč, bodo preostali čistili tudi razpršene odpadke.

Posebna zbirna mesta so namenjena za čiščenje razpršenih odpadkov in planinskih poti ter za čiščenje odpadkov v jamah, breznih in pod vodo. Na teh mestih se bodo udeleženci ravnali po navodilih vodje zbirnega mesta.

Na odlagališčih udeleženci ne bodo odstranjevali nevarnih odpadkov, med katere sodijo: salonitne plošče (salonitke), odpadna olja, maziva, barve, pesticidi in njihove embalaže, strelivo, nevarna čistilna sredstva ter sodi z nedoločljivo vsebino.

Prostovoljci posamezniki

Vsak, ki želi prostovoljno sodelovati v akciji, se mora prej prijaviti, saj bodo organizatorji le tako lahko zagotovili zadostne količine pripomočkov za čiščenje na določenih zbirnih mestih. Vsi prijavitelji bodo nekaj dni pred akcijo obveščeni, na katerem zbirnem mestu (najbližjem) naj se zberejo, že ob prijavi pa lahko vsak izbere, na katerem področju želi sodelovati (divja odlagališča, razpršeni odpadki, planinske poti, jame ipd.).

Skupine

Ljudje, ki se bodo organizirali v skupine, se lahko akciji pridružijo tako, da posvojijo odlagališče, prijavijo svoje zbirno mesto ali se pridružijo posameznikom. V primeru, da skupina posvoji odlagališče, prevzame odgovornost za njegovo očiščenje in organizira tudi odvoz odpadkov do najbližje zbirne točke za odpadke, ki bodo postavljena v vsaki občini.

Akciji se lahko pridružijo tudi podjetja, ki lahko poleg prostovoljcev priskrbijo tudi prevozna sredstva, tovornjake in traktorje za odvoz odpadkov.

 

Akcija Očistimo Slovenijo v enem dnevu bo potekala tudi v Zasavju. (Foto: Multima)

Trbovlje

Za organiziranje akcije je v Trbovljah zadolžen Jaka Potrpin (jaka.potrpin@ocistimo.si), pomaga mu Blaž Božjak, oba pa sodelujeta z Andrejo Bienelli Kalpič z oddelka za okolje in prostor Občine Trbovlje, ki pomaga pri koordinaciji in komunikaciji.

»Uradno prijavljenih popisovalcev divjih odlagališč za enkrat v naši občini še nimamo,« je povedal Jaka Potrpin. »Sam sem v sistem Geopedija (www.geopedia.si) že vnesel tri lokacije na Kleku in okolici proti Vrhem, na Komunali Trbovlje so se zavezali, da v sistem prenesejo svoje že zbrane in znane lokacije, prav tako pa sem zasledil tudi nekaj vpisanih lokacij posameznikov. Upam, da se bo še kdo opogumil in prijavil divje odlagališče.«

V Trbovljah potrebujejo popisovalce, ki se bodo sistematično lotili popisa odlagališč odpadkov. Vsa nesnaga v naravi se bo, ko bo skopnel sneg, kmalu razkrila. »Popis ni zapleten,« dodaja Potrpin, »vsak popisovalec potrebuje prostovoljski duh, dobro voljo, nekaj kondicije in osnovno poznavanje geografskih področij Trbovelj z okolico. Zaželena je »GPS naprava« za odčitavanje točnih koordinat, vendar tudi ta ni nujna, saj nam sistem omogoča vnos lokacije v bazo »na pamet”.«

Kako bo začrtana akcija v Trbovljah še ne morejo točno napovedati, saj bo ta odvisna od števila prostovoljcev in popisanih mest. Jaka Potrpin dosedanji odziv kar pozitivno ocenjuje. Posamezniki in skupine so se nanj obrnili prek internetne družbene mreže Facebook, e-pošte ali osebno. Z njim so se takoj povezali tudi Občina Trbovlje, Planinsko društvo Kum, trboveljski gasilci, študentski klub Klub-B, društvo Ekos, klub Mesečina in Komunala Trbovlje, ki je takoj privolila, da na dan akcije poskrbi za odvoz in ravnanje z odpadki. Za sodelovanje se dogovarjajo tudi z Mladinskim centrom Trbovlje, predstavniki občinskega sveta, društvi, šolami, podjetji in posamezniki.

»Ker časa ni več veliko, pozivam vse občane, da se prijavijo kot prostovoljci za čiščenje ali popisovanje divjih odlagališč. Več nas bo, več bomo počistili, lepše in bolj zdravo bo naše Trbovlje,« še dodaja Jaka Potrpin.

«Akcija Očistimo Slovenijo v enem dnevu je idealna priložnost, da se Trbovlje kot mesto in skupnost poveže in zaživi v bolj zdravem in čistem okolju, poveča pa se tudi naša ekološka ozaveščenost. Prav vsakdo bo lahko prispeval svoj delež k boljšemu počutju in skupinskemu duhu, ki ga po mojem mnenju v našem kraju že dolgo ni bilo čutiti.«

Jaka Potrpin, organizator akcije Očistimo Slovenije v Trbovljah

 

Hrastnik

V Hrastniku je za organizacijo in popis divjih odlagališč v okviru akcije odgovoren Rok Zupanc (rok.zupanc@ocistimo.si), ki poudarja, da je vsak prostovoljec pri popisovanju odlagališč v Hrastniku toplo dobrodošel. Trenutno te lokacije popisuje Andrej Kovač z Zavoda za gozdove, ki je nanovo popisal že tri taka mesta.

Imajo pa že kar nekaj prostovoljcev, ki pomagajo pri akciji, med njimi je tudi Občina Hrastnik, ki je takoj ponudila pomoč, organizirala skupino in k sodelovanju povabila društva in organizacije. V Hrastniku bodo akcijo Očistimo Slovenijo v enem dnevu še nadgradili in 17. aprila organizirali tudi odvoz odpadnih avtomobilov, ki so odjavljeni iz prometa od leta 2004.

Zagorje ob Savi

V Zagorju sta za organizacijo in koordiniranje akcije pristojna Aleksander Kos (aleksander.kos@slo-kabel.si) in Rok Pirnat, ki je zadolžen tudi za popis divjih odlagališč. Oba organizatorja sta se po pomoč obrnila na krajevne skupnosti, katerih predstavniki najbolje poznajo svoj kraj in so zagotovili popis lokacij, kjer se nahajajo odvrženi odpadki.

Za sodelovanje v akciji se je po podatkih Aleksandra Kosa do sedaj odločilo okrog 30 društev, in krajevnih skupnosti, Vrtec Zagorje, Srednja šola Zagorje ter osnovne šole. Komunala Zagorje je ponudila pomoč pri odvozu smeti, podjetji Snaga in Dinos pa kosovnih odpadkov.

Zbirna mesta v Zasavju

Organizatorji po občinah so zadolženi tudi za pomoč pri organizaciji in koordinaciji zbirnih mest. Ta bodo določili po proučitvi prejetih prijav posameznih območij, ki jih lahko podajajo prebivalci.

 

Poleg divjih odlagališč bodo čistili še sprehajalne poti, parke, okolice šol, vrtcev in stanovanjskih objektov. Ker so druga posebna mesta, kot so jame in vode, težje dostopna, se bodo glede čiščenja teh v Trbovljah še odločali po pogovorih z gasilci, jamarji, potapljači in reševalci.

Še vedno ste vsi dobrodošli in povabljeni k sodelovanju, najlažje prek interneta:

Prijave prostovoljcev

 

Makroekonomske razmere v evroobmočju in odziv denarne politike Evropske centralne banke

Avtor: Silvo Dajčman, 16. marec 2010

Okrevanje svetovnega gospodarstva je v teku: vse največje države v svetu beležijo pozitivno gospodarsko rast od začetka druge polovice leta 2009. To okrevanje je rezultat množičnih (deloma tudi globalno koordiniranih) fiskalnih in monetarnih intervencij v preteklem letu.

 

 

mag. Silvo Dajčman, Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor, je asistent za predmetni področji finance in bančništvo ter politično ekonomijo.

Obstaja velika razlika med posameznimi državami: nekaterih držav finančna kriza ni prizadela (Kitajska, Poljska, Indonezija, Avstralija), v drugih, ki so finančno in ekonomsko krizo bolj občutile, pa je ekonomsko okrevanje v glavnem šibko in umik ekspanzivno vodenih ekonomskih politik bo moral biti postopen in previden.

 

 

Makroekonomska situacija v Sloveniji in Evropski uniji

 

Po podatkih Eurostata se je bruto domači proizvod evroobmočja v zadnjem lanskem četrtletju povečal za 0,1 % glede na tretje četrtletje in zmanjšal za 2,1 % glede na zadnje četrtletje leta 2008. V Evropski uniji je rast v zadnjem četrtletju lanskega leta znašala prav tako 0,1 % na četrtletni ravni oziroma -2,3 % na letni ravni. Podatki za 4. četrtletje lanskega leta za Slovenijo še niso na voljo. Gospodarska kriza je Slovenijo med razvitimi državami sveta močno prizadela. V Sloveniji se je BDP v tretjem glede na drugo četrtletje povečal za 1,0 %, na medletni ravni pa zmanjšal za 8,5 %. Slovenija je med članicami evroobmočja zabeležila največji upad narodnogospodarske aktivnosti v lanskem letu.

Rast BDP v letu 2009

Evroobmočje     -2,1

EU27     -2,3

Nemčija               -2,4

Avstrija -1,8

Italija     -2,8

Francija -0,3

Grčija    -2,6

ZDA        0,1

Svet       -0,8

Razvite države sveta       -3,2

Vir: Eurostat in IMF.

Gibanje splošne ravni cen v evroobmočju in Evropski uniji ni problematično, saj se rast indeksa HICP giblje v ciljnih mejah Evropske centralne banke. V januarju je bila v evroobmočju po prvi oceni Eurostata zabeležena 1-odstotna inflacija glede na isti mesec lani. V mesecu pred tem je bila inflacija 0,9 %. V celotni Evropski uniji je bila letna inflacija v decembru 1,4 %, v Sloveniji pa 2,1 %.

 

Industrijska proizvodnja v evroobmočju se je v decembru na mesečni ravni, potem ko je v novembru zrasla, ponovno zmanjšala – za 1,7 %. Podobno velja za Evropsko unijo – v decembru se je industrijska proizvodnja glede na mesec november zmanjšala za 1,9 %. Na medletni ravni je bila industrijska proizvodnja v evroobmočju decembra za 5 % manjša kot pred letom dni, v EU27 pa za 4,9 %. V Sloveniji se je industrijska proizvodnja v decembru glede na november povečala za 0,2 % in je bila za 2,7 % višja, kot je bila v decembru 2008.

 

V decembru je stopnja brezposelnosti po definiciji ILO v evroobmočju znašala 10,0 % (leto pred tem je bila brezposelnost 8,2 %). V Evropski uniji je stopnja brezposelnosti v decembru dosegla 9,6 % (leto pred tem je bila 7,6 %). V Sloveniji je v decembru znašala 6,8 % (leto pred tem 4,2 %). Skupno število brezposelnih v Evropski uniji je 23 milijonov, od tega v evroobmočju 15,8 milijonov.

Nekateri makroekonomski indikatorji najpomembnejših zunanjetrgovinskih partneric Slovenije v evroobmočju

Inflacija – HICP

(dec. 09/dec. 08)             Industrijska proizvodnja (dec. 09/dec. 08)            Stopnja brezposelnosti (sezonsko prilagojena) (dec. 09)

Nemčija               0,8 %     -7,4 %   7,5 %

Italija     1,1 %     -5,6 %   8,5 %

Avstrija 1,1 %     -5,4 %

(nov. 09/nov. 08)             5,4 %

Francija 1,0 %     -2,9 %   10,0 %

Slovenija             2,1 %     2,7 %     6,8 %

Vir: Eurostat.

Kreditna aktivnost bank v Sloveniji in Evropski uniji še ni zaživela, finančni trgi stabilizirani

 

Pomemben element gospodarskega okrevanja je ponoven zagon kreditne aktivnosti. Upadanje kreditne aktivnosti denarnih finančnih institucij (to so predvsem krediti poslovnih bank) v evroobmočju se je v decembru upočasnilo na -1,9 %. Le nekatere članice denarne unije (že) beležijo pozitivno rast: Slovenija +7,7 %, Grčija +7,3 %, Nizozemska +3,1 %. Kot kažejo statistični podatki, se je upadanje v segmentu posojil gospodinjstvom v večini članic evroobmočja ustavilo. V Sloveniji so banke v decembru 2009 gospodinjstvom odobrile 7,8 % več posojil kot eno leto pred tem. Počasnejše je okrevanje v segmentu posojil nefinančnim podjetjem. Z izjemo nekaterih članic (Slovenije, Nizozemske in Portugalske) je bilo v decembru 2009 manj novih kreditov kot leto dni pred tem.

Letne stopnje rasti novih posojil v obdobju december 2008– december 2009

Evroobmočje     Nemčija               Avstrija Slovenija

Posojila rezidentom evroobmočja            -1,9 %   -4,1 %   -2,8 %   7,7 %

Posojila gospodinjstvom

Od tega:              1,3 %     0,4 %     0,6 %     7,8 %

 1. a) stanovanjska posojila 1,5 % 0,2 %     1,9 %     16 %
 2. b) potrošniška posojila -0,1 % 3,9 %     -2,6 %   0,7 %

Posojila nefinančnim podjetjem                -2,3 %   -4,1 %   -0,6 %   1,3 %

Vir: Evropska centralna banka.

Vendar statistični podatki prihajajo z zamudo in lahko kažejo stanje izpred dveh mesecev. Zato niso najprimernejši indikator, na osnovi katerega bi lahko sklepali o prihodnji aktivnosti bank. Evropska centralna banka (in podobno Federalne rezerve v ZDA) zato izvaja anketo med bankami v evroobmočju, s pomočjo katere meri zaznave bank o kreditnem povpraševanju, spreminjanju kreditnih pogojev in njihova pričakovanja. Ti podatki se lahko uporabijo kot vnaprejšnji indikator. Predzadnja četrtletna anketa o kreditnih pogojih bank v evroobmočju (izvedena je bila v mesecu oktobru 2009) je na osnovi pričakovanj bančnikov napovedala zaključitev zaostrovanja kreditnih pogojev ob koncu leta 2009. Ta pričakovanja se niso popolnoma uresničila. Zadnja anketa (izvedena v januarju letos) namreč kaže, da so se kreditne zahteve, ki jih morajo komitenti izpolnjevati za pridobitev novih posojil, še rahlo zaostrile (sicer je bila zaostritev manjša kot v predhodnih anketah). Sklepamo, da je kreditni ciklus že dosegel dno, a okrevanje je počasno.

 

 

Mednarodni denarni sklad v svojem novejšem poročilu (IMF. 2010. Global Financial Stability Report, Market Update) ugotavlja, da so se sistematična tveganja, ki bi ogrozila stabilnost globalnih finančnih trgov, v zadnjem četrtletju zmanjšala. Zlasti komponente, ki so v poglabljanju krize najbolj prispevale k negotovosti in nestabilnosti finančnih trgov, se popravljaj manjšajo se makroekonomsko tveganje (gospodarska rast oživlja), kreditna tveganja, tržna tveganja in tveganja, povezana z gospodarskim razvojem držav v razvoju. Čeprav se globalna situacija popravlja, pa za zagotovitev trajne stabilnosti finančnih trgov obstajajo številni izzivi. Največji izziv v številnih državah je nadaljnje izboljšanje bančnega sistema in oživitev kreditne aktivnosti bank. Proces dokapitalizacije in razdolževanja še ni dokončan, banke zaradi korekcije cen nepremičnin čaka še porast izgub iz stanovanjskih posojil. Mednarodni denarni sklad je v svojem zadnjem poročilu o finančni stabilnosti ocenil, da so banke v ZDA do konca oktobra lanskega leta računovodsko pripoznale le polovico izgub, ki jih bo povzročila finančna kriza, v Evropi in Veliki Britaniji pa samo približno 40 %.

 

Ocena izgub bank v finančni krizi (obdobje 2007-2010) glede na sedež bank (kliknite za TABELO).

Strategija izhoda denarne politike Evropske centralne banke in Federalnih rezerv

 

Dodaten dejavnik, ki bi lahko v naslednjem srednjeročnem obdobju prispeval k nestabilnosti na finančnem trgu, je umik posebnih programov centralnih bank, ki so zagotavljali bankam dodatno likvidnost v času finančne in gospodarske krize, ter umik garancij vlad za bančni dolg. Nekatere banke namreč ostajajo odvisne od teh programov oziroma pomoči in predčasen umik bi lahko ponovno zamajal stabilnost bančnih sektorjev.

 

V takšnih razmerah je v začetku decembra lanskega leta Evropska centralna banka začela izvajati strategijo izhoda iz izredno ekspanzivne denarne politike. Tega ni storila z dvigom obrestnih mer, temveč z napovedjo umika nekaterih izrednih operacij, ki jih je uporabljala v času finančne in ekonomske krize. Na zadnjem zasedanju Sveta ECB v začetku februarja je ta pustil ključne obrestne mere nespremenjene. Glede na makroekonomske razmere in napovedi okrevanja evrskega gospodarstva je finančna javnost takšno odločitev tudi pričakovala. Ker je likvidnost v denarnem sistemu evra po ocenah nosilca denarne politike še zmeraj zelo velika in je nad potrebami denarnega sistema, je Svet sprejel odločitev o zmanjšanju svojih operacij na odprtem trgu. Operacija dolgoročnega refinanciranja (LTRO) s 6-mesečno dospelostjo, ki jo bo ECB izvedla v marcu, bo tako zadnja. Dodatne odločitve o izhodni strategiji denarne politike naj bi J. C. Trichet pojasnil po seji Sveta v začetku marca.

 

Svet ECB je ob tem tudi pozval članice EMU k sprejemu ambicioznih izhodnih strategij fiskalne politike, ki naj bi se začele izvajati v najkrajšem možnem času. Ob tem je centralna banka tudi zanikala možnost finančne pomoči Grčiji. ECB ne bo finančno pomagala nobeni izmed vlad denarne unije, to bi naj bilo po besedah J. C. Tricheta zgolj v pristojnosti vlad v Evropski uniji.

 

V tem letu se bo obrestna mera denarnega trga postopoma približevala obrestni meri, ki trenutno velja za operacije glavnega refinanciranja (1 %). Evropska centralna banka pa za izhod iz de facto ničelnih obrestnih mer verjetno ne bo prisiljena dvigniti svojih ključnih obrestnih mer vse do konca leta. Razlogi za to so naslednji: šibko okrevanje gospodarstva evroobmočja, negotovost na finančnih trgih, dodatno povzročena s krizo zadolženosti držav članic evroobmočja (z največjimi težavami javnih financ se ob Grčiji soočajo še v Španiji, Portugalski in Irski), asimetrija v gospodarskem okrevanju držav članic evroobmočja, umik likvidnosti s trga z odpravo izrednih ukrepov denarne politike. Omenimo, da bo v juniju, ko se izteče 12-mesečno obdobje avkcije LTRO, likvidnost v denarnem sistemu evra zmanjšana za 442 milijard €.

 

Umikanje likvidnosti Evropske centralne banke nosi s seboj veliko nevarnost. Ta nevarnost izvira iz dihotomije okrevanja bančnega sektorja v evroobmočju. Medtem ko nekatere banke ponovno neovirano dostopajo do denarnega trga in virov financiranja, so druge še zmeraj skoraj popolnoma odvisne od likvidnih virov, ki jim jih ponuja Evropska centralna banka. Tveganje omenjene izhodne strategije Evropske centralne banke pa je povezano tudi z razvojem cen finančnih naložb. V denarno-političnih in finančnih krogih je razprava o tem, da je balonček cen finančnih naložb že nastal, vse bolj intenzivna. Veliki donosi državnih vrednostnih papirjev v razmerah vse večjih težav javnih financ (nedavni primer Grčije in Španije) so tudi svojevrsten balonček.

 

Na drugi strani Atlantika so Federalne rezerve v februarju pričele izvajati izhodno strategijo denarne politike. V začetku februarja so ukinile večino programov izredne ponudbe kratkoročne likvidnosti, ki so jo začele ponujati ob začetku finančne in gospodarske krize. Naslednji korak je bil dvig diskontne stopnje za 25 bazičnih točk, na 0,75 %. Hkrati je bilo objavljeno, da bo banka od sredine marca skrajšala ročnost kratkoročnih posojil, ki jih bodo ponujali v režimu ˝overnight˝ (prek noči). Federalne rezerve neposredno določajo, poleg diskontne mere, še obrestno mero na federalne obveznice, kar je ključna mera, po kateri si poslovne banke medsebojno izposojajo denar in na temelju katere se potem formirajo obresti na hipotekarne in druge kredite (t. i. ˝federal funds rate˝; ta je ostala nespremenjena in se giblje med 0,0 in 0,25 %. Njeno zvišanje je moč pričakovati v tretjem četrtletju. Vse to naj bi se zgodilo kljub temu, da se pričakuje zmanjšanje dinamike rasti ameriškega gospodarstva v drugi polovici leta (rast naj bi takrat na letni ravni znašala 1,5-2 %). Dvig ključne obrestne mere pa ne bo preprost, saj obstajajo v ameriškem denarnem sistemu obsežne presežne likvidnostne rezerve. Te znašajo po ocenah Federalnih rezerv okoli 1.100 milijard USD in so tako velike zaradi množičnih intervencij ameriške centralne banke na finančnih trgih. Velika ponudba teh sredstev preprečuje dvig obrestne mere. Dvig ključne obrestne mere bo zato možno doseči šele takrat, ko bo doseženo zmanjšanje presežnih rezerv v denarnem sistemu ZDA. Federalne rezerve tega ne bodo mogle doseči zgolj s tradicionalnim mehanizmom operacij prodaje vrednostnih papirjev iz njenega portfelja na odprtem trgu, saj več kot polovico tega portfelja predstavljajo vrednostni papirji, zavarovani s hipotekami in obveznice agencij trga hipotekarnih vrednostnih papirjev. Takšen ukrep Federalnih rezerv ni verjeten, saj ta segment finančnega trga še ni normaliziran. Po besedah guvernerja B. Bernankeja naj bi Federalne rezerve presežno likvidnost v denarnem sistemu zmanjšale s kombinacijo uporabe rokovnega depozita, repo-operacij in zvišanjem obrestne mere za izposojo sredstev od Federalnih rezerv.

 

NLB Skladi – naložbene rešitve za dobre in slabe čase

Avtor: Uredništvo E-revirja, 12. april 2010

V nadaljevanju na vprašanja o naložbenih rešitvah za dobre in slabe čase v NLB Skladih odgovarja finančni svetovalec in osebni bančnik v NLB Področje Zasavje Janez Komučar.

 

 

Janez Komučar, osebni bančnik v NLB Področju Zasavje in finančni svetovalec: »V tem je tudi ključni prispevek finančnih svetovalcev, ki smo svetovali korektno in pogosto celo mirili apetite vlagateljev po prekomerno tveganih podskladih glede na njihov finančni profil.«

Kaj pomeni izraz podsklad, ki se pojavlja zadnje čase?

Podsklad krovnega sklada je vsebinsko gledano enak vzajemnemu skladu, ki je med ljudmi bolj poznan izraz. Vsak podsklad zbira premoženje večjega števila vlagateljev in to premoženje nalaga v delnice in obveznice v skladu s svojo naložbeno politiko. Krovni sklad NLB Skladi tako trenutno sestavlja 15 podskladov raznolikih naložbenih politik. Vlagatelju že samo ime podsklada okvirno pove, kam podsklad zbrana sredstva nalaga. NLB Skladi – Obvezniški EUR tako zbrana sredstva nalaga v obveznice, NLB Skladi – Visoko rastoča gospodarstva delniški pa v delnice izdajateljev s sedežem v porajajočih se trgih. Podrobnejše informacije o podskladih krovnega sklada NLB Skladi lahko vlagatelji poiščejo tudi na spletni strani www.nlbskladi.si.

Podskladi krovnega sklada – to je precej nov termin. Kakšne prednosti varčevanje v krovnem skladu prinaša vlagateljem?

Družba NLB Skladi je vzajemne sklade preoblikovala v podsklade krovnega sklada NLB Skladi z letom 2009. Ključna prednost za vlagatelje z uvedbo krovnega sklada je možnost uveljavljanja odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri prehodih med podskladi istega krovnega sklada. Z drugimi besedami, vlagateljem pri prehodih med podskladi istega krovnega sklada ni treba plačevati morebitnega davka na kapitalskih dobiček, ki so ga pri prehodih med vzajemnimi skladi morali. V primeru, ko med posameznim vplačilom v krovni sklad in izplačilom iz krovnega sklada mine dovolj dolgo obdobje (20 let), se vlagatelj lahko celo v celoti izogne plačilu davka na kapitalski dobiček, tudi če vmes večkrat prenaša naložbo med različnimi podskladi istega krovnega sklada, po nižji stopnji pa je obdavčen že po petih letih varčevanja v krovnem skladu.

Lahko na kratko opišete delo finančnega svetovalca. Človek bi si predstavljal, da vlagateljem danes svetujete, kaj bo jutri najbolj donosno.

Veliko vlagateljev se nalaganja v podsklade, pa tudi nasploh, loti na napačnem koncu. Čeprav se sliši obetavno, odgovori na vprašanja, kot so Kaj je bilo najbolj donosno?, Kaj je najbolj perspektivno? ali Kaj je najbolj prodajano?, ne dajejo koristnih informacij za odločitev o naložbi. Dober finančni svetovalec na našteta vprašanja niti ne poskuša odgovoriti, saj bi s tem verjetno le zavajal. Ključno vprašanje pri naložbenem nasvetu je naložbeno tveganje, vendar ne to, kako se mu izogniti, temveč koliko naložbenega tveganja sprejeti. Zelo pomembno je, da finančni svetovalec stranko pozna in se med njima vzpostavi odnos zaupanja. Osebno vidim v tem svojo največjo konkurenčno prednost, saj svoje stranke dobro poznam in jim lahko svetujem takšne podsklade krovnega sklada, ki dejansko ustrezajo njihovemu finančnem profilu.

Se pravi, da na vprašanje V kateri podsklad naj naložim? ne morete dati enoznačnega odgovora?

Tako je. Za različne vlagatelje so primerni različni podskladi. Vlagatelji, ki hočejo prevzeti nižje tveganje in hkrati nizko pričakovano donosnost, bodo premoženje večinoma razporedili v obvezniške podsklade, tisti, ki želijo visoko donosnost, bodo več naložili v bolj tvegane delniške podsklade, večina pa bo nekje vmes. Ti želijo plemenititi svoje premoženje ob zmernem tveganju . Za takšne vlagatelje so najprimernejši uravnoteženi podskladi, ki premoženje v približno enakem razmerju nalagajo v delnice in obveznice. Takšen je tudi podsklad NLB Skladi – Kombinirani globalni, ki je od ustanovitve družbe NLB Skladi najbolje prodajan podsklad na slovenskem trgu.

Po izjemni rasti delniških tečajev v zadnjem letu, ko so nekateri delniški trgi porasli več kot za 70 odstotkov, se večina vlagateljev verjetno sprašuje, ali je sedaj še pravi čas za varčevanje v podskladih krovnega sklada NLB Skladi.

Vsekakor bo vsak finančni svetovalec, ki je vsaj minimalno strokovno usposobljen, podsklade v določenem deležu glede na celotno finančno premoženje vlagatelju vedno priporočil. Pri tem se nikakor ne bo oziral na preteklo donosnost. Če je bil najboljši čas za nalaganje v podsklade krovnega sklada NLB Skladi pred enim letom, to še ne pomeni, da sedaj ni dober čas za to. Za večino vlagateljev, ki varčujejo za dobo, daljšo od petih let, je namreč racionalno, da premoženje razpršijo na različne finančne naložbe.

V zadnjem času je veliko govora o naložbenih rešitvah. Omenjate jih tudi v obsežni oglaševalski kampanji. Lahko kaj več poveste o tem?

Družba NLB Skladi naložbene rešitve razume kot ponudbo celovitih storitev vlagateljem. Vse se začne s korektnim finančnim nasvetom, ko finančni svetovalci NLB Skupine vlagateljem svetujemo in ponudimo pomoč pri opredelitvi finančnega profila in postavitvi naložbene strategije. Pri tem upoštevamo množico različnih dejavnikov od finančnih razmer vlagatelja do čisto osebnostnih lastnosti. Rezultat naložbene strategije so naložbe, ki bodo za vlagatelja primerne tako v dobrih kot slabih časih, ki se na borzi skozi zgodovino ves čas izmenjujejo.

Družba NLB Skladi je v letošnjem letu prejela tudi mednarodno nagrado analitske hiše Frost & Sullivan. Verjetno ste na to vsi upravičeno ponosni.

Res je. Analitska hiša Frost & Sullivan je družbi NLB Skladi podelila nagrado za dosežen prodor na trg, saj je družba NLB Skladi od ustanovitve leta 2004 dosegla največjo rast tržnega deleža na slovenskem trgu vzajemnih skladov. Finančni svetovalci pri naložbah v podsklade krovnega sklada smo na to še posebno ponosni, saj se je poleg rasti tržnega deleža pri nagradi upošteval tudi način, kako je bila rast dosežena. Pri Frost & Sullivanu so zlasti izpostavili uravnoteženo prodajo podskladov, ki ni temeljila na agresivnih delniških podskladih, ki bi bili v določenem trenutku zaradi pretekle donosnosti najbolj »vroči«. V tem je tudi ključni prispevek finančnih svetovalcev, ki smo svetovali korektno in pogosto celo mirili apetite vlagateljev po prekomerno tveganih podskladih glede na njihov finančni profil.

Za konec še ključno vprašanje. Kako lahko vlagatelji varčujejo v podskladih krovnega sklada NLB Skladi?

V podskladih krovnega sklada NLB Skladi je možno varčevati tako postopoma, na primer z mesečnimi manjšimi vložki, kot z enkratnimi vplačili. Pri postopnih varčevanjih so vlagatelji deležni popustov na vstopne stroške, popuste pa omogočamo tudi vlagateljem, ki enkratno vplačajo višje zneske (nad 5.000 EUR). Vlagateljem vsekakor svetujemo, da se oglasijo na katerem od pooblaščenih vpisnih mest. V okviru zasavske regije tržimo podsklade krovnega sklada v poslovalnicah NLB Trbovlje, Hrastnik in Zagorje ob Savi.

 

Opozorilo vlagateljem

Družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., upravlja krovni sklad NLB Skladi. Storitve trženja in prodaje investicijskih kuponov podskladov opravljata na podlagi pooblastila družbe NLB Skladi tudi Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, in Banka Celje d.d. Podrobnejši podatki in informacije o podskladih krovnega sklada so vsebovani v prospektu krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja in v izvlečkih prospekta podskladov. Pred pristopom vlagatelja k pravilom upravljanja morajo družba NLB Skladi oziroma druge osebe, ki so pooblaščene za trženje in prodajo investicijskih kuponov podskladov, vlagatelju brezplačno izročiti izvleček prospekta podsklada, na njegovo zahtevo pa morajo vlagatelju brezplačno izročiti tudi prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja ter zadnje objavljeno revidirano letno in polletno poročilo krovnega sklada. Izvlečki prospekta podskladov, prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja, zadnja objavljena revidirana letna in polletna poročila podskladov ter druga gradiva, podatki in informacije o podskladih so vlagateljem dostopni na sedežu družbe NLB Skladi na Trgu republike 3 v Ljubljani vsak delovni dan med 10. in 12. uro, na pooblaščenih vpisnih mestih Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, in Banke Celje d.d., med njihovim delovnim časom ter na spletni strani www.nlbskladi.si. Investicijski skladi družbe NLB Skladi niso bančna storitev in ne prinašajo zajamčene ali garantirane donosnosti. Tako naložbe v investicijske sklade tudi niso vključene v sistem zajamčenih vlog, ki velja za vloge fizičnih oseb in malih pravnih oseb na transakcijskih računih, hranilnih vlogah, denarnih depozitih in blagajniških zapisih oziroma potrdilih o depozitu, ki se glasijo na ime, zbrane pri bankah in hranilnicah.

 

(Članek vsebuje promocijska obvestila.)

 

Megla nad BDP in DDV

Avtor: Viljem Rupnik

 

Že v vsakdanjem življenju je lahko nerodno, če isti objekt poimenujemo z različnimi imeni, nesprejemljivo pa postane, če isto ime lahko pomeni opazno različne objekte. Toliko bolj to velja za jezik v stroki in znanosti. V članku odpiramo vprašanje pravilnega razumevanja pojmov BDP (bruto družbeni produkt/proizvod) in DDV (davek na dodano vrednost).

Boris Zupan – Španc

Avtor: Tatjana Polanc Kolander

 

Pri osmih letih je stopil na smuči, pri šestinšestdesetih še ne kani stopiti z njih. »Smučanje te zasvoji kot alpinizem,« pravi Boris Zupan, smučarskim kolegom v Trbovljah bolj poznan kot Španc. Poleg smučanja ima še kup hobijev, ki se jim zdaj ob upokojitvi polno posveča: je strasten zbiratelj starodobne smučarske opreme, izdelovalec skulptur iz korenin, njegova strast so tudi stari avtomobili. Nazadnje je obnovil angleški športni avto MG Arkley iz leta 1969, na katerega je zelo ponosen.

Zasavsko gospodarstvo v letu 2010

Avtor: Irena Murnc

 

Negativni trend poslovanja zasavskih družb iz leta 2009 se je nadaljeval tudi v letu 2010. Med osmimi regijami, ki so poslovale negativno, je imela zasavska regija najmanjši znesek neto čiste izgube. Zasavski podjetniki so tudi v letu 2010 poslovali pozitivno.

Predstavitev pasivnih hiš

Avtor: Tatjana Polanc Kolander, 27. september 2011

Ekološka osveščenost in želja po cenovno ugodnejšem bivanju sta samo dva izmed razlogov, da se bodoči graditelji vse pogosteje odločajo za gradnjo hiš, v katerih za ogrevanje in hlajenje porabijo manj energije. Gradbenih materialov in postopkov, kako zgraditi tako imenovano pasivno hišo, je več, med njimi je tudi sistem ytong, ki ga proizvaja zagorsko podjetje Xella.

 

Prav Xella je sredi septembra pripravila predstavitev pasivnih hiš v Šeščah pri Preboldu. Tam sta dva zasebna investitorja, ki zaključujeta gradnjo z ytongom, svoji pasivni hiši postavila na ogled številnim obiskovalcem.

 

Obiskovalci pri ogledu pasivne hiše zasebnega investitorja Grege Hodnika …

 

… in v hiši investitorja Petra Posinka.

 

Hiša Petra Posinka velja po podatkih izvajalca za hišo z najboljšim rezultatom testa zrakotesnosti v Sloveniji.

 

Test zrakotesnosti, ki ga je v hiši izvajal Tadej Zimic, pokaže, koliko zraka prepušča stavbni ovoj nekontrolirano. Kot je dejal Zimic je pri hišah iz ytonga, zgrajenih po standardih nizkoenergijske in pasivne gradnje, ta nekontrolirana prepustnost zelo nizka, saj so bloki ytong polni in premazani z lepilno malto, kar hiši zagotavlja odličen stavbni ovoj.

 

Približuje se 135-letnica trboveljske cementarne

Avtor: Uredništvo E-revirja, 27. september 2011

Letos trboveljska cementarna obeležuje 135-letnico delovanja. Marsikateri prebivalec Zasavja se dobro spomni, kako težavno je bilo pridobivanje cementa nekoč, razvoj tovarne skozi čas pa je prinesel številne tehnološke in okoljske izboljšave. Napredne tehnologije zmanjšujejo fizične napore zaposlenih v proizvodnji in povečujejo varnost pri delu, številne okoljske investicije pa so pripomogle, da je cementarna za okolje bistveno prijaznejša.

 

 

Cementarna iz zraka

Proizvodnja cementa v Trbovljah se je začela leta 1876 in se ohranila vse do danes. Veliko družin lokalnih prebivalcev je bilo in je še povezanih s cementarno, saj so v njej delali tako njihovi dedki, starši ali otroci. Številne generacije so tako v več kot sto letih spreminjale podobo tovarne, ki je danes kot del Skupine Lafarge ena izmed njenih tehnološko najbolj dovršenih cementarn.

Z apnencem bogata nahajališča, bližina železnice in rečne poti Save so bili izvrstni pogoji za proizvodnjo pomembne gradbene surovine, cementa, ki so ga v prvih letih delovanja proizvedli 6.000 ton letno, danes pa ga lahko proizvedejo več kot pol milijona ton letno. Cementarna se je vse od svojega nastanka intenzivno razvijala. Že leta 1880 je cement izvažala v tujino, med drugim tudi na indijski trg. V 60. letih prejšnjega stoletja je bil v cementarni izveden obsežen projekt modernizacije, ki je obsegal ureditev kamnoloma in transportne poti surovine do tovarne. V tem obdobju je cementarna uredila tudi skladišče za klinker in sušilnico.

 

 

Notranjost cementarne s pečjo in kontrolno sobo v ozadju.

Poleg rasti proizvodnje pa je cementarna v preteklih tridesetih letih posebno pozornost posvečala zmanjševanju vplivov, ki jih ima proizvodnja cementa na okolje. Lafarge Cement si prizadeva, da bi z investiranjem v okolju prijazne tehnologije prispeval k večji kakovosti bivanja v Zasavju. Tovarna si s tovrstnimi investicijami prizadeva za izpolnjevanje zahtev okoljskega upravljanja, med katere sodi skrb za zdravje in varnost zaposlenih ter lokalne skupnosti, razvoj programa za ohranjanje in bogatitev biodiverzitete, boj proti globalnemu segrevanju in posledicam podnebnih sprememb.

Lafarge Cement daje dober zgled drugim slovenskim podjetjem, saj je od leta 2004 do danes v cementarno investiral 32 milijonov evrov, od tega pa je kar 78 % namenil naložbam v varovanje okolja.

Cementarna je med drugim zgradila odžveplevalno napravo in napravo za zniževanje emisij dušikovih oksidov. Zaprla je skladišče klinkerja ter s tem še dodatno zmanjšala količine emisij v okolje. Stabilizirala je proces žganja klinkerja in vzpostavila sodoben sistem merjenja izpustov, ki nastajajo v proizvodnji. Poleg tega si družba prizadeva za čim lepšo podobo okolice cementarne. S tem namenom je ozelenila zunanje površine, prav tako pa je v zaključni fazi urejanja industrijske poti, ki bo kot ena prvih v Sloveniji (zagotovo pa prva v Zasavju) obiskovalcem ponudila slikovit ter poučen vpogled v proizvodnjo cementa.

 

Predstavitev kamnoloma na industrijski poti

 

Ena izmed točk na industrijski poti

Vsa dosedanja prizadevanja so prinesla tudi izjemno pozitivne rezultate. Od leta 2004 je Lafarge Cement izpuste žveplovega dioksida zmanjšal za več kot 97 %, izpuste dušikovih oksidov in izpuste prahu pa za več kot 60 %. Vse emisije so bile vedno v zakonsko določenih mejah. Da je Lafarge Cement usmerjen v okolju prijazno proizvodnjo, potrjuje tudi certifikat sistema ravnanja z okoljem ISO 14001, ki ga je družba prejela v lanskem letu.

 

Izlet po Zasavju

Avtor: Tatjana Polanc Kolander, 27. september 2011

Na zasavskem RCR-u se v okviru evropskih spodbud za regionalni razvoj že drugo leto sprašujejo, ali je Zasavje turistično zanimivo oziroma kaj ponuditi na ogled obiskovalcu treh zasavskih občin, Zagorja, Trbovelj in Hrastnika, ki so jim nadeli blagovno znamko »V tri krasne«. Odgovor ni preprost, saj Zasavje nima prave turistične tradicije, edina širše poznana točka Medijske toplice pa že več let neslavno propada.

 

Redke izjeme privabljajo goste v Zasavje z individualno ponudbo. Gostišče Pri Vidrgarju, na primer, jih pritegne s svojo tradicijo, gostinsko ponudbo in pozimi s svojim manjšim smučiščem, planinske točke s svojo prepoznavnostjo in tradicionalnimi pohodi, regija pa se navzven dokaj uspešno predstavlja tudi z dolgoletnimi kulturno-umetniškimi prireditvami, kot sta v Zagorju na primer slikarska kolonija in revija otroških in mladinskih pevskih zborov. Kaj naj torej v tri krasne (občine) pritegne potencialnega slovenskega gosta na prijetno jesensko soboto?

Andrej Šumer, ki v RCR-u dela na projektu Vse teče v tri krasne, je prepričan, da je to podeželski turizem. V ta namen je povabil na enodnevni testni izlet nekaj domačinov, pa tudi strokovnjakov s področja turizma iz ljubljanskih zavodov in organizacij. Pripravo in vodenje izleta je prepustil podjetju Agrarius z Mlinš, specializiranem za pedologijo ter vodenje naravoslovnih taborov in ekskurzij. Pot je udeležence najprej pripeljala do ekološke drevesnice v Žvaruljah pri Izlakah, ki jo s soprogo Ireno vodi Janez Ocepek, sicer kmetijski svetovalec Kmetijsko-gozdarskega zavoda v Moravčah. Strokovni predstavitvi je gostitelj dodal dobrodošlo pokušnjo domačih sort jabolk in hrušk ter domačega peciva. Izlet se je v manjšem avtobusu in po ozkih podeželskih poteh nadaljeval na grad Gamberk, kjer je prišleke sprejel Marjan Klančnik, predsednik društva za zaščito ruševin gradu Gamberk. Po kosilu na Klančišah je sledil ogled rudarskih stanovanj Zasavskega muzeja v Trbovljah, arhitekturno zanimivega delavskega doma Trbovlje in ob njem na novo zgrajenega mladinskega centra. Iz urbanega središča je vozilo z izletniki krenilo v Čeče na ogled zeliščnega vrta Cvetke Kovačič, ki je postregla z zanimivimi informacijami o zeliščih, s slastno metovo potico in osvežilnim bezgovim sirupom.

Izlet se je zaključil v gostišču Pri Vidrgarju, kjer so izletnikom postregli z lažjo večerjo po »knapovskih« šegah, torej s hrustljavim krumpantočom (krompirjevimi zrezki) in funštercem (debelejšo palačinko).

Dan je bil prijeten, druženje pa prijazno in veselo. Vsi gostitelji so se izkazali s svojo strokovno pripravljenostjo in gostoljubnostjo, čeprav baje tovrstnih posameznikov manjka, saj naj bi Zasavčani veljali za manj gostoljubne, gostu pa naj ne bi znali ponuditi nič privlačnega ali posebnega. Vloga RCR-a in društva za razvoj zasavskega podeželja LAS je torej, da denar, ki ga Evropska skupnost za razvoj podeželja ponuja, namenijo prav domačinom, njihovemu izobraževanju in izpopolnitvi ponudbe kmetijskih izdelkov, izdelkov domače obrti in kulinaričnih dobrot.

Vendar bi tudi dovršena ponudba in z znanjem opremljeni gostitelji težko pritegnili skupine gostov, še manj pa od njih živeli, če jim ne bi ponudili tudi prenočišč in pestre izbire aktivnosti. Slednja bi lahko, če ne celo morala vključevati glavno ponudbo v urbanem mestnem središču, povezano z industrijo in rudarstvom. To je namreč edina prava specifična dediščina regije, ki se je ne bi smeli sramovati, temveč jo v obliki zanimivih in privlačnih produktov ponuditi gostom kot nekaj, česar ne morejo doživeti nikjer drugje.

Poleg ogleda rudarskih stanovanj bi si vsak obiskovalec, ki ni iz Zasavja, verjetno želel obiskati rudnik, v katerem bi ga lahko prijetno presenetile razne animatorske in multimedijske predstavitve, želel bi več vedeti o steklarstvu, apnenicah, elektrarni in ne nazadnje o cementarni. Ne nazadnje zato, ker prav v cementarni te dni s svojimi viri zaključujejo ureditev industrijske turistične poti, na kateri bodo obiskovalcem predstavljali svojo industrijsko tradicijo ter proizvodnjo cementa. Industrijski turizem ni v svetu nič novega. Predstavitev proizvodnje cementa je podobna predstavitvi pivovarne, parfumerije, izdelovanja avtomobilov … Če je denar, ki ga Evropska skupnost namenja tovrstnim programom, na voljo, potem bi vsekakor veljalo razmisliti o tem, kako iz premoga in industrije domisliti turistične produkte, ki bi gostom omogočali strokovno vodene oglede, zabavo, nekaj adrenalina in seveda atrakcije. Podeželska ponudba pa bi ostajala v zaledju kot zanimiv in okusen dodatek, ki se prileže kot slastna malica po dolgem »šihtu«.

 

Skupina izletnikov v eko drevesnici Ocepek v Žvaruljah nad Izlakami

 

Društvo za zaščito ruševin gradu Gamberk si po svoje prizadeva za ohranitev kulturno-zgodovinskega spomenika

 

Napovedane prišleke na gradu navadno pozdravita Valvasor in trubadur, predsednik društva Marjan Klančnik, ki se je na svojo roko lotil zaščite ruševin, pa je poln zgodb in informacij o zgodovini tega spomenika.

 

Rudarsko stanovanje iz leta 1920 na Njivi je predstavil Miran Kalšek iz Zasavskega muzeja Trbovlje.

 

 

V sosednjem stanovanju iz leta 1960 se najdejo nostalgični predmeti, ki se jih marsikdo še spomni z domačih ali babičinih polic.

 

Cvetka Kovačič se z zeliščnim vrtom ukvarja kot s svojo dopolnilno dejavnostjo.

 

 

Cvetkini izdelki: zeliščna solna kopel, zeliščno domače milo in posušena zelišča za čaj.

 

Guru namig za lažji izbor vsebin

Avtor: Tatjana Polanc Kolander, 27. september 2011

Nabor medijskih vsebin, kot so filmi, oddaje, tisk in glasba, se z razmahom televizijske in internetne ponudbe vsak dan širi. Uporabniki imajo tako nemalo težav, ko želijo izbrati le vsebino, ki ustreza njihovemu okusu in potrebam. Da bi bila odločitev lažja (pa tudi zato, da bi ponudniki svoje uporabnike lažje razporedili v ciljne skupine), so razvili tako imenovane priporočilne sisteme. Z njimi se v Sloveniji ukvarja podjetje Guru namig, ki deluje znotraj zasavskega podjetniškega inkubatorja.

 

 

Marko Pušnik, prokurist podjetja Guru namig

Kot pripoveduje Marko Pušnik, prokurist podjetja Guru namig, več slovenskih podjetij že uporablja priporočilne sisteme, ki pa so omejeni le na njihove lastne izdelke, največkrat zaradi pospeševanja prodaje. Zelo poznani so priporočilni sistemi raznih spletnih knjigarn in drugih trgovin, ki beležijo statistiko in zgodovino ogledov uporabnikov ter jim na podlagi tega svetujejo ponudbo, ki bi jim utegnila biti všeč, ker so se zanjo odločili drugi uporabniki s podobno statistiko in zgodovino ogledov.

»Naše podjetje,« pravi Pušnik, »pa razvija priporočilne sisteme, ki združujejo več področij, več izdelkov in več partnerjev. Gre za nabor storitev, ki uporabnikom svetujejo pri uporabi medijskih vsebin glede na njihov okus, in to ne glede na to, kje se nahajajo in kakšne vsebine uporabljajo. Razvili smo sistem pod lastno blagovno znamko Guru Cue in ga v začetku septembra prek ponudbe podjetja BeeSmart predstavili na mednarodnem sejmu IBC v Amsterdamu. Zabeležili smo kar precej zanimanja. Naš namen je, da bi do konca leta pridobili partnerja, s katerim bi izdelek testirali v širšem obsegu. Ob tem bi rad dodal, da nismo omejeni le na medijske vsebine, temveč smo s partnerjem pripravljeni sodelovati na katerem koli področju. Nedavno smo sistem objavili tudi na naši spletni strani www.gurucue.com, kjer ga lahko preizkusijo uporabniki sami.«

Načinov, kako prepoznati uporabnikov okus, na katerem temeljijo priporočila, je več, zatrjuje Pušnik. »Okus uporabnika je pravzaprav povezan z zadovoljstvom pri ogledu medijskih vsebin in z analizo lastnosti teh vsebin. Pri vsakem novem uporabniku, ki se prijavi v sistem, s tehnikami umetne inteligence prepoznamo njegov začetni okus. Priporočilni sistem to potem spremlja in povezuje podatke iz različnih virov za različne medijske vsebine, sčasoma se tako kakovost svetovanja in raven zadovoljstva dvigujeta. Predvidevamo, da bomo pridobljene informacije o okusu uporabnika lahko tudi prenašali med različnimi medijskimi področji. To pomeni, da na podlagi tega, kakšne knjige na primer bere uporabnik, lahko sistem sklepa tudi o uporabnikovem okusu glede drugih vsebin, na primer filmov in glasbe.«

Podjetje, ustanovljeno novembra lani, sestavljajo računalniški programerji, strokovnjaki s področja informacijskih tehnologij, med njimi vodja laboratorija za umetno inteligenco akad. prof. dr. Ivan Bratko, in podjetni posamezniki, ki znajo idejo spraviti na trg. Direktor podjetja Edi Šuc ima že desetletne podjetniške izkušnje, Marko Pušnik, sicer diplomirani inženir elektrotehnike, pa je izurjen v vodenju projektov. To je počel že v podjetju, v katerem je bil do nedavnega zaposlen.

Na vprašanje, ali ga je na samostojno podjetniško pot pritegnila poslovna ideja ali želja po samostojnosti, odgovarja: »Mešanica obojega. Ideja mi je bila všeč, želel pa sem se tudi preizkusiti v svojem podjetju. To je lažje storiti v ekipi, ki jo sestavljamo v glavnem prijatelji, ki se med seboj poznamo še iz študentskih let ali pa s poznejših poslovnih poti. Seveda človek potrebuje za ta korak predvsem pogum in idejo. Prepričan sem, da potem pridejo tudi viri.«

 

Povišane koncentracije trdnih delcev PM10 v Zasavju

Avtor: povzeto po virih

 

Iz agencije za okolje (ARSO) opozarjajo, da so v novembru beležili povišane koncentracije delcev PM10. Skoraj povsod po Sloveniji koncentracije presegajo predpisano povprečno dnevno mejno vrednost, 50 mikrogramov/m3. Med najbolj kritičnimi mesti sta tudi Trbovlje in Zasavje, v katerih je ARSO v novembru izmeril številna preseganja dnevno dovoljenih vrednosti. Kljub temu da peč trboveljske cementarne Lafarge ne obratuje od konca junija, se kakovost zraka v Zasavju ni bistveno spremenila.

Za več zajcev in fazanov v zasavskih loviščih

Avtor: Tatjana Polanc Kolander

 

»Lovstvo ni le lov divjadi, temveč tudi dejavnost trajnega gospodarjenja z njo,« danes poudarjajo slovenske lovske družine, med njimi tudi trboveljska. V Trbovljah so že pred desetletji začeli z vzrejo poljskih zajcev, ki je bila sprva mišljena kot gospodarska panoga, a ni obrodila pričakovanih sadov. Pozneje so vzrejo v manjši meri prevzeli člani LD Trbovlje. Lani so oboram poljskih zajcev na opuščenih rudniških površinah dodali še oboro fazanov.

Ko bom velik, bom …

Avtor: Romana Bizjak

 

»Ko bom velik, bom …« je naslov dejavnosti Knjižnice Mileta Klopčiča v Zagorju, ki jo izvajamo že drugo leto in je namenjena otrokom od 4. leta starosti dalje. Z njo želimo otrokom približati čim več poklicev na poučen in zabaven način.

ISSAO – izdelava spletnih strani in servisiranje računalniške opreme

Avtor: Tatjana Polanc Kolander

 

Trboveljčan Alen Ostanek je prepričan, da si človek svojo srečo ustvari sam. Zato se je po sodelovanju v projektu Podjetno v svet podjetništva pogumno podal v omenjeni svet, in sicer z dejavnostjo, ki je bila med študijem obramboslovja njegov največji konjiček. Že zelo zgodaj je namreč vzljubil računalnike, vedno so ga zanimale tudi nove tehnologije, zato nikakor ni naključje, da se danes ukvarja z izdelovanjem spletnih strani in servisiranjem računalniške opreme.

Cementarna v Trbovljah začela s postopkom reorganizacije

Avtor: povzeto po virih

 

»Lafarge Cement je začel izvajati program reorganizacije, s katerim bo zmanjšal obseg proizvodnje v trboveljski cementarni. Odločitev je bila sprejeta kot posledica težkih razmer, v katerih se je znašlo podjetje,« so sporočili iz podjetja. Cementarna se namreč že dlje časa sooča z negotovostjo na področju pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja ter prepovedjo uporabe alternativnih goriv. Poleg tega so na poslovanje cementarne vplivale tudi trenutne gospodarske razmere.

Občasna popolna zapora ceste v Trbovljah

Avtor: povzeto po virih

 

Iz Občine Trbovlje sporočajo, da bo zaradi del od 17. 2. do 20. 3. 2012 občasna popolna zapora dela javne poti ob Trgu revolucije in parkirišča pred upravo RTH.

Stihovizija 3

Avtor: povzeto po virih

 

Zgodnja pomlad bo zasijala v luči ljubezenske poezije, glasbe in erotičnih podob.

ETI ambiciozno v leto 2012

Avtor: Tatjana Polanc Kolander

 

V ETI-ju, ki v Sloveniji trenutno zaposluje 1250, v celotnem koncernu pa 1739 oseb, načrtujejo tudi v letu 2012 nadaljnjo rast, njihovi cilji so kljub trenutnim gospodarskim razmeram ambiciozni.

Očistimo Slovenijo, očistimo Zasavje

Avtor: Tatjana Polanc Kolander

 

Letošnji projekt Očistimo Slovenijo bo potekal v okviru pobude Očistimo svet 2012. Slovenski prostovoljci, ki bodo sodelovali v akciji, bodo tako del večmilijonske množice iz več kot 70 držav, ki se bo od marca do septembra udeležila te enodnevne prostovoljne čistilne akcije. V okviru projekta bo v Sloveniji potekalo več podpornih aktivnosti in povezovanj tudi prek družabnih omrežij.